Cyfraith 1437 o 2011. Y Tawelwch Gweinyddol yng Ngholombia

El Tawel Gweinyddol Mae'n weithdrefn lle mae'r gyfraith yn ystyried bod y diffyg penderfyniad gan y Weinyddiaeth ynghylch rhai ceisiadau neu adnoddau a godir gan y gweinyddwyr yn cynhyrchu effaith a all fod yn negyddol neu'n gadarnhaol. Hynny yw, mewn materion dadleuol gweinyddol, gelwir hepgoriad yn yr ymateb gan awdurdodau'r wladwriaeth i'r ceisiadau priodol a gyflwynir gan y cwmni, yn Tawelwch Gweinyddol, sydd, yn ôl Cyfraith 1437 o 2011, yn gadarnhaol neu'n negyddol.

Wrth ddelio â distawrwydd gweinyddol, rhaid ystyried bod y broses hon yn digwydd o fewn dosbarth o fecanweithiau gweinyddol sy'n cael eu rheoleiddio a'u dosbarthu yn unol â'r darpariaethau yn gweithdrefnau cymeradwyaeth awtomatig i gwerthuso ymlaen llaw gan yr endid. Felly, hyn gweithdrefn werthuso ymlaen llaw yn ddarostyngedig, rhag ofn diffyg ynganiad amserol, i ddau fath o ddatrysiad, un i distawrwydd positif a'r llall i distawrwydd negyddol. (Yn ôl Celf. 83 o Gyfraith 1437 o 2011).

Rhaid cynnal y gwerthusiad blaenorol hwn trwy rai camau sef y cyfarwyddyd, y cadarnhad, y dystiolaeth ac yn olaf, ynganiad yr endid, lle bydd cais y gweinyddwr yn cael ei atal tra bydd y broses yn cael ei datrys.

Trwy dawelwch gweinyddol, gellir dod â'r weithdrefn i ben. Fodd bynnag, mae hwn wedi'i rannu'n ddau gategori: distawrwydd positif a distawrwydd negyddol, yn ôl yr erthygl uchod.

 1. Y Tawelwch Cadarnhaol.

Rhoddir y distawrwydd gweinyddol cadarnhaol yn awtomatig gan y Weinyddiaeth Gyhoeddus trwy ewyllys uniongyrchol y gyfraith. Mae'r effeithiau'n digwydd yn uniongyrchol ar y gweithdrefnau gweinyddol, y cânt eu cymeradwyo drwyddynt yn awtomatig yn y telerau y gofynnwyd amdanynt i ddechrau. Mae dau brif ofyniad trwy gynnal prawf awtomatig o dawelwch gweinyddol cadarnhaol, sef:

 • Bod y cyfnod a sefydlwyd gan y gyfraith wedi mynd heibio.
 • Nad yw'r endid wedi cyfleu'r ynganiad i'r rheolwr pan gafodd gyfle.

Er mwyn i'r weithdrefn weinyddol gadarnhaol gael ei chyflawni, rhaid cyfrif telerau'r penderfyniad hwnnw o'r diwrnod y cyflwynwyd y ddeiseb neu'r apêl, fodd bynnag, mae'n bosibl hefyd y gallai'r weithred gadarnhaol fod yn destun dirymiad uniongyrchol, hyn trwy ran o'r awdurdodau sydd wedi eu hynganu neu eu goruchwyliwyr hierarchaidd uniongyrchol, ex officio ar gais plaid, fel y darperir yn erthygl 93 o Gyfraith 1437 o 2011, y mae, trwy'r achos hwn o weithdrefn weinyddol gadarnhaol:

 • Pan gyflwynir gwrthwynebiad i'r Cyfansoddiad Gwleidyddol neu'r Gyfraith yn benodol.
 • Pan fydd yn anghytuno â'r cyhoedd neu fudd cymdeithasol neu pan geisir yn ei erbyn.
 • Pan fydd yr anaf anghyfiawn hwn i berson yn digwydd.

Beth yw'r weithdrefn weinyddol i symud ymlaen i dawelwch cadarnhaol?

Er mwyn galw'r broses dawelwch weinyddol gadarnhaol, yn ôl erthygl 85 o Gyfraith 1437 o 2011, yr unigolyn sy'n canfod budd distawrwydd cadarnhaol o dan yr amodau cyfreithiol, rhaid protocolio'r gofynion canlynol:

 • Y cofnod neu'r copi fel y cyfeirir ato yn erthygl 15 o'r un Gyfraith 1437.
 • Affidafid yn nodi na chawsoch eich hysbysu o'r penderfyniad o fewn y tymor a ddarperir gan y gyfraith.

Yn y ddau achos, mae'r weithred gyhoeddus a'r copïau dilys o'r un cais yn cynhyrchu'r un effeithiau cyfreithiol ar y penderfyniad ffafriol ar y cais a wnaed i ddechrau. Ac felly, mae'n ddyletswydd ar bob unigolyn fel endidau cyhoeddus, i gydnabod am yr amodau cyfreithiol.

Beth yw rhagdybiaethau tarddiad y Tawelwch Gweinyddol Cadarnhaol?

Mae pedwar rhagdybiaeth lle mae'r weithdrefn yn destun distawrwydd cadarnhaol, sef:

 1. Y ceisiadau hynny y mae eu gwerthfawrogiad yn awdurdodi ar gyfer arfer hawliau sy'n bodoli eisoes.
 2. Yr adnoddau y bwriedir iddynt gwestiynu anghymeradwyaeth cais penodol, os yw'r unigolyn wedi dewis cymhwyso distawrwydd gweinyddol negyddol.
 3. Mewn gweithdrefnau lle na ellir trosi canlyniad y penderfyniad terfynol yn uniongyrchol mewn gweinyddiaethau heblaw'r deisebydd, trwy gyfyngu, niweidio neu effeithio ar fuddiannau neu hawliau cyfreithlon.
 4. Yr holl weithdrefnau hynny ar gais plaid nad ydynt yn destun distawrwydd gweinyddol negyddol unigryw, ac eithrio gweithdrefnau ex gratia a gweithdrefnau ymgynghori sy'n cael eu llywodraethu gan reoliadau penodol.

 

 1. Y Tawelwch Gweinyddol Negyddol.

Mae'r distawrwydd gweinyddol negyddol hwn yn seiliedig ar hawl ddewisol sydd yn yr achos hwn o blaid yr unigolyn nad yw'n gweithredu'n awtomatig. Yn ôl erthygl 83 o Gyfraith 1437 o 2011, lle mae'n egluro bod y distawrwydd gweinyddol negyddol yn darparu, unwaith y bydd y ddeiseb wedi'i chyflwyno, os yw tri (3) mis wedi mynd heibio heb hysbysu'r penderfyniad sy'n ei datrys, deellir bod y ateb yn negyddol.

Os cyflwynir yr achos, bod y gyfraith yn nodi cyfnod sy'n hwy na'r tri (3) mis a grybwyllwyd uchod i allu datrys y ddeiseb heb iddo benderfynu, yna bydd y distawrwydd gweinyddol yn digwydd ar ôl un (1) mis, sef eu bod yn cyfrif o'r dyddiad y dylai'r penderfyniad fod wedi'i wneud. Hefyd, mae'n bwysig nodi, os bydd distawrwydd gweinyddol negyddol, nad yw'r ddeddf hon yn cynhyrchu eithriad rhag cyfrifoldeb gerbron yr awdurdodau, ac nid yw'n esgusodi'r ddyletswydd i benderfynu ar y ddeiseb gychwynnol, dim ond yn yr achos lle mae'r mae parti â buddiant wedi defnyddio'r rhwymedïau yn erbyn y ffaith honedig neu, er ei fod wedi troi at awdurdodaeth y mater cynhennus-weinyddol, mae gorchymyn derbynioldeb yr hawliad wedi'i hysbysu.

I gyflawni'r weithdrefn, mae gan y gweinyddwr ddau opsiwn:

 • Arhoswch i'r weinyddiaeth gyhoeddus ynganu ei hun.
 • Gwneud y penderfyniad i herio anweithgarwch gweinyddol.

Yn y modd hwn, os bydd y cwmni'n penderfynu herio, caiff wneud hynny trwy enghraifft weinyddol uwch neu, yn yr achos hwnnw, gerbron y Pwer Barnwrol trwy'r broses ddadleuol-weinyddol fel y soniwyd uchod.

Effaith distawrwydd negyddol hefyd yw awdurdodi ffeilio apeliadau gweinyddol a chamau cyfreithiol perthnasol, sy'n golygu y gall y ffigur hwn hefyd gynhyrchu effeithiau ar y weinyddiaeth ac, felly, bydd yn ddyletswydd arno i ddatrys, o dan gyfrifoldeb priodol. Fodd bynnag, mae'r ddyletswydd hon yn cael ei chynnal nes ei bod yn cael ei hysbysu bod y mater dan sylw wedi'i ddwyn i sylw'r awdurdod awdurdodaethol neu, o ganlyniad, bod y cwmni wedi defnyddio'r adnoddau gweinyddol cyfatebol.

Beth yw'r rhagdybiaethau o darddiad distawrwydd gweinyddol negyddol?

Rhoddir yr achosion tarddiad sy'n destun distawrwydd negyddol yn ôl y canlynol:

 1. Os bydd y cais yn canolbwyntio ac yn delio â materion sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd.
 2. Pan drafodir gweithredoedd gweinyddol blaenorol eraill, ac eithrio yn achos adnoddau.
 3. Yn achos gweithdrefnau tairochrog a phawb sy'n cynhyrchu rhwymedigaeth i'w rhoi i'r wladwriaeth neu i fod yn gyfrifol amdani.
 4. Y gweithdrefnau hynny sy'n cyfateb i gofrestru.
 5. Yr holl achosion hynny, lle mae'r moddoldeb distaw gweinyddol yn berthnasol yn rhinwedd y gyfraith benodol.

Beth yw'r cyfnod o amser i gyflawni'r weithdrefn werthuso awtomatig neu'r gwerthusiad cyn y distawrwydd gweinyddol?

Yn gyffredinol, rhaid cyflawni'r weithdrefn werthuso flaenorol o fewn cyfnod o ddim mwy na 30 diwrnod busnes, oni bai bod gweithdrefnau newydd yn cael eu sefydlu yn ôl y gyfraith neu archddyfarniad deddfwriaethol sy'n gofyn am gyfnod sy'n fwy na'r hyn a sefydlwyd uchod. Os daw'r term a sefydlwyd ar gyfer y weithdrefn i ben ac na chyhoeddir unrhyw weithred, cymerir distawrwydd gweinyddol yn ganiataol.

Beth yw'r eithriadau i dawelwch gweinyddol?

O ran yr eithriadau i dawelwch gweinyddol, gellir nodi'r achosion canlynol:

 • Y gweithdrefnau cyfryngu, cyflafareddu a chymodi hynny.
 • Achosion a derfynwyd trwy gytundeb neu gytundeb.

Beth yw perthynas y weinyddiaeth yn y sefyllfaoedd hyn a gyflwynir o ran distawrwydd gweinyddol?

Mewn egwyddor, ar ôl y cyfnod cyfatebol, collir rhwymedigaeth y weinyddiaeth i ddatrys, gan fod y weithdrefn yn dod i ben. Ar y llaw arall, cynhyrchir gweithred weinyddol, yn yr achos hwn yn ffafriol ar gyfer ei gweinyddu, o natur dybiedig neu ddealledig. Yn ogystal, mae gan y ddeddf sydd i'w dilyn at bob pwrpas gymeriad penderfyniad sy'n rhoi diwedd ar y weithdrefn berthnasol ac felly, ac yn olaf, yn cynnal pŵer nullity ex officio.

A %d blogueros les gusta esto: