Deddf Prydlesu Gwladaidd

Beth yw'r gyfraith brydlesi gwladaidd?

Yn ôl Celf 1 o'r Gyfraith Prydlesi Gwladaidd (LAR), dywedir bod prydlesi gwladaidd yn cael eu hystyried fel yr holl gysylltiadau hynny y mae un neu fwy o ffermydd, neu ran ohonynt, yn cael eu caniatáu neu eu caniatáu dros dro at ddibenion amaethyddol, defnydd da byw neu goedwigaeth yn gyfnewid am bris neu rent penodol.

Mae Cyfraith 49/2003, ar Dachwedd 26, ar Brydlesau Gwladaidd, a addaswyd gan Gyfraith 26/2005, ar Dachwedd 30, yn nodi yn ei erthygl gyntaf y diffiniad o "Prydles Rustig", a grybwyllwyd yn ystod y mis blaenorol, diffiniad a math o brydles sy'n wahanol mewn perthynas â rhenti trefol, hynny yw, y rhai sydd yn sylfaenol ar gyfer cartrefi ac adeiladau busnes.

Yn ôl darpariaethau'r rhai a grybwyllwyd uchod ac a nodir yn y Gyfraith, nid yw'n cael ei ystyried yn Brydles Rustig pan nad yw'n cael ei ystyried yn eiddo gwladaidd, ac nid yw ei bwrpas wedi'i fwriadu at ddibenion amaethyddol, da byw neu goedwigaeth, neu yn ei effaith, nid oes unrhyw bwrpas contract rhent. Yn yr achosion hyn nid yw'n bosibl siarad am fodolaeth prydles wladaidd.

Beth yw'r deddfau sy'n rheoleiddio Prydlesi Gwladaidd?

Yn gyffredinol, sefydlir y deddfau prydlesu gwladaidd gan y cytundeb rhwng y partïon dan sylw, cyn belled nad ydynt yn mynd yn groes i'r Gyfraith, mae hefyd yn cynnwys yr achos y mae mater hyd, aseiniad a isbrydles yn cyfeirio ato, ymhlith pwyntiau eraill y mae'n rhaid iddynt gyfeirio atynt ymwneud â'r broses prydlesu wladaidd.

Hyd yn hyn, mae pum (5) rheoliad sy'n berthnasol yn y prydlesi yr ymdrinnir â hwy yn yr erthygl hon yn dal i gael eu hystyried, sy'n cynnwys:

 • Yn ôl Celf. 1546 o Ddeddf Prydlesu Gwladaidd (LAR), Cod Sifil Sbaen, mae'n berthnasol i bawb sy'n ymwneud â'r broses brydlesu, hynny yw, mae'n diffinio'r prydleswr sy'n gorfod rhoi'r gorau i ddefnyddio'r peth, i gyflawni'r gwaith neu ddarparu'r gwasanaeth ac mae'n diffinio'r prydlesai fel yr un sy'n caffael y defnydd o'r peth neu'r hawl i'r gwaith neu'r gwasanaeth y mae'n rhaid iddo ei dalu. Felly, mae'r rheoliad hwn yn berthnasol i bob prydles wladaidd na ellir cymhwyso'r deddfau arbennig ar brydlesi gwladaidd iddo.
 • Deddf Prydlesi Gwladaidd 1980, Cyfraith 83/1980 ar 31 Rhagfyr, sy'n berthnasol i'r holl gontractau yr ymrwymwyd iddynt cyn 2004.
 • Diwygio Cyfraith 1980, a weithredir gan Gyfraith Moderneiddio Gweithrediadau Amaethyddol 1995, Cyfraith 19/1995, Gorffennaf 4, sy'n berthnasol i gontractau yr ymrwymwyd iddynt rhwng Gorffennaf 1995 a Mai 2004.
 • Deddf Prydlesi Gwladaidd 2003, Cyfraith 49/2003 Tachwedd 26 sy'n berthnasol i gontractau yr ymrwymwyd iddynt rhwng Mai 2004 ac Ionawr 2006.
 • Diwygiwyd y Gyfraith hon a weithredir gan Gyfraith 26/2005, sef Tachwedd 30, sy'n berthnasol i gontractau yr ymrwymwyd iddynt ym mis Ionawr 2006.
 • Diwygio Celf 13.2 o Gyfraith 272015 ar Fawrth 30 ar ddadelfennu economi Sbaen sy'n berthnasol i gontractau yr ymrwymwyd iddynt ar 1 Ebrill, 2015.

Fodd bynnag, mae'r holl reoliadau a grybwyllir uchod yn cyd-daro yn yr un setliad ac, sef: Bydd pob prydles sydd mewn grym ar adeg dod i rym pob Deddf yn cael ei llywodraethu gan y rheoliadau sy'n berthnasol ar adeg eu gweithredu. Felly, mae'n bwysig gwybod y flwyddyn y cychwynnodd y brydles, oherwydd yn dibynnu ar y flwyddyn honno y caiff y contract priodol ei ffurfioli neu ei gychwyn, bydd un neu gyfraith arall yn berthnasol. Yn achos prydles a ddechreuodd ym 1998, er enghraifft, yna gweithredir deddf 1980 gyda diwygiad 1995.

Am y rheswm hwn, yn y lle cyntaf mae'n rhaid darllen y brydles yn ofalus, a gwirio'r dyddiad y cafodd ei llofnodi a'r cymal sy'n cael ei adlewyrchu yn nhymor yr hyd.

Yn yr achos, lle mae cytundebau llafar wedi'u sefydlu, rhaid i'r dyddiadau y cychwynnwyd y cytundeb cyfeirio fod ar gael a rhaid ceisio ei brofi mewn unrhyw fodd sy'n dderbyniadwy yn y gyfraith, trwy ddogfennau, tystion neu eraill. Ar gyfer yr achosion hyn yn benodol, maent yn cyflwyno trosglwyddiadau banc neu dderbynebau a wnaed â llaw fel math o daliad. (Dylid nodi eu bod yn gyffredinol yn cael eu cynnal ar flwyddyn sydd wedi dod i ben, hynny yw, mae'n debyg y bydd y dyddiad cychwyn yn cael ei gymryd ar ddechrau'r flwyddyn amaethyddol, yn benodol ym mis Hydref y flwyddyn cyn i'r un ymddangos ar meddai derbynebau.

Ffordd arall o brofi'r prydlesi gwladaidd sefydledig yw trwy'r ceisiadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP), gan gofio pe bai'r datganiad ynghylch y cais am y grantiau hyn yn cael ei wneud ym mis Chwefror neu fis Mawrth o'r ymgyrch gyfatebol sydd ar y gweill, yna byddai'r brydles y byddai'n dechrau ynddi Hydref y flwyddyn flaenorol. Yn yr achosion hyn, gallwch ofyn am ddogfen sy'n ardystio'r cytundeb hwnnw, gellir gwneud hyn yn y Weinyddiaeth Amaeth lle mae'n ardystio ers pa flwyddyn y gofynnwyd am yr help hwn ar gyfer y tiroedd ar brydles.

Beth yw'r term penodedig am hyd contract Prydles Rustig?

Un o'r sefyllfaoedd pwysicaf i'w hystyried yw hyd y "Cytundeb Prydles Gwladaidd". Nodir yr ystyriaeth hon ar ôl y diwygiad a sefydlwyd gan y Gyfraith, hynny yw, hyd o bum (5) mlynedd, yn ychwanegol, y bydd cymal cyfan y contract sy'n nodi hyd byrrach yn null.

Mewn perthynas â rhent, nodir bod y gyfraith prydlesu gwladaidd yn nodi’n benodol y bydd y swm yn cael ei gytuno’n rhydd rhwng y partïon dan sylw a bydd y math o dâl yn cael ei wneud mewn arian, ond gan adael yn agored y posibilrwydd y gellir gosod tâl mewn da. , ar yr amod y gellir ei drawsnewid yn arian.

Ar ôl yr addasiad uchod, caiff y partïon sefydlu'r system adolygu y maent yn ei hystyried yn briodol. Os na fydd y partïon yn dod i gytundeb neu'n methu â chytuno ar yr adolygiad o rent y contract, mae'r Gyfraith Prydlesau Gwladaidd yng Nghelf 13, yn nodi hynny "Yn absenoldeb cytundeb penodol, ni fydd adolygiad incwm yn cael ei gymhwyso."

Ar y llaw arall, nodir hefyd, os bydd cytundeb penodol rhwng y partïon ar fecanwaith penodol ar gyfer adolygu gwerthoedd ariannol lle nad yw'r mynegai neu'r fethodoleg gyfeirio yn fanwl, bydd yr incwm yn cael ei ddiweddaru yn flynyddol trwy gyfeirio at yr amrywiad blynyddol o Mynegai Gwarant Cystadleurwydd.

Hefyd, mae'n bwysig ystyried gwireddu'r gwaith sy'n cael ei wneud ar yr eiddo ar brydles, lle mae'r perchennog yn gyfrifol am wneud yr atgyweiriadau sy'n angenrheidiol i gynnal a chadw'r eiddo sy'n cael ei brydlesu ac sydd felly gall wasanaethu mewn ffordd gywir ar gyfer y defnydd neu'r camfanteisio y bwriadwyd iddo pan ddaeth y contract cychwynnol i ben, heb roi'r hawl i'r landlord gynyddu'r rhent am y gwaith hwnnw a wnaed.

Beth fydd yn digwydd os na fydd perchennog y Brydles Rustig yn gwneud y gwaith angenrheidiol ar y fferm?

Os na fydd y perchennog neu'r landlord yn gwneud y gwaith angenrheidiol ar y fferm, yna gall y tenant:

 • Gwneud cais barnwrol i gyflawni'r atgyweiriadau y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol.
 • Datrys y contract.
 • Gwnewch gais am y gostyngiad sy'n gymesur â'r pris rhent.
 • Cyflawnwch y gwaith perthnasol gan yr un tenant a gofyn am yr ad-daliad priodol, trwy wneud iawn â rhenti dilynol wrth iddynt ddod i ben, os ystyrir bod y tenant eisiau tybio tarddiad cost y gwaith sydd i'w wneud.

Yr holl sefyllfaoedd hyn a eglurir ar y pwynt hwn yw'r ystyriaethau y mae'n rhaid eu hystyried wrth ffurfioli prydles wladaidd.

Pa fathau o brydlesi sydd wedi'u heithrio o'r Gyfraith Prydlesi Gwladaidd?

 • Yr holl gontractau tymhorol hynny sy'n llai na'r flwyddyn amaethyddol.
 • Holl brydlesi tiroedd wedi'u llenwi a'u paratoi ar ran y prydlesai a drefnir ar gyfer hau neu ar gyfer plannu a bennir yn y contract priodol.
 • Y rhai y mae eu pwrpas yn ffermydd a gaffaelir at unrhyw achos cyfleustodau cyhoeddus neu fudd cymdeithasol, o dan y telerau a sefydlwyd gan y ddeddfwriaeth arbennig berthnasol.
 • Pob contract y mae ei brif swyddogaeth.
 • Defnyddio sofl, porfeydd eilaidd, dolydd wedi torri, montaneras a phopeth sy'n gysylltiedig â defnydd eilaidd.
 • Y defnyddiau sydd wedi'u hanelu at eginblanhigyn neu wella cymrodyr.
 • Yr helfa.
 • Pob fferm dda byw ddiwydiannol leol neu dir sydd wedi'i neilltuo'n benodol i godi da byw, stablau neu gaeau.
 • Unrhyw weithgaredd sy'n wahanol i amaethyddiaeth, da byw neu goedwigaeth.
 • Eithrir hefyd y contractau hynny sy'n effeithio ar asedau cymunedol, asedau sy'n perthyn i gorfforaethau lleol a mynyddoedd cyfagos mewn dwylo cyffredin, y mae'n rhaid eu llywodraethu gan eu rheoliadau penodol.

Mae yna gyfres o amgylchiadau lle mae peidio â chymhwyso'r Ddeddf Prydlesi Gwladaidd yn cael ei hyrwyddo, ymhlith y rhain mae: rhenti sydd eisoes wedi'u cynnwys yng nghwmpas y gyfraith prydlesi trefol gyfredol.

A %d blogueros les gusta esto: