Pwy yw Alexia Rivas?

Mae Alexia Rivas yn ddynes o Sbaen sydd wedi cymryd rhan fel newyddiadurwr, cyflwynydd a gohebydd mewn gwahanol rwydweithiau cyfryngau a theledu fel "13 Tv" a "Telecinco", er nad tan 2020 y bu hynny gwnaeth ei naid i enwogrwydd trwy'r ornest "Survivor".

Ei henw llawn yw Alexia Rivas Serrano, ganwyd ar 20 Ionawr, 1993, yn Ponferrada, Sbaen. Ar hyn o bryd mae'n 28 mlwydd oed, yn ychwanegol at yrfa fer ond â ffocws mawr mewn modelu, dargludiad teledu a phopeth sy'n gysylltiedig â'r catwalks a'r haute couture.

Taith trwy ei fywyd

Roedd Alexia Rivas yn byw mewn teulu cariadus iawn, lle'r oedd parch at y llall yn flaenoriaeth, felly fe'i ffurfiwyd fel person da a chyda delfrydau yn seiliedig ar bopeth yr oedd wedi'i ddysgu gan ei rieni a'i amgylchedd yn gyffredinol.

Astudiodd ysgol gynradd yn y "Colegio de Educación Infantil Santa María" o Galicia, ac yn fuan mynychodd yr ysgol uwchradd yn y "Colegio Santa Apolonia" yn yr un dref. Ar ôl cwblhau'r astudiaethau hyn, aeth i Madrid yn 2011, lle Astudiodd ar lefel prifysgol a graddiodd yn y celfyddydau perfformio ac fel myfyriwr graddedig mewn newyddiaduraeth.

Mae ei brofiadau gwaith yn cychwyn yn y sianel deledu Sbaeneg "Telecinco" gyda’r rhaglen chwaraeon “Al deporte”, yn sefyll allan fel gohebydd a chyflwynydd digwyddiadau chwaraeon, yr calendr o weithgareddau a phopeth sy'n gysylltiedig ag adloniant a bywyd cymeriadau'r byd Olympaidd a chwaraeon.

Yn ddiweddarach cafodd sylw yn y pen draw mewn cylchgrawn o'r enw "yn y boreau" yn nhalaith Castilla y León ar gyfer yr un sianel deledu â "Telecinco".

Ar ôl Roedd hi'n olygydd ac yn ohebydd yn newyddion chwaraeon cwmni teledu newydd, "13 teledu" oedd hwn., lle adroddodd y newyddion, y newyddion a'r digwyddiadau yn y bore.

hefyd, ar gyfer y flwyddyn 2017 mae'n ymuno â'r tîm o ohebwyr gwybodaeth o'r enw "Better later" o'r rhwydwaith teledu "La Sexta", yr arhosodd ynddo tan 2018. Yn yr un flwyddyn, ymddangosodd hefyd fel gohebydd a golygydd yn y rhaglen "Telecinco Socialite", a gyflwynwyd ynghyd â María Patiño.

Yna, yn 2020 y sgandal “Merlos Place”, A oedd yn cynnwys rhaglen deledu a wynebodd y berthynas gariad rhwng Alexia ac Alfonso Merlo oherwydd anffyddlondeb a’r cylch cariad presennol a oedd yn cynnwys Marta López, Gemma Serrano a Ruth Serrano fel dioddefwyr y digwyddiadau a oedd wedi dod i’r amlwg yn gyflym yr un.

Roedd hwn yn ddigwyddiad lle, diolch i'r gwyrdroadau melodramatig a oedd yn y sefyllfa, aethant ag Alexia i bwynt mwy enwogrwydd am fod y fenyw ifanc a aeth i berthynas, mae hyn yn golygu'r cariad dan sylw.

Yn yr un modd, mae'r enw "Merlos Place" yn cyfeirio at gyfres y 90au "lle Merlose" a oedd yn llawn rhamantau, brad, anffyddlondeb, gwleidyddiaeth a hyd yn oed crefydd. Felly beth, Javier Negre, y newyddiadurwr a ddatgelodd y sgandal ac a barodd i'r broblem ffrwydro, oedd yr un a fedyddiodd y digwyddiad hwn oherwydd y tebygrwydd gwirioneddol a oedd yn bodoli mewn gwirionedd.

Yna, pan dawelodd popeth mewn perthynas â'r hyn a ddigwyddodd flwyddyn yn ôl yn y rhaglen "Merlos Place", yn 2021 cadarnhawyd cyfranogiad Alexia Rivas yng nghystadleuaeth "Survivor" Telecinco, gan dynnu sylw at hynny wrth gymryd rhan yn yr ornest, arddangosodd broblemau iechyd, llewygu, a cholli pwysau enfawr, a ddaeth â hi i 43 cilo am y dyddiau y cafodd ei chloi yn Honduras; digwyddiad a rybuddiodd y cynhyrchwyr i gael eu gwirio gan y timau meddygol er mwyn parhau â'r ornest.

Fodd bynnag, er gwaethaf ei brwydr i aros a'i chymhlethdodau meddygol, fe wnaeth hi daeth y trydydd cystadleuydd gwaharddedig o'r ornest ar ôl perthyn 35 diwrnod ynddo.

Ar ben hynny, Mae hi hefyd wedi dod yn actores diolch i'r tudalennau gwe, YouTube a chan José Cremada, ei chynghorydd a'i chynhyrchydd. Mae wedi cymryd rhan mewn amryw o ffilmiau byr, ffilmiau nodwedd a fideos hiwmor a rhamant ar gyfer y teledu.

A gafodd Alexia deitl?

Yn fyr, cyflawnodd y fenyw ifanc hon nid yn unig un teitl, ond dau. Ers, yn ifanc, mentrodd i ddau dŷ astudio enwog. Y cyntaf oedd "Ysgol Gelf Ddramatig Uwch" Galicia, a leolir yn Sbaen, lle graddiodd o dan y sôn am ymatebion dramatig neu'n fwy adnabyddus, fel actores. Ac, yr ail oedd "Prifysgol Rey Juan Carlos", lle erbyn 2016 roedd wedi ennill ei gradd fel gradd mewn newyddiaduraeth.

Llwybr gyrfa

Mae byd gwaith Alexia wedi cael sylw gyda chyfleoedd amrywiol ar y teledu, radio a hyd yn oed yn y sinema fach. Felly, y canlynol yw trywydd y swyddi yr wyf yn eu meddiannu yn y cyfnodau rhwng 2013 ac eleni:

  • Yn 2013 gweithiodd fel cydweithredwr y rhaglen "Tribuna Madrista" ar radio gwe gorsaf radio Madrid
  • Rhwng 2014 a 2015 hi oedd cyflwynydd y rhaglen “Marca plus” ar y sianel deledu “Marca tv”
  • Yn 2016 hi oedd gwesteiwr "Magazine in the morning" yn Castilla y L, ar gyfer y gadwyn eon "Telecinco"
  • Ar gyfer 2017 roedd hi'n ohebydd Chwaraeon ar gyfer "13 tv"
  • Rhwng 2017 a 2018 roedd hi’n ohebydd ar gyfer “Better Later” ar gyfer “La Sexta”
  • Roedd hi'n ohebydd rhwng 2018 a 2020 ar gyfer "Socialite" ar gyfer y rhwydwaith "Telecinco".
  • Ymddangosodd fel cyfranogwr a gwestai yn "Deluxe" 2021 a "Survivors"

Facet fel model

Ers ei hieuenctid roedd Alexia bob amser wedi tueddu i fodelu, Ond gan ei bod eisoes yn dechrau dablu mewn newyddiaduraeth, roedd ei hawydd i fod yn enillydd catwalk wedi diffodd.

Fodd bynnag, ddwy flynedd yn ôl penderfynodd y fenyw hon ymgymryd yn y maes hwn, i fodelu ar gyfer y camerâu, pobl a pham lai, ar gyfer y byd i gyd, ers nawr, gyda'i chorff o dan y safonau cywir ar gyfer y diwydiant a'r diet iach roedd hi'n ei fwyta, roedd hi'n barod i fentro.

Un o'i weithiau cyntaf yn y diwydiant hwn oedd ei broffil agored fel mannequin ar gyfer asiantaeth fawreddog Madrid "rheoli modelau" lle gallwch weld sawl llun o'i gorff ynghyd â manylion perthnasol am ei anatomeg, megis ei uchder o 1.63 cm, lliw ei lygaid diamheuol ac union fesuriadau pob rhan o'i gorff.

Sin embargo, ymosodwyd yn farwol gan ei dilynwyr a'i chyd-aelodau o'r diwydiant, ers bod yn berson newydd a geisiodd fynd i mewn i'r byd hwn, fe wnaethant ei galw hi'n "Yr un a oedd am roi cynnig ar ei lwc mewn rhywbeth nad aeth gyda hi”. Yn yr un ffordd, o ystyried eu taldra ni wnaeth y chwerthin sgimpio, Oherwydd trwy beidio â mesur y 1,80 cm priodol a sefydlodd y diwydiant, dywedwyd bod popeth yn ffug ar ei ran a hyd yn oed ei fod wedi cynnal agosatrwydd â'r penaethiaid i berswadio eu mynediad.

Un o'r bobl a ddaeth i wneud sylwadau ar gasineb a gwatwar Alexia am yr amser hiraf oedd Marta López, a siaradodd sawl gwaith am golli hygrededd y cwmni modelu, fel "Roedd hi'n ferch giwt iawn, ond cymaint i weithio fel model ... "," Ble oedd ei huchder? Oherwydd mai dim ond ei ego a dyfodd. "

Yn wyneb hyn i gyd a’r beirniadaethau lluosog, bu’n rhaid i Rivera ffrwydro i dawelu’r bobl a gymerodd ei yrfa fel gêm, gan ei bod Yn ystod datganiad anghwrtais trwy ei rwydweithiau cymdeithasol bod Alexia wedi ei gwneud yn glir pwy ydoedd, beth oedd ei eisiau a ble roedd yn bwriadu mynd gyda'i ymdrechion.

Beth sydd wedi digwydd i'ch bywyd emosiynol?

Mae Alexia yn ferch sydd yn ei bywyd caru wedi cael ei holi gormod a'i dilyn gan y paparazzi oherwydd natur pob un, fel dynion ymosodol, yn hŷn iddi ac yn briod neu mewn perthnasoedd. Felly, byddwn yn sôn yn fuan am rai o enwau rhai cyplau sydd wedi cwympo i'w breichiau ond sydd wedi gwneud iddi ddioddef mewn amrywiol ffyrdd yn ei hoedran ifanc.

Ymhlith y rhain mae Aarón Guerrero beth oedd yn ei wneud yn actio a ffurfiodd berthynas yn 2015 ag Alexia a barhaodd am flwyddyn yn unig oherwydd anian y gŵr bonheddig.

Ar yr un pryd rydyn ni'n cael Javi Pasillo, drymiwr y grŵp cerdd “Efecto Pasillo”A sefydlodd berthynas eithaf gwallgof yn 2016, oherwydd rhwng plaid a phlaid tyfodd eu perthynas a dyddiau rhamant dim ond pan oedd y ddau mewn cyfarfod neu ddisgo. Yn anffodus, mae'r hyn sy'n cychwyn yn wael yn dod i ben yn wael, a misoedd yn ddiweddarach roedd y ddau ohonyn nhw'n sengl eto.

Yna, wedi cael perthynas â Julián Contreras fab Carmina Ordoñez a ddaeth i ben mewn trychineb hefyd oherwydd eu hymrwymiadau gwaith.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, cael y dyn y byddai'n ei gadael yn waeth yn gorfforol ac yn emosiynol. Yma rydym yn cyfeirio at Alfonzo Merlos, yr oedd ganddo berthynas wallgof, anghyson ac afreolus ag ef, gan iddo dwyllo arni sawl gwaith â menywod eraill a chuddio ei berthynas â Marta López hefyd. Ar y diwedd, bu’n rhaid iddi geisio cymorth seicolegol ers hynny, wrth iddi ei ddisgrifio’i hun, “roedd yn drawmatig byw’r foment honno”

Dull cyswllt a dolenni

Heddiw mae gennym anfeidredd o ddulliau cyswllt sydd ar gael i ddod o hyd i'r holl wybodaeth yr ydym am ei chael, am fywydau cymeriadau artistig, yn ogystal â gwleidyddion, ymhlith eraill.

Yn ein hachos ni mae angen i ni wybod pob cam o Alexia Rivas, ac ar gyfer hyn y mae Mae angen mynd i mewn i'w rhwydweithiau cymdeithasol Facebook, Twitter ac Instagram, lle byddwch chi'n dod o hyd i bopeth y mae'r fenyw hon yn ei wneud bob dydd, pob delwedd, ffotograff a phoster gwreiddiol o bob parti, cyfarfod neu fater personol, hefyd bydd cyhoeddiadau hefyd yn dangos i ni ei holl yrfa ym myd busnes sioeau, teledu a'i brosiectau i'w cyflawni ar y llwybr troed a'r modelu.

A %d blogueros les gusta esto: