Sut mae'r mynegai diweddaru o'r seiliau cyfraniadau yn cael ei gyfrif?

O ran agweddau gwaith a llafur, mae'r Cyfraniad yn un o'r prosesau a ddefnyddir fwyaf i gyfeirio at bensiynau a hawliau proffesiynol. Mae'r cyfrifo'r Sylfaen Cyfraniad Mae o'r pwys mwyaf i weithwyr pan fyddant yn wynebu budd-dal Nawdd Cymdeithasol, naill ai o anabledd parhaol, ymddeoliad, gweithiwr annibynnol neu ddiweithdra.

Gellir cyfrifo'r sylfaen cyfraniadau, os yw'r gweithiwr wedi'i gysylltu â'r Cynllun Cyffredinol neu o swydd annibynnol neu ymreolaethol. Po uchaf yw'r sylfaen cyfraniadau, y mwyaf yw'r swm i'w dderbyn, ac mae ganddo lawer o gefnogaeth hefyd os mai statws y gweithiwr ydyw, os yw'n weithiwr proffesiynol neu'n weithiwr gyda chategori nad yw'n broffesiynol arall.

 

Beth yw'r sylfaen cyfraniadau?

Dyma'r cyflog byd-eang misol bod gweithiwr yn ei dderbyn pan gaiff ei ryddhau ar gyfer y gyflogres. Mae'r seiliau hyn yn cynnwys goramser, tâl ychwanegol wedi'i ddosbarthu a gwyliau na chymerwyd ond a dalwyd.

Yn achos gweithwyr sy'n dibynnu ar y Cynllun Cyffredinol, sefydlir bod yn rhaid rhannu'r ganran y mae'n rhaid ei chyfrannu at Nawdd Cymdeithasol, rhan sy'n cael ei disgowntio'n fisol i'r gweithiwr a'r llall gan y cwmni lle mae'r person yn gweithio. mae'n bwysig nodi bod y ganran hon a gyfrannwyd gan y cwmni yn llawer uwch na'r hyn a gyfrannwyd gan y gweithiwr, a'r cwmni sy'n gyfrifol am dalu Nawdd Cymdeithasol.

Os yw'n a gweithiwr annibynnol, yna mae'n rhaid i'r gweithiwr dalu'r ganran sy'n cael ei chyfrannu at Nawdd Cymdeithasol.

Bob blwyddyn mae'r llywodraeth yn sefydlu terfynau uchaf ac isaf ar gyfer cyfrifo'r seiliau cyfraniadau. Fodd bynnag, bydd yr union swm y mae'n rhaid i bob gweithiwr ei gyfrannu at Nawdd Cymdeithasol yn dibynnu ar y gwaith a gyflawnir, yr oriau a weithir a lefel yr addysg sydd gan bob gweithiwr.

Beth sydd heb ei gynnwys wrth gyfrifo'r sylfaen gyfraniadau?

Maent yn bodoli o fewn cyflog gweithiwr incwm a buddion eraill nad ydynt yn cael eu hystyried wrth gyfrifo'r sylfaen cyfraniadau. Ymhlith y buddion hyn mae:

 • Lwfansau a threuliau cludo sydd wedi'u talu gan y cwmni.
 • Hyfforddiant academaidd neu hyfforddiant arall a ddarperir gan y cwmni i'r gweithiwr.

Beth yw pwrpas y Canolfannau Cyfraniad?

y Seiliau Dyfynbris Fe'u defnyddir i gyflawni'r cyfrifiad pan fydd gweithiwr yn cael ei ryddhau oherwydd ymddeol, absenoldeb salwch neu agwedd arall sy'n dod o fewn deddfau absenoldeb fel y nodir yn y gyfraith, a thrwy'r cyfrifiad hwn bydd yn hysbys faint y bydd y gweithiwr yn gallu ei dderbyn o ran budd-dal Nawdd Cymdeithasol.

Mae a wnelo amcan Nawdd Cymdeithasol, sef casglu'r cyfraniadau hyn yn fisol, â gallu cefnogi taliadau budd-daliadau a allai gyfateb i weithiwr yn y dyfodol.

Sut mae'r Canolfannau Cyfraniad yn cael eu cyfrif ar gyfer y sylfaen reoleiddio?

I gyfrifo'r seiliau cyfraniadau ac i wybod beth yw sylfaen reoleiddio gweithiwr, mae angen adolygu i ba grŵp cyfraniadau y mae'r gweithiwr yn perthyn i'r un ar ddeg grŵp presennol, yn enwedig os yw'n weithiwr dan gontract.

Y grwpiau hyn yw:

 • Peirianwyr a Graddedigion: Yn cyfeirio at uwch bersonél rheoli nad ydynt wedi'u cynnwys mewn celf. 1.3.c) o Statws y Gweithwyr.
 • Peirianwyr Technegol, Arbenigwyr a Chynorthwywyr Cymwys.
 • Penaethiaid gweinyddol a gweithdai.
 • Cynorthwywyr Diamod.
 • Swyddogion gweinyddol.
 • Subaltern.
 • Cynorthwywyr gweinyddol.
 • Swyddogion cyntaf ac ail.
 • Trydydd swyddogion ac arbenigwyr.
 • Pawns.
 • Gweithiwr o dan ddeunaw oed, beth bynnag fo'u categori proffesiynol.

La seiliau lleiaf ac uchaf o weithiwr â chymhwyster proffesiynol ar gyfer y flwyddyn 2019 yw: € 466,40 / mis yr isafswm a'r uchafswm € 4.070,10 / mis, tra bod gweithiwr â chategori is yn € 35,00 / diwrnod yr isafswm a'r uchafswm € 135,67 / dydd.

Yn achos unigolyn sydd â phroffesiwn annibynnol neu ymreolaethol, rhaid talu ei danysgrifiad i Nawdd Cymdeithasol trwy'r cyfrif banc bob mis. Bydd swm y cyfraniad hwn yn dibynnu ar y sylfaen cyfraniadau a ddewiswch. Yn gyffredinol, mae'n well gan y gweithiwr annibynnol ddewis y sylfaen cyfraniadau leiaf fel bod y taliad misol mor isel â phosibl. Yn 2019, yr isafswm sylfaen ar gyfer y gweithwyr hyn oedd 944,40 Ewro, y telir 30% ohono am Nawdd Cymdeithasol, tra mai'r sylfaen uchaf ar hyn o bryd yw 4.070 Ewro.

Cyfrifo'r sylfaen reoleiddio yn ôl y seiliau cyfraniadau

La sylfaen reoleiddio Dyma'r swm a gymerir o'r diwedd fel cyfeiriad i wybod faint y bydd gweithiwr yn ei godi am fudd-daliadau Nawdd Cymdeithasol. Er enghraifft; Er mwyn pennu buddion ymddeoliad, fe’i cyflawnir trwy ychwanegu cyflog y 22 mlynedd olaf o gyfraniadau o fis i fis, hynny yw, 264 mis. Felly, mae'r sylfaen reoleiddio yn ganlyniad rhannu â 308 canlyniad ychwanegu seiliau cyfraniadau'r 264 mis cyfatebol.

Os cronnodd y gweithiwr 35 mlynedd a 6 mis o gyfraniadau, mae ganddo hawl i 100% o'i fudd-daliadau; ond i'r gwrthwyneb, os ydych wedi cronni 15 mlynedd o gyfraniadau, dim ond 50% o'ch buddion fydd yn cyfateb i chi.

Diweddaru'r seiliau cyfraniadau trwy'r Tablau Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI).

Mae'r Sefydliad Ystadegau Gwladol (INE) yn cynnig yr opsiwn i ddefnyddwyr neu weithwyr ddiweddaru'r seiliau cyfraniadau yn seiliedig ar y CPI trwy'r we.

A %d blogueros les gusta esto: