Nodwch faint o incwm net blaenorol a gafwyd fel gweithiwr gweithredol anabl

El Cynnyrch Net Yr hyn a gyfrifir trwy dynnu o'r incwm llawn a gafwyd yn ystod y flwyddyn waith, y gwerth sy'n cyfateb i'r treuliau y gellir eu tynnu.

Ymhlith y treuliau y gellir eu tynnu, bydd cyfraniadau Nawdd Cymdeithasol, ffioedd undeb a chymdeithasau proffesiynol yn cael eu hystyried pan fydd aelodaeth yn orfodol.

Sut mae'r enillion net yn cael eu cyfrif?

Cyfrifir yr incwm net yn ôl y gwahaniaeth rhwng yr incwm cyfrifyddu a'r treuliau y gellir eu tynnu, gan gymhwyso rheoliadau sefydledig priodol y Dreth Gorfforaeth (IS).

Sut mae'r TAW mewnforio ac allforio yn gweithio

Nodwch sut mae swm yr incwm net blaenorol a gafwyd fel gweithiwr gweithredol anabl

Y swm hwn o incwm net fel ased anabl Mae'n seiliedig ar werth gros y gwaith a gyfrifir yn rhan-amser, gan ostwng treuliau y gellir eu tynnu, gan gynnwys cyfraniadau Nawdd Cymdeithasol. Rhaid nodi'r swm hwn o'r Cynnyrch Net ar y ffurf a geir ar-lein trwy'r blwch gyda'r un enw ac yna, yn yr un llinell o'r data treth neu yn y gyflogres, mae'r didyniadau priodol yn ymddangos.

Beth yw'r terfyn net blaenorol fel gweithiwr gweithredol anabl?

Yn gyntaf oll, rhaid i'r unigolyn fod yn ymwybodol o ganran yr anabledd y mae'n ei gyflwyno, ac unwaith y ceir y wybodaeth hon, bydd y blwch cyfatebol yn cael ei actifadu trwy'r maes hwn a'r dangosydd o "Gweithiwr Gweithredol".

Yn achos y gweithwyr gweithredol hynny sydd â mwy nag un perfformiad gwaith, mae swm y cynnydd mewn treuliau a gyflwynir gan weithiwr gweithredol wedi'i gyfyngu i werth neu swm perfformiad net blaenorol y gwaith sy'n rhoi hawl i'r gost honno.

Ar y llaw arall, os nad yw pob incwm gwaith yn rhoi hawl i chi gael y gost berthnasol, yna mae'r incwm net blaenorol a gynhyrchir gan yr hawl briodol yn llai na thair mil pum cant (3.500) ewro. Rhoddir y ganran hon yn yr achos, lle mae graddfa'r anabledd yn hafal i neu'n fwy na 33% ac yn llai na 65%, ac o saith mil saith cant hanner cant (7.750) ewro, os yw graddfa'r anabledd a gyflwynir yn hafal neu'n fwy na 65% neu yn yr achos penodol iawn eu bod yn awdurdodi'r angen am gymorth trydydd partïon neu lai o symudedd, er nad ydynt wedi cyrraedd 65% o'r anableddau. Os bydd yr achosion agored hyn yn digwydd, bydd yn bwysig iawn hysbysu yn y maes newydd y "Terfyn incwm net blaenorol fel gweithiwr gweithredol anabl" swm priodol yr incwm net blaenorol hwnnw.

Yn achos cyflwyno a Anabledd gwaith dros dro mae'r sefyllfa'n rhagori ar y rhwymedigaeth i weithio, ac felly, ni ddangosir darpariaeth effeithiol o'r gwasanaethau taledig. Hynny yw, o ganlyniad i gymhwyso'r didyniadau, ni all y balans fod yn negyddol.

Yn seiliedig ar Erthygl 72 o'r RIRPF, amcangyfrifir bod yn rhaid i raddau'r anabledd gael ei achredu trwy dystysgrif neu benderfyniad a gyhoeddwyd gan yr IMSERSO neu trwy'r corff cymwys o ran y Cymunedau Ymreolaethol. Yn yr achosion hyn, ystyrir bod handicap neu anabledd sy'n hafal i neu'n fwy na 33% wedi'i brofi.

Mae'r agweddau canlynol hefyd yn cael eu hystyried:

  1. Pensiynwyr Nawdd Cymdeithasol sydd â phensiwn anabledd parhaol wedi'i warantu yng nghyflwr anabledd parhaol llwyr, absoliwt neu ddifrifol a phensiynwyr dosbarthiadau goddefol sydd â phensiwn ymddeol neu ymddeol cydnabyddedig oherwydd anabledd parhaol am wasanaeth neu ddiwerth.
  2. Mae gradd o anabledd sy'n hafal i neu'n fwy na 65% hefyd wedi'i hachredu yn achos pobl anabl y mae'r llys yn datgan eu hanabledd, er nad ydynt wedi cyrraedd gradd yr anabledd o 65%.

Achrediad o'r angen am help gan drydydd partïon i symud i'w gweithle neu gyflawni eu gweithle, neu lai o symudedd i ddefnyddio dulliau cludo ar y cyd.

Cyhoeddir yr achrediadau hyn trwy dystysgrif neu trwy'r penderfyniad y Sefydliad Ymfudo a Gwasanaethau Cymdeithasol neu trwy'r corff cymwys sy'n cyfeirio at y Cymunedau Ymreolaethol o ran asesu anabledd, yn seiliedig ar y farn a gyhoeddwyd gan y Timau Asesu a Chanllawiau sy'n ddibynnol arnynt.

A %d blogueros les gusta esto: