Cyfraith Batentau

Ar Ebrill 1, 2017, aeth y "Deddf Patent Newydd" yn Sbaen. Mae pwysigrwydd y newidiadau a wneir i'r Gyfraith hon oherwydd sawl ffactor ac ystyriaeth y byddwn yn eu trafod isod, er mwyn gwneud rhai eglurhad perthnasol i'r rhai sydd â diddordeb. Ond cyn i ni ddechrau gyda'r pwyntiau hyn, gadewch i ni weld beth yw pwrpas y Gyfraith Batentau.

Beth yw Deddf Patent a Phatent?

Mae patent yn a hawl unigryw y mae'r Wladwriaeth yn ei rhoi i'r dyfeisiwr neu'r dyfeiswyr i amddiffyn dyfais, a fydd yn caniatáu i'r ymgeisydd ddefnyddio a manteisio ar ei ddyfais ac atal trydydd partïon rhag ei ​​ddefnyddio heb eu caniatâd. Yn y ffaith nad yw'r patent yn cael ei ecsbloetio, yna gellir ei werthu neu hefyd, gellir trosglwyddo'r hawliau i gwmni arall fel y gall ei fasnacheiddio o dan ei drwydded.

Yn yr un modd ag y mae deddfau sy'n canolbwyntio ar feysydd amrywiol, mae yna hefyd a Y gyfraith sy'n rheoleiddio rhoi patentau i bawb sy'n ddyfeiswyr tybiedigBoed yn bobl naturiol neu'n gwmnïau sefydledig, dynodir y cais patent hwn trwy dystysgrif model cyfleustodau a bydd gan y dyfeisiwr neu'r dyfeiswyr yr hawl i gael ei grybwyll a'i gynnwys yn y teitl cyfatebol.

Rhoddir amddiffyniad patent am gyfnod cyfyngedig, sydd fel arfer 20 mlynedd o ddyddiad ffeilio eich cais.

Beth oedd y rhesymau dros addasu'r Gyfraith Batentau Newydd yn Sbaen?

Mae'r rhesymau dros wneud addasiad a diweddariad yng Nghyfraith Batentau 11/1986, ar Fawrth 20, yn amrywiol. Nesaf, byddwn yn tynnu sylw at y pwysicaf a'r perthnasol:

 • Yn y lle cyntaf, unwch ddeddfwriaeth Sbaen ar batentau â gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd, Sbaen yn aelod-wlad o'r cytundeb PCT neu'r Confensiwn Patent Ewropeaidd, gyda'r nod bod rhyngwladoli yn gyson yn gyson yn strategaeth cwmnïau.
 • Sefydlu system amddiffyn ar gyfer dyfeisiadau fel bod hawl gadarn yn cael ei rhoi sy'n cyflwyno ansawdd ac effeithlonrwydd, rheswm na ddigwyddodd yn yr hen Gyfraith Batentau, lle rhoddwyd patent nad oedd ganddo weithgaredd newydd-deb a dyfeisgar.
 • Gwneud y prosesu patent yn broses gyflymach a mwy effeithiol, gyda'r nod y gall cyflwynydd y patent gael gwybodaeth berthnasol am ei ddyfais a gall wneud penderfyniad cyn gynted â phosibl ynghylch a ddylid parhau â'r broses ar y lefel genedlaethol. yn cyflawni'r priod weithdrefnau ar gyfer ffeilio dramor.

Beth oedd y prif welliannau i'r Gyfraith Batentau Newydd yn Sbaen?

Gwnaethpwyd llawer o newidiadau yn y Gyfraith Batentau newydd hon, fodd bynnag, yn y swydd hon byddwn yn canolbwyntio'n fanylach ar yr agweddau mwyaf perthnasol a sylweddol yn dibynnu ar yr ymgeisydd, i hwyluso cyfeiriadedd, i'ch helpu i wybod y newid a, beth Yn ogystal, gallwch wneud penderfyniad mwy effeithiol gyda'r llwybr prosesu

Yn y newidiadau cymhwysiad mwyaf cyfreithiol a thechnegol, mae'n bwysig gofyn am wasanaethau gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr a fydd yn eich helpu yn gyflymach ac yn fwy cryno o ran sut i brosesu penderfyniad y prosiect a sut i'w gyflawni'n effeithiol. O ran addasiadau, byddwn yn delio â:

1) Addasiadau wedi'u sefydlu ynghylch "Patentau Dyfeisiad":

 • Rhaid i bob patent basio "archwiliad sylweddol" sydd i'w ganiatáu, mae'r weithdrefn rhoi gyffredinol, fel y'i gelwir, yn diflannu.
 • Gofynnir am yr Adroddiad ar y Gyflwr Celf (IET) adeg y cais, a dyna pam y gall y gost gychwynnol gynyddu, fodd bynnag, mae manteision i gyflwyno'r adroddiad hwn yn hyn o beth.
 • Bydd y cyfathrebiad cyntaf y gall Swyddfa Batent a Nodau Masnach Sbaen (OEPM) ei gynnig i'r ymgeisydd yn cael ei ddarparu a'i ddatblygu, bydd yn cynnwys yr Adroddiad ar Gyflwr y Dechneg ynghyd â'r farn ysgrifenedig gyda'r diffygion ffurfiol posibl a ganfuwyd gan yr arholwr cyfatebol. Felly, mae'r chwiliad wedi'i integreiddio â'r archwiliad ffurfiol a thechnegol a chyhoeddir un farn ysgrifenedig.
 • Mae'n hyrwyddo cyflymiad a symleiddio o ran y prosesu, oherwydd wrth gyflwyno'r arholiad ffurfiol, nid yn unig yr astudir agweddau cwbl ffurfiol, ond ar yr un pryd gellir asesu agweddau mwy cymhleth fel eglurder ac undod dyfeisio.
 • Gyda chyhoeddi'r IET ynghyd â'r farn ysgrifenedig, bydd yr ymgeisydd yn gallu astudio'r gwahanol farnau ynghylch y wybodaeth a dderbynnir ac, yn y modd hwn, gofyn am yr archwiliad sylweddol ac, oddi yno, bydd yn gallu gwneud yr addasiadau a gyflwynir a ymateb i'r arsylwadau a'r gwrthwynebiadau a awgrymir i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol.
 • Cyflwynir newid sydd hefyd yn cyfrannu at gyflymu’r weithdrefn roi, hyn ar ôl cymhwyso system o wrthwynebiadau ar ôl caniatáu, yn y modd hwn, mae gwrthwynebiadau blaenorol yn cael eu disodli am gyfnod o 6 mis yn cyfrif o roi’r patent.
 • Hefyd, dylid nodi, o Gyfraith Batentau 24/2015, Gorffennaf 24, y gellir ystyried y pŵer i sefydlu'n benodol y ffaith ei fod yn gallu patentio sylweddau neu gyfansoddiadau sydd eisoes yn hysbys am ddefnydd newydd, mae hynny'n wir, er enghraifft, cyffuriau neu gymwysiadau therapiwtig newydd.

2) Addasiadau o ran "Model Cyfleustodau":

 • Mae'n cynnwys gofyniad newydd-deb gofynnol a'r galw am newydd-deb cymharol, Roedd hyn yn berthnasol i fodelau cyfleustodau, sydd wedi bod yr un fath ag ar gyfer patentau, hynny yw, newydd-deb byd.
 • Gyda golwg ar y cam dyfeisgar o'r modelau cyfleustodau newydd yn dal i fod yn isel, felly mae'n dal i fod yn llai na'r hyn sy'n ofynnol mewn patent.
 • Mae'n ehangu ar fater amddiffyn cynhyrchion cemegol, ac eithrio sylweddau a chynhyrchion fferyllol.
 • Gyda'r Gyfraith Batentau newydd, mae'r cyfnod ar gyfer gwrthwynebiadau yn cael ei estyn, gan addasu'r 2 fis cyfredol i 4 mis. Mae hyn mewn perthynas â llunio gwrthwynebiadau i geisiadau newydd am fodelau cyfleustodau, ond cynhelir y cymeriad cyn y consesiwn.
 • Er mwyn cymryd camau cyfreithiol ynghylch amddiffyn yr hawliau unigryw a gefnogir gan gonsesiwn priodol model cyfleustodau, rhaid gofyn am Adroddiad ar Gyflwr y Gelf ymlaen llaw gan yr OEPM, mae'r adroddiad hwn yr un fath ag adroddiad patentau. Felly, bydd chwiliad cefndir a barn ysgrifenedig ar gael i seilio'r amddiffyniad. Unwaith y bydd y cais hwn wedi'i sefydlu, bydd yr IET yn hysbysu'r deisebydd a bydd ar gael i'r cyhoedd gan yr SPTO ei hun.

3) Gostyngiadau ar Ffioedd y Gyfraith Batentau Newydd yn Sbaen:

Mewn perthynas â swm y Ffioedd Swyddogol, ystyrir gostyngiad o 50% yn y cais chwilio, y ffi archwilio ac mewn perthynas â'r 3 blwydd-dal cyntaf yn achos Entrepreneuriaid a busnesau bach a chanolig.

Yn achos Prifysgolion Cyhoeddus, rhoddir yr hawl i chi gael gostyngiad o 50%, mewn perthynas â swm yr holl ffioedd, a 100% pe bai camfanteisio economaidd gwirioneddol ac effeithiol ar y patent neu'r model o'r blaen 4 blynedd o'r dyddiad ffeilio neu 3 blynedd o ddyddiad y grant.

4) Moddoldeb cofrestru newydd y Gyfraith Batentau Newydd yn Sbaen:

Nawr gyda'r Gyfraith Batentau newydd, ni ellir gadael y ffaith bod "Teitl" newydd sy'n ymwneud ag Eiddo Diwydiannol yn cael ei ychwanegu, lle rhoddir amddiffyniad i ddyfeisiau. "Tystysgrif Gyflenwol ar gyfer Diogelu Meddyginiaethau a Chynhyrchion Ffytoiechydol" .

A %d blogueros les gusta esto: