Beth yw'r Model 347 a sut i'w ddefnyddio?

Mae Asiantaeth Gweinyddu Treth y Wladwriaeth wedi sefydlu term sy'n rhedeg o Ionawr 1 i Chwefror 28, fel bod cyflwyniad Ffurflen 347 yn cael ei gwneud, dogfen y mae'n rhaid ei chyflwyno'n flynyddol ac sy'n codi llawer o amheuon ar ran trethdalwyr sy'n gorfod ei chyflwyno.

Defnyddir y Model 347 i gyflawni a adrodd i'r Asiantaeth Dreth ar yr holl drafodion, gweithgareddau a gweithrediadau gyda thrydydd partïon y mae'r trethdalwr wedi'u cyflawni.

Beth yw Model 347?

Model 347 "Datganiad addysgiadol. Datganiad blynyddol o weithrediadau gyda thrydydd partïon " Wrth i enw'r ddogfen hon ddechrau, mae'n fodel llawn gwybodaeth, sy'n golygu nad yw'n golygu dychwelyd y taliad. Amcan cyflwyno'r model hwn yw datgan yr holl weithrediadau yr ydych wedi'u cyflawni gyda'ch cleientiaid a'ch cyflenwyr.

Pam mae amheuon yn cael eu cynhyrchu ynglŷn â Model 347?

Yn flynyddol, ar ddechrau pob blwyddyn ariannol, mae'r hunangyflogedig a'r busnesau bach a chanolig yn gwneud y rhan fwyaf o'u datganiadau, gan adnewyddu'r calendr cyllidol. Yn gyffredinol, rydyn ni i gyd wedi arfer â chyflwyno pob math o ddatganiadau, yn flynyddol ac yn chwarterol, ymhlith modelau eraill sy'n ofynnol ar gyfer dechrau pob blwyddyn ariannol. Ond mae'n ymddangos bob amser bod newidiadau'n codi ar y lefel fiwrocrataidd neu ofynion, felly mae'n hanfodol cadw i fyny â'r datblygiadau hyn.

Mae'r amheuon a hyd yn oed y ddadl a gynhyrchwyd, yn ganlyniad i gyflwyniad y model hwn yn 2018. Y flwyddyn y darparwyd byrhau'r tymor i gyflwyno'r ddogfen hon, gan gyfyngu'r amser i ddim ond mis Ionawr. Er bod y FETTAF (Ffederasiwn Technegwyr Trethi a Chynghorwyr Treth Sbaen) wedi rhoi datganiad lle mae mis Chwefror yn aros o fewn y dyddiad cau cyfredol i gyflawni'r model hwn.

Ynddo'i hun, Ionawr yw'r mis y cynhyrchir yr holl ffurflenni treth, gan gwmnïau, gweithwyr llawrydd, gweithwyr proffesiynol, busnesau bach a chanolig, ymgynghoriaethau, ac ati. Felly, byddai byrhau'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r model hwn yn golygu mwy o gargo ar gyfer mis Ionawr.

Pwy sy'n gorfod ffeilio Ffurflen 347?

Rhaid cyflwyno'r ddogfen hon pryd bynnag y mae'r gweithrediadau gyda thrydydd partïon yn symiau sy'n fwy na 3.005,06 ewro yn eu cyfanrwydd, heb ystyried swm pob anfoneb.

Yn unig cânt eu heithrio cyflwyno'r model hwn y rhai sy'n cwrdd â'r amodau canlynol:

 • Personau cyfreithiol neu naturiol sy'n cyflawni eu hymarfer economaidd yn nhiriogaeth Sbaen ond nad oes ganddynt bencadlys, sefydliad diffiniol na domisil treth yn Sbaen. Sefydliadau o dan y system priodoli incwm a sefydlwyd dramor nad oes ganddynt bresenoldeb yn y wlad.
 • Busnesau bach a chanolig, gweithwyr proffesiynol a gweithwyr llawrydd y mae eu cleientiaid priodol yn y gymuned.
 • Cwmnïau neu bobl sy'n canslo eu tariff treth incwm personol mewn modiwlau o dan y systemau TAW canlynol: symleiddio, pysgota, da byw, amaethyddiaeth neu drwy gynyddu cydraddoldeb. Bydd yr holl weithrediadau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y systemau hyn neu'r gweithrediadau hynny y cynhyrchir anfonebau ar eu cyfer wedi'u heithrio.
 • Gweithwyr proffesiynol a gweithwyr llawrydd sy'n destun datgan ar y gweithrediadau sydd wedi'u cynnwys yn y llyfrau cofnodion TAW neu IGIC, sydd hefyd wedi'u cynnwys yn Ffurflen 340.
 • Pawb nad ydynt wedi cyflawni llawdriniaethau sy'n fwy na 3005,06 ewro yn ystod y flwyddyn.

Ar ba amser y dylid ffeilio Ffurflen 347?

Soniasom yn flaenorol am y pryderon sy'n gysylltiedig â'r agwedd hon, oherwydd cynnydd honedig yn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r ddogfen hon i'w chyflwyno ym mis Ionawr yn unig. Ond yn ôl yr hyn a nodir yn y BOE of Order HAC / 1148/2018, penderfynwyd hynny y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflen 347 parhaodd gyda'r tymor mewn grym tan fis Chwefror.

Sut y dylid cyflwyno Ffurflen 347?

model 347 llenwi

Rhaid i'r hunangyflogedig gyflwyno'r ddogfen hon yn electronig, trwy wefan yr Asiantaeth Drethi. Gellir gwneud hyn trwy gael y llofnod electronig, y [e-bost wedi'i warchod] PIN neu dystysgrif ddigidol.

I gwblhau'r model hwn, rhaid i'r wybodaeth gael ei manylu yn ôl chwarteri, ac eithrio'r data sy'n ymwneud â:

 • Yn yr achos hwn, bydd y symiau a gafwyd mewn arian parod yn cael eu nodi mewn termau blynyddol.
 • Y symiau a nodwyd gan drethdalwyr sy'n cyflawni gweithrediadau sy'n ddarostyngedig i'r system maen prawf arian parod arbennig a nodir yng Nghyfraith 37/1992 ar TAW, a hefyd y rhai sy'n ddarostyngedig i Gyfraith 49/1960 ar eiddo llorweddol.
 • Y symiau a nodwyd gan drethdalwyr sy'n derbyn y gweithrediadau sydd wedi'u cynnwys yn y system maen prawf arian parod arbennig.

Sut mae Ffurflen 347 wedi'i chwblhau?

Y camau ar gyfer llenwi a chyflwyno Ffurflen 347 yn electronig yw'r canlynol:

 1. Rhaid i chi ddewis y modd mewnbwn, naill ai gan ddefnyddio'r [e-bost wedi'i warchod] PIN, DNI electronig neu dystysgrif ddigidol. Nesaf, dewiswch y ffordd i nodi'r ffurflen. Dewiswch a ydych chi'n mynd i wneud datganiad newydd, os ydych chi'n mynd i lwytho ffeil ar ffurf “.ses” neu ar ffurf BOE.
 2. Cwblhewch yr holl feysydd gofynnol, sydd wedi'u marcio â seren.
 3. Rhaid i chi gofrestru fel "datganedig" trwy wasgu'r botwm "Cofrestru newydd" a llenwi'r data gofynnol.
 4. Gwiriwch ac archwiliwch y datganiad i drwsio gwallau, mae'r rhain yn cael eu harddangos yn awtomatig. Gallwch hefyd edrych ar y drafft cyn ei ddilysu. Ar ôl hyn, nodwch eich llofnod a chyflwynwch y datganiad ar ôl ei gymeradwyo a'i gadw. Os bydd gwall, bydd y system yn eich hysbysu cyn anfon. Yn olaf, gwiriwch y blwch gwirio gan ddangos eich bod yn cytuno a bod y ffurflen wedi'i chyflwyno.

Mae gwefan yr Asiantaeth Drethi i helpu a chyflymu cyflwyniad y dogfennau hyn. Am y rheswm hwn, argymhellir bod pob trethdalwr yn adnabod y platfform hwn ac yn gwneud yn dda iawn yn yr amgylchedd digidol.

A %d blogueros les gusta esto: