Cyfraith Contract y Sector Cyhoeddus

Ar gyfer y flwyddyn 2018 o Fawrth 9, daeth Cyfraith 9/2017 i rym, sy'n seiliedig ar gaffael cyhoeddus yn Sbaen. Mae'n bwysig nodi bod tendrau ar gyfer 2019 wedi tyfu tua 50%, gan gyrraedd safle o 10.300 biliwn ewro, sy'n awgrymu 20% o'r CMC cenedlaethol.

Mewn rhanbarthau fel Extremadura, roedd tendrau'n cynyddu bedair gwaith, tra mewn dinasoedd fel Venta, fe wnaethant dyfu oddeutu 50%. Yn yr un cynnydd hwn, y sefydliadau a gynyddodd y pryniannau fwyaf oedd y Weinyddiaeth Datblygu gyda 204%, y Junta de Castilla-La Mancha gyda 254% ac Adif gyda 383%.

Beth oedd y newidiadau pwysig mewn caffael cyhoeddus yn ôl y Gyfraith fwyaf diweddar?

Ymhlith y prif fanteision a gyflawnwyd gyda'r Gyfraith Caffael Gyhoeddus newydd hon, ystyrir y manteision canlynol:

1) Cael mwy o dryloywder yn y prosesau.

* Atal llogi heb hysbysebu: Gyda dyfodiad y Gyfraith Caffael Cyhoeddus newydd i rym, rhaid hysbysebu pob hysbyseb, mae hyn yn berthnasol waeth beth fo'r prisiau neu unrhyw reswm. Mae hyn er mwyn osgoi dyfarniadau uniongyrchol ac mae hynny'n amau ​​cystadleuaeth am ddim, yn ogystal â ffafrio contractio gan fusnesau bach a chanolig, gan y byddant yn cael mwy o wybodaeth i gynnig.

* Endidau sy'n dibynnu ar y Gyfraith: Bydd yr holl bleidiau gwleidyddol hynny, sefydliadau undebau llafur a chorfforaethau Cyfraith Gyhoeddus y mae cyllid neu reolaeth ynddynt o safbwynt y cyhoedd, yn cael eu llywodraethu gan y gyfraith hon, gan adael i gyfarwyddiadau'r sector cyhoeddus ddiflannu. Yn yr un modd, gall pob endid sydd â chyfranogiad o fwy na 50% gan y sector cyhoeddus ymuno. Yn y modd hwn, agorir portffolio o gontractwyr posib, gan gynhyrchu'r busnes i dyfu.

* Achosion llygredd: Efallai na fydd yr unigolion hynny sydd neu a fu'n gysylltiedig â llygredd yn gontractwyr y Weinyddiaeth Gyhoeddus.

* Yn gyfrifol am y contract: Mae'r ffigur hwn yn cael ei greu gyda'r pwrpas o helpu'r cynigydd neu'r tendrwr llwyddiannus i oruchwylio'r contractau a'r prosiectau sy'n cael eu cynnal i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gofynion sefydledig.

2) Symleiddio'r gweithdrefnau gofynnol.

* Cyfraniad technolegau newydd: Mae hyn er mwyn gwella cyfathrebu a chysylltiadau rhwng y cyfranogwyr a'r Weinyddiaeth Gyhoeddus, mae'r Gyfraith newydd yn sefydlu bod y rhan fwyaf o'r prosesau'n cael eu prosesu trwy ddulliau electronig, gan gynnwys cyflwyno cynigion.

* Mathau newydd o gontractio: Er mwyn osgoi'r diffyg cydraddoldeb rhwng cymwyseddau, mae'r Gyfraith newydd yn sefydlu y bydd gweithdrefnau heb hysbysebu yn peidio â bodoli. Felly, mae pob cwmni yn yr un amodau cyfle i adnabod yr ornest a gallu cynnig, a thrwy hynny allu ehangu'r cynnig. Mae'n weithdrefn symlach ond lle cydymffurfir â chytundebau tryloywder a hysbysebu.

* Mathau o gontractau: Yn y rhan hon, mae'r consesiynau contract yn ymddangos, a'u swyddogaeth yw y bydd pwy bynnag sy'n cymryd risg y llawdriniaeth yn gyfrifol am y contractwr. Dyma un o'r gwahaniaethau o'i gymharu â chontractau cydweithredu cyhoeddus-preifat, a fydd, gyda'r consesiynau newydd hyn, yn cael eu disodli.

* Adnoddau newydd o ran recriwtio: yma, cyflwynir amrywiadau yn ei drefn, mae hyn yn golygu y gellir symleiddio gweithdrefnau, bydd cysoniad wedi'i gynllunio o'r swm sy'n gysylltiedig â'i gymhwyso, a gellir darparu consesiynau gwaith neu wasanaeth sydd â gwerth mwy na 3 miliwn ewro, sy'n cynnwys contractau yn seiliedig ar gytundeb i'r rhai a bennir yn fframwaith system gaffael ddeinamig.

3) Mwy o effeithlonrwydd o ran treuliau.

* Mae agweddau ansoddol, amgylcheddol ac arloesol wedi'u cynnwys: Dymunir gwella effeithlonrwydd economaidd trwy ymgorffori cysyniadau o werth am arian, mewn ffordd sy'n sefydlu ansawdd gwasanaeth, cyflenwad a gwaith.

* Effeithiau Diffyg: Yn y rhan hon, bydd yn rhaid i'r holl gwmnïau hynny sydd am werthu i'r sector cyhoeddus dalu'n gyfredol i'w cyflenwyr, er mwyn osgoi a sicrhau'r weithred hon, rhaid i'r holl anfonebau gael eu hadneuo mewn cofrestrfa electronig ac, rhag ofn na fyddant yn talu. , eu contractwr Gallwch ei gwneud yn ofynnol i'r endid contractio dalu gyda thymor talu sydd wedi dod i ben.

* Taliad i isgontractwyr: Fel y darperir yn y contract, gall y Weinyddiaeth Gyhoeddus dalu anfonebau ei chontractwyr yn uniongyrchol, fel hyn gellir byrhau'r amser ar gyfer casglu anfonebau.

* Mân gontractau: ar gyfer contractau fel cyflenwadau a gwasanaethau, mae'r contractau'n cael eu gostwng i 15.000 ewro ac ar gyfer contractau mae llai o waith yn cael ei leihau 40.000 ewro.

4) Gwell rhwyddineb cyfranogiad busnesau bach a chanolig.

* Ffyrdd o brofi diddyledrwydd: Fel agwedd newydd, cyflwynir ehangu'r set o achosion, gyda hyn defnyddir y datganiad cyfrifol ac fel hyn rheolir ei gynnwys yn fwy manwl.

* Contractau swp: Mae'n awgrymu bod yn rhaid i unrhyw gontract y gellir ei rannu fod felly. Mae hyn er mwyn caniatáu i weithwyr llawrydd neu fusnesau bach a chanolig gael yr opsiwn i gymryd rhan ac, yn y modd hwn, gellir symleiddio gweithdrefnau gweinyddol, gan y gellir cynnull gwahanol feysydd gydag un gystadleuaeth.

* Ymholiadau rhagarweiniol: Gyda'r Gyfraith newydd, rhaid i bob cynigydd ymgynghori â gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr, fel hyn mae posibiliadau trin yn cael eu hosgoi neu eu tynnu a gellir helpu busnesau bach a chanolig i gyflawni eu cynigion yn hyderus yn nhryloywder y broses.

5) Hyrwyddo polisïau cymdeithasol ac amgylcheddol.

* Mewnosod Llafur: yn yr achos hwn, mae canran wedi'i neilltuo neu wedi'i chadw ar gyfer y cwmnïau hynny lle mae mewnosod llafur wedi'i sefydlu a gweithwyr ag anableddau.

* Peidio â thalu cyflogau: Bydd y posibilrwydd o derfynu contractau am beidio â thalu i weithwyr yn cael ei ystyried.

A %d blogueros les gusta esto: