Sut i lenwi ffurflen 143? Beth yw ei bwrpas a beth yw ei bwrpas?

Yn yr erthygl hon, yr holl wybodaeth fanwl a hanfodol y dylid ei gwybod am y cais am ddidyniad treth incwm personol i'r teuluoedd hynny sy'n cwrdd â'r gofynion neu'r rhai sy'n dymuno dod i wybod am y weithdrefn i'w dilyn.

Beth Ai'r Model 143 ydyw?

El Model 143 Mae'n ddatganiad y gall y trethdalwr wneud a cais am daliad ymlaen llaw am y didyniad am gyflwyno grŵp teulu mawr a / neu esgynyddion neu ddisgynyddion sydd dan eu gofal ac sy'n cyflwyno anabledd fel y'i hystyrir gan Treth Incwm Personol (IRPF). Gellir gofyn am y didyniad hwn trwy'r datganiad incwm ei hun neu ymlaen llaw.

Mae'n bwysig nodi, er mwyn derbyn yr help hwn, ei bod yn angenrheidiol bod yn gweithio wedi'i gofrestru yn y Nawdd Cymdeithasol, naill ai ar ran cyflogwr neu'n hunangyflogedig, hynny yw, yn hunangyflogedig. Ar y llaw arall, os nad yw'r person yn gweithio, yna gallant fod yn ddi-waith, yn casglu diweithdra neu'n derbyn pensiwn.

model 143

Pobl sydd â hawl i'r didyniad treth hwn, gallant dderbyn o 1.200 ewro i 2.400 ewro y flwyddyn ac fe'i gelwir yn gwiriad teulu, a gall yr holl bobl hynny sy'n drethdalwyr ofyn amdanynt ac sy'n cwrdd â'r gofynion canlynol:

 • Pobl sy'n ddibynnol arnyn nhw, esgynyddion neu frodyr a chwiorydd amddifad y ddau riant, sy'n rhan o deulu mawr.
 • Mae'r budd-dal hefyd yn cynnwys teuluoedd un rhiant sydd ag o leiaf dau blentyn dibynnol sydd o dan 25 oed. Cynhwysir pobl sengl, sydd wedi gwahanu neu sydd wedi ysgaru.
 • Yr holl drethdalwyr hynny o deuluoedd mawr sy'n ddibynnol ar ddisgynyddion neu esgynyddion sy'n ddibynyddion ag anabledd cydnabyddedig sy'n fwy na 33%.
 • Yr holl deuluoedd mawr hynny sydd ag o leiaf 3 o blant dibynnol.
 • Yr holl achosion hynny o deuluoedd mawr sy'n cyflwyno categori arbennig, yr achosion hyn yw:
 1. Teuluoedd sydd â phump neu fwy o blant.
 2. Teuluoedd sydd â phedwar o blant, bod o leiaf dri oherwydd genedigaeth neu fabwysiadu lluosog.
 3. Teuluoedd â phedwar neu fwy o blant ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na 75% o'r IPREM (Dangosydd Cyhoeddus o Incwm Effeithiau Lluosog). Hynny yw, deuddeg taliad IPREM sy'n cyfateb i 4.792,59 ewro; Pedwar ar ddeg o daliadau IPREM sy'n cyfateb i 5.591,35 ewro.
 • Pob mam sy'n gweithio ac sydd â thri phlentyn o dan 3 oed.

Mae'n bwysig tynnu sylw at yr holl deuluoedd hynny sy'n cyflwyno categori arbennig yn yr un modd â chael plentyn dibynnol ag anabledd sy'n fwy na 33% o dan eich gofal, ond ar yr un pryd bydd person esgynnol ag anabledd sy'n fwy na 33%, yn gallu defnyddio'r didyniadau cronedig ar gyfer pob sefyllfa benodol a derbyn bonws o 2.400 ewro y flwyddyn. Ar y llaw arall, gallwch hefyd ofyn am y didyniad ymlaen llaw ar gyfradd o 100 ewro y mis, neu mewn achos o'r fath, gyda didynnu treth incwm bersonol pan ddaw'n amser ei wneud.

La Yr Asiantaeth Dreth sy'n gyfrifol am ddiffinio achosion teuluoedd mawr sydd â chategori arbennig ac mae wedi'i achredu trwy deitl swyddogol, a derbynnir y didyniad o ddyddiad cyflwyno'r cais (teulu mawr neu ei adnewyddiad priodol).

Fel y soniwyd eisoes uchod, gall trethdalwyr sy'n fuddiolwyr ofyn am y didyniad yn eu Datganiad incwm neu daliad ymlaen llaw trwy gyflwyno'r Model 143 gerbron y Trysorlys.

Beth yw ffurfiau cyflwyno Ffurflen 143?

Trwy'r Trysorlys mae dwy fodd y gall y trethdalwr neu'r trethdalwyr, yn ôl fel y digwydd, sydd â'r hawl i ddidynnu ar gyfer yr un disgynydd wneud y cais am ffurflen 143 a'r taliad misol ymlaen llaw, y dulliau hyn yw: Cydweithredol neu unigolyn .

* Ar y Cyd: Yn yr achos hwn, bydd y taliad yn cael ei wneud i'r trethdalwr sy'n ymddangos fel yr ymgeisydd cyntaf ac ni roddir yr hawl i aseinio'r didyniad, gan dybio ei fod yn cael ei gymhwyso i'r holl fuddiolwyr trwy'r math hwn o ddatganiad.

* Unigol: Yn yr achos hwn, bydd y swm yn cael ei ddosbarthu ar gyfer pob trethdalwr sydd â'r hawl i'r didyniad.

 Beth yw'r ffyrdd i ffeilio Ffurflen 143?

Yn yr achos hwn, mae sawl ffordd o wneud hynny Gellir cyflwyno ffurflen 143 i ofyn am y didyniad cynnar ar gyfer teuluoedd mawr a / neu esgynyddion dibynnol neu ddisgynyddion ag anableddau a ystyrir mewn treth incwm bersonol:

 • Un o'r ffurflenni yw'r cyflwyniad corfforol, gan fynd i'r afael ag unrhyw ddirprwyaeth o'r Trysorlys trwy apwyntiad neu hefyd, gall fod mewn amlen gyffredin sy'n cael ei chyfeirio at Asiantaeth Gweinyddu Treth y Wladwriaeth trwy'r post.
 • Gall fod trwy'r Rhyngrwyd trwy dystysgrif ddigidol, neu drwy fathau eraill o fynediad a rheolaeth thematig sydd wedi'u hachredu gan y Trysorlys.
 • Dewis arall yw'r cyflwyniad dros y ffôn, gan wneud galwad i 901 20 03 45 sy'n cyfateb i wasanaeth Sylw Ffôn yr Asiantaeth Dreth.

Sut y dylid cwblhau a chyflwyno'r cais am Ffurflen 143?

I gyflwyno'r Cais am Ffurflen 143, rhaid llenwi cyfres o gwestiynau mewn ffordd syml a greddfol ac ar gyfer hyn, rhaid i'r wybodaeth ganlynol fod ar gael:

 1. Nodwch y math o ddidyniad i ofyn amdano.
 2. Nodwch gymedroldeb y cais, yn yr achos hwn, rhaid nodi a fydd yn cael ei wneud ar y cyd neu'n unigol.
 3. Llenwch fanylion yr ymgeisydd.
 4. Darparu Cod IBAN y cyfrif banc.
 5. Casglu gwybodaeth y gofynnir amdani am y teulu mawr a / neu'r esgynnydd neu'r disgynydd sydd â'r anabledd ac sy'n rhoi'r hawl i ddidyniad.

Gellir gwneud y cais hwn am ddidyniad cynnar i deuluoedd mawr a / neu esgynyddion dibynnol neu ddisgynyddion ag anableddau sy'n achredu'r Dreth Incwm Personol (IRPF) ar unrhyw adeg o'r flwyddyn a gellir ei godi bob mis fel sylfaen a grybwyllwyd uchod neu drwy a didyniad dilynol yn y datganiad Incwm sy'n cael ei ffurfioli mewn modd amserol.

A %d blogueros les gusta esto: