Cyfraith Awdurdodaeth Weinyddol Gynnwys

Beth yw'r awdurdodaeth ddadleuol-weinyddol?

Yr Awdurdodaeth Gynnwys-Weinyddol (LJCA) yw'r gangen o'r Pwer Barnwrol sy'n gyfrifol am wybodaeth ac arolygiad o'r holl brosesau sy'n gysylltiedig â chymhwyso'r Gyfraith, hynny yw, yr un sy'n cyfeirio at y set normadol sydd i fod i'r rheolaeth o'r cyfreithlondeb mewn perthynas â'r camau gweinyddol a, chyflwyno'r gweithgaredd hwn at y dibenion sy'n ei gyfiawnhau, yn ogystal â sylw holl adnoddau'r gweinyddwyr sy'n bwrw ymlaen yn erbyn penderfyniadau'r weinyddiaeth y maent yn eu hystyried yn annheg.

Felly, sefydlir yr Awdurdodaeth Ymgyfreitha Gweinyddol at ddibenion barnu dadleuon gweinyddol ac ymgyfreitha sy'n codi mewn perthynas â gweithgaredd endidau cyhoeddus a'r unigolion preifat hynny sy'n gyfrifol am gyflawni gwahanol swyddogaethau mewnol y gwahanol organau sy'n cyfateb i'r Wladwriaeth. .

Yn dibynnu ar y gwledydd, gall rhan o weinyddu cyfiawnder gyfateb, fel yn achos Sbaen, neu gall hefyd fod yn perthyn i gorff gweinyddol uchel, Cyngor Gwladol yn gyffredinol, fel yn achos Ffrainc.

Sut mae'r Awdurdodaeth Weinyddol Gynnwys yn cael ei chynrychioli a beth yw ei gweithredoedd?

Yn yr Awdurdodaeth Weinyddol Gynnwys, mae'r Wladwriaeth yn cael ei chynrychioli'n bennaf gan y awdurdod gweinyddol, ac yn ei weithrediad sy'n gysylltiedig ag unigolion, cyflawnir dau fath o weithred, sef:

 • Deddfau Rheoli: A yw'r gweithredoedd hynny lle mae'r Wladwriaeth yn gweithredu fel person cyfreithiol, fel pwnc cyfraith breifat, gall y weithred hon fod trwy ddathlu cytundebau neu gontractau. Mae'r awdurdod gweinyddol yn ddarostyngedig i'r farnwriaeth, yn yr un modd ag yn achos unigolion.
 • Deddfau Awdurdod: Nhw yw'r gweithredoedd hynny a gyflawnir gan y Wladwriaeth trwy'r awdurdod, hynny yw, gellir cyflawni'r gweithredoedd "Gorchymyn, gwahardd, caniatáu neu gosbi". Yn yr achosion hyn, mae'r awdurdod yn ddarostyngedig i'r Gyfraith yn unig, ac eithrio gyda'r gweithredoedd cymhwysol y gall niweidio Hawliau Gwleidyddol neu Sifil unigolion, dyna pryd y byddai'r weithred ei hun yn dod yn weithred anghyfreithlon neu ymosodol ac, felly, y byddai'n yn destun hawliad.

Yr honiad a wneir gan yr unigolyn am weithredoedd anghyfreithlon neu ymosodol awdurdod y Weinyddiaeth gerbron y Pwer Barnwrol, yw'r hyn a elwir yn "Ymgyfreitha Gweinyddol". Crynhoir felly, mai'r ddeddf hon yw'r anghydfod rhwng yr Awdurdod Gweinyddol (Gwladwriaeth) ag unigolion.

Pa gyfreithiau sy'n llywodraethu'r Awdurdodaeth Weinyddol Gynnwys?

Mae rheolaeth farnwrol ar y gweithredoedd a'r rheoliadau a gynhyrchir gan y Weinyddiaeth Gyhoeddus yn Sbaen yn cael ei warantu gan Gelf 106.1 o Gyfansoddiad Sbaen.

Yr erthygl 106.1 hon o Gyfansoddiad Sbaen yw'r un sy'n sefydlu y gall “Y Llysoedd” reoli'r pŵer rheoleiddio ac felly'r cyfreithlondeb sy'n cyfateb i'r camau gweinyddol, yn ogystal â'i gyflwyno i'r dibenion sy'n ei gyfiawnhau.

Yn ôl Cyfraith 29/1998, ar Orffennaf 13, yn Rheoleiddio’r Awdurdodaeth Gynnwys-Weinyddol, mae’n nodi yn ei Chelf 1., mai’r Llysoedd a’r Tribiwnlysoedd sydd â gofal am y gorchymyn dadleuol-weinyddol a bod yn rhaid iddynt, felly, wybod y hawliadau sy'n cael eu tynnu mewn perthynas â gweithredoedd y Gweinyddiaethau Cyhoeddus cyfatebol sy'n ddarostyngedig i'r Gyfraith Weinyddol, mewn perthynas â darpariaethau cyffredinol o safle is na'r Gyfraith a hefyd, gyda'r Gyfraith ddeddfwriaethol pan eir y tu hwnt i'r rhain o ran y terfynau o'r ddirprwyaeth.

Pwy sy'n ffurfio'r Weinyddiaeth Gyhoeddus?

Yn ôl Celf 2., o Gyfraith 29/1998, ar Orffennaf 13, yn Rheoleiddio’r Awdurdodaeth Gynnwys-Weinyddol, bydd effeithiau Gweinyddiaethau Cyhoeddus yn deall y canlynol:

 • Gweinyddiaeth Gyffredinol y Wladwriaeth.
 • Gweinyddiaethau'r Cymunedau Ymreolaethol.
 • Yr Endidau sy'n rhan o'r Weinyddiaeth leol
 • Endidau Cyfraith Gyhoeddus sy'n ddibynnol neu'n gysylltiedig â'r Wladwriaeth, y Cymunedau Ymreolaethol neu'r Endidau lleol.

Pwy sy'n ffurfio'r gorchymyn Awdurdodaeth Cynnwys-Weinyddol?

Mae'n cynnwys y cyrff canlynol:

 • Llysoedd Cynhennus-Gweinyddol.
 • Llysoedd Canolog y Cynhennus-Weinyddol.
 • Siambrau Cynhennus-Weinyddol y Llysoedd Cyfiawnder Uwch.
 • Siambr Gynhennus-Weinyddol y Llys Cenedlaethol.
 • Siambr ddadleuol. Gweinyddol y Goruchaf Lys.

Beth yw'r pwerau sy'n cyfateb i'r Llysoedd Cynhennus-Weinyddol?

Awdurdodaeth y Llysoedd cynhennus-weinyddol, sy'n Llysoedd un person, yw'r canlynol:

 • Roedd apêl o'r math dadleuol-weinyddol sydd â chysylltiad awdurdodaethol hawliau sylfaenol, elfennau rheoledig a phenderfyniad y digollediadau a oedd yn dod yn ymwneud â gweithredoedd y Llywodraeth neu Gynghorau Llywodraethol y Cymunedau Ymreolaethol, ni waeth a oedd hynny natur y gweithredoedd hyn.
 • Y contractau gweinyddol priodol a gweithredoedd paratoi a dyfarnu'r contractau eraill sy'n ddarostyngedig i ddeddfwriaeth gaffael y Gweinyddiaethau Cyhoeddus.
 • O ran gweithredoedd a darpariaethau Corfforaethau Cyfraith Gyhoeddus, a fabwysiadwyd wrth arfer swyddogaethau cyhoeddus.
 • Yr hyn sy'n cyfateb i'r gweithredoedd rheoli neu oruchwylio gweinyddol a bennir gan y Weinyddiaeth sy'n rhoi, mewn perthynas â'r rhai a bennir gan gonsesiynwyr gwasanaethau cyhoeddus sy'n awgrymu arfer pwerau gweinyddol a roddir iddynt.
 • Cyfrifoldeb patrimonial y Gweinyddiaethau cyhoeddus, waeth beth yw natur y gweithgaredd neu'r math o berthynas sy'n codi ohono, ac am y rheswm hwn ni ellir eu herlyn cyn y gorchmynion awdurdodaeth sifil neu gymdeithasol.
 • A phob mater arall sy'n gysylltiedig neu'n cael ei briodoli'n benodol gan y Gyfraith.

Yn yr Awdurdodaeth Gynhennus pa weithredoedd sydd wedi'u heithrio?

Mae'r materion canlynol wedi'u heithrio o'r gorchymyn Awdurdodaeth Cynhennus:

 • Y rhai a briodolir i'r gorchmynion awdurdodaeth sifil, troseddol a chymdeithasol, hyd yn oed os ydynt yn gysylltiedig â'r gweithgaredd cyfatebol gyda'r Weinyddiaeth Gyhoeddus.
 • O ran yr apêl filwrol ddadleuol-weinyddol.
 • O ran y gwrthdaro awdurdodaeth rhwng y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd a'r Weinyddiaeth Gyhoeddus berthnasol, yn ogystal â'r gwrthdaro rhwng pwerau sy'n codi rhwng cyrff o'r un Weinyddiaeth.

Beth yw'r dyddiadau cau ar gyfer ffeilio'r apêl?

Mae'r dyddiadau cau ar gyfer ffeilio'r apêl ddadleuol-weinyddol fel a ganlyn:

 • Mynegi gweithredoedd: Maent yn ddau (2) mis o'r diwrnod ar ôl cyhoeddi'r ddarpariaeth a wrthwynebir gyfatebol neu hysbysu neu gyhoeddi'r ddeddf, y mae'n rhaid terfynu'r weithdrefn weinyddol drwyddi, os yw'n benodol.
 • Y gweithredoedd honedig: o'r enw distawrwydd gweinyddol, lle mae chwech (6) a fydd yn cael eu cyfrif ar gyfer yr ymgeisydd a phartïon posibl eraill sydd â diddordeb. O'r diwrnod wedyn i bawb, sydd, yn ôl eu rheoliadau penodol, yn gweithredu gweinyddol tybiedig.

Mae'n werth nodi bod y Llys Cyfansoddiadol Llawn (TC) ym marn Ebrill 10, 2014, wedi sefydlu'n glir pan fydd y Weinyddiaeth yn gwrthod deiseb gan unigolyn oherwydd distawrwydd gweinyddol, nid oes dyddiad cau i ffeilio apêl cyn y weinyddol ddadleuol. awdurdodaeth.

Achos apêl dadleuol-weinyddol dros weithredu mewn gwirionedd.

Yn yr achos penodol lle cyfeirir yr apêl ddadleuol-weinyddol yn erbyn gweithred mewn gwirionedd, y cyfnod cyfatebol ar gyfer y weithdrefn hon fydd 10 diwrnod a gyfrifir yn benodol o'r diwrnod yn dilyn diwedd y cyfnod a sefydlwyd yng Nghelf 30, lle y mae wedi nodi y caiff y parti â buddiant lunio'r cais i'r Weinyddiaeth weithredol, gan awgrymu ei fod yn dod i ben.

I'r gwrthwyneb, os nad yw'r rhybudd wedi'i lunio na'i fynychu cyn pen deg (10) diwrnod ar ôl cyflwyno'r cais, yna gellir tynnu apêl ddadleuol-weinyddol yn uniongyrchol, os yw'r achos, nad oedd unrhyw ofyniad, y tymor fydd tri deg (30) diwrnod yn cyfrif o'r diwrnod y dechreuodd y gweithredu gweinyddol mewn gwirionedd.

A %d blogueros les gusta esto: