Sut mae'r Sefydliad Nawdd Cymdeithasol Cenedlaethol (INSS) yn hysbysu'r Rhyddhad Meddygol?

Gall gweithiwr gael ei hun mewn sefyllfa o Anabledd Dros Dro am amryw resymau, naill ai oherwydd salwch cyffredin neu ddamwain, neu oherwydd damwain gwaith neu broffesiynol, sy'n golygu y bydd yn rhaid iddo ar unrhyw adeg derbyn y Rhyddhad Meddygol gan yr awdurdodau cymwys ac ailymuno â'r cwmni lle mae'n darparu ei wasanaethau llafur.

Rhaid i'r corfforiad hwn gael ei wneud yn syth ar ôl eich “hysbysiad”, oni bai nad ydych yn cytuno, neu'n teimlo nad ydych mewn cyflyrau iechyd sefydlog, ac yn gwneud y penderfyniad i'w hawlio.

Beth yw'r gollyngiad meddygol?

Mae rhyddhau meddygol yn cyfeirio at datganiad meddygol, a gyhoeddwyd gan y tîm technegol cyfatebol, sy'n cynhyrchu tystysgrif sy'n sefydlu amodau anabledd dros dro, lle dywedir bod y gweithiwr yn gwbl abl i ddechrau gweithio.

Gelwir y ddogfen lle mae penllanw'r anabledd dros dro wedi'i achredu Rhan Alta ac mae'n broses a gyhoeddir gan y meddyg teulu neu feddyg gwerthuso sy'n cyflawni'r arolygiad meddygol a rhaid iddo gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Gwybodaeth bersonol y gweithiwr.
 • Rhesymau dros ryddhau.
 • Y cod sy'n cyfateb i'r diagnosis diffiniol.
 • Dyddiad tynnu'n ôl cychwynnol.

Yn y absenoldeb meddygol dylid ystyried yr ystyriaethau a ganlyn:

 • Os yw'n absenoldeb tymor byr iawn; hynny yw, llai na phum (5) diwrnod, bydd yr un cyfathrebiad yn cynnwys dyddiad rhyddhau a rhyddhau ac felly, yn yr achos hwn, nid oes angen gweithdrefn. Dim ond ar y diwrnod a drefnwyd y dylai'r gweithiwr ddychwelyd i'w swydd.
 • Os, yn achos absenoldeb salwch tymor byr, canolig a hir, dim ond gyda'r meddyg teulu y dylech ofyn am apwyntiad, a fydd yn asesu eich iechyd ac yn pennu'r rhyddhad cyfatebol.
 • Os yw'r achos yn tynnu'n ôl 365 diwrnod, yna yn yr achos penodol hwn mae'n rhaid i'r rhyddhad gael ei ryddhau gan y Sefydliad Cenedlaethol Nawdd Cymdeithasol (INSS), gyda barn flaenorol am y Llys gwerthuso meddygol.
 • Os bydd yr achos yn codi bod ymweliad i ddilyn i fyny'r absenoldeb yn cael ei wneud, ac yn yr asesiad hwn mae'r staff meddygol â gofal yn cydnabod bod y person mewn cyflwr gweithio, yna gellir cyhoeddi'r rhyddhad meddygol, ac felly, y cofrestriad rhaid eu cyflwyno i'r cwmni lle maent yn gweithio yn ystod y 24 awr ar ôl y cyhoeddi a rhaid iddynt ddychwelyd i'r gwaith y diwrnod busnes nesaf.

Pwy yw'r corff sy'n gyfrifol am gyhoeddi'r Rhyddhad Meddygol?

Yn dibynnu ar yr amodau y mae'r gweithiwr yn ei gael ei hun mewn perthynas ag absenoldeb meddygol (p'un ai oherwydd afiechydon cyffredin neu broffesiynol), rhaid gwahaniaethu rhwng rhyddhau meddygol.

Ar gyfer salwch cyffredin neu salwch nad yw'n gweithio:

Bydd y rhyddhad meddygol yn cael ei gyhoeddi gan feddyg Gwasanaeth Iechyd y Cyhoedd, arolygwyr meddygol Gwasanaeth Iechyd y Cyhoedd, Arolygwyr meddygol INSS, Gall y Cymdeithasau Cydfuddiannol wneud cynigion rhyddhau a fydd yn cael eu cyfeirio at yr unedau arolygu SPS, a fydd yn eu tro yn eu hanfon at y meddygon gofal sylfaenol i ganiatáu'r cynnig a chadarnhau'r rhyddhad meddygol.

Oherwydd afiechyd proffesiynol neu alwedigaethol:

Cyhoeddir y rhyddhad meddygol gan: feddyg neu Arolygydd Meddygol y Gwasanaeth Iechyd neu ymarferydd y Gymdeithas Gydfuddiannol os yw'r cwmni'n gysylltiedig ag ef neu os yw'r budd economaidd yn cael ei reoli gan y INSS, neu'n syml trwy Arolygu'r INSS.

Os yw trwy'r Cydfuddiannol:

Os yw'r cwmni'n gysylltiedig â Chydfuddiannol, hwn fydd y rheolwr a fydd yn astudio'r achos ac yn gwirio nad oes gan y gweithiwr unrhyw rwystrau iechyd, gan fod rhyddhau yn bosibl, yna gall y Cydfuddiannol gyflwyno'r cynnig i ryddhau meddygol yn y Llys Meddygol, ar yr amod. y ddogfennaeth y mae'n ei hystyried yn angenrheidiol ac ar yr un pryd bydd yn hysbysu'r gweithiwr.

Pan fydd y Llys Meddygol yn derbyn y cynnig rhyddhau, bydd y broses gyfatebol yn dechrau gydag uchafswm o bum (5) diwrnod o hyd.

Gwasanaeth Iechyd neu INSS:

Y Gwasanaeth Iechyd neu'r Sefydliad Cenedlaethol Nawdd Cymdeithasol (INSS), yw'r prif gorff, trwy'r meddyg teulu i gyhoeddi'r Rhan Alta gweithiwr pan fydd ei angen arno ac yn ystyried ei fod yn y cyflyrau iechyd gorau posibl i gyflawni ei waith.

Sut mae'r INSS yn hysbysu'r Rhyddhad Meddygol?

Mae arolygydd meddygol INSS yn gyfrifol am gyhoeddi'r adroddiad rhyddhau a rhaid ystyried y gofynion canlynol:

 • Dewch â chopi o'r ffurflen gofrestru ar unwaith neu ar y diwrnod busnes nesaf i'w hanfon i'r SPS cyfatebol ac un arall i'r Cydfuddiannol (endid sy'n gyfrifol am reoli'r prosesau cofrestru gyda'r cwmni).
 • Dosbarthu dau gopi i'r gweithiwr, un am eu gwybodaeth ac un i'r cwmni, ar gyfer dychwelyd i'r gwaith y diwrnod busnes nesaf ar ôl ei gyhoeddi.
 • Gwybodaeth i'r Cydfuddiannol rhag ofn y bydd gweithdrefnau penderfynu wrth gefn.
 • Gwybodaeth i'r Cydfuddiannol yn achos adolygiad cofrestru, fel y gall y Cydfuddiannol hawlio.
A %d blogueros les gusta esto: