Pwy yw Ana María Aldón?

Eich enw llawn Ana Maria Aldón Lagomazzini, ei eni ym 1979 yn Andalusia, Sbaen o dan briodas gysgodol a fagodd saith o blant, y ddynes hon oedd un o ddisgynyddion olaf y teulu.

Mae'n un o gymeriadau mwyaf arwyddocaol y byd addysgiadol.neu, gan fod ei phroffesiwn yn canolbwyntio ar newyddiaduraeth ar y teledu, sydd wedi mynd â hi i bob sgrin yng nghartrefi Sbaen ac i dudalennau gwe di-ri lle mae ei darllediadau'n cael eu darlledu.

Yn ei dro, yn cael ei chydnabod am ei hymroddiad uchel mewn gwahanol gystadlaethau a sioeau realiti, fel "Goroeswyr" a'u cyfranogiad yn rhwydwaith "Telecinco", hefyd yn sefyll allan ym maes ffasiwn a dylunio, o fewn y catwalks a'r haute couture.

Pwy oedd ei theulu iddi?

Mae hwn yn bwynt pwysig iawn, oherwydd dioddefodd y rhan fwyaf o'i fywyd o fewn ei gylch teuluNid gan ei fam na’i frodyr, ers iddo dderbyn digon o gariad a chefnogaeth ganddyn nhw, ond o ochr ei dad, sydd hyd heddiw yn ei ystyried yn “Anghenfil a oedd am ladd ar sawl achlysur”.

Ond, beth oedd yn digwydd bryd hynny gyda'i dad? Mae'r ateb yn dechrau yma, stori arswyd yn byw yn ei gnawd ei hun gan Aldón.

Ymhlith yr hyn yr oedd yn rhaid i Ana María fynd drwyddo mae a trais uchel, curiadau, dinistr a cham-drin seicolegol gan ei dadRoedd yn annynol gyda'i deulu ei hun, yn enwedig gyda'i fam a roddodd yr enw "Human Beast" neu "artaith ddynol" iddo.

Yn ogystal, ymhlith llawer o weithredoedd o derfysgaeth, mae'r canlynol yn sefyll allan:

"Roedd yn rhaid i ni fynd o dan y gwelyau a gweddïo ymhlith fy mrodyr, uno a dal dwylo, ddydd ar ôl dydd, awr ar ôl awr tra bod mam yn ceisio ein hamddiffyn, ond yn ei dro collodd y frwydr pan oedd un llaw arni eisoes"

"Roeddwn i eisiau tyfu i fyny, bod yn hŷn a dod â'r dyddiau hynny i ben yn y ffordd waethaf bosibl i'r anifail hwnnw, doedd fy mam byth yn haeddu hynny ac nid oedd ei phlant chwaith"

Datganiadau gan Ana María Aldón, Goroeswyr 2020

Fodd bynnag,Ar ôl mynd trwy'r cam hwn, newidiodd pethau wrth i bob un o'r plant dyfu i fyny a dod yn annibynnol.A phan dro Ana María oedd hedfan tuag at ei breuddwydion, dechreuodd popeth wella a gwelodd orwelion eraill heb gwmni arteithiol ei thad.

Beth amser yn ddiweddarach, pan oedd y brodyr yn bobl wych a da, a chyflawnodd ein gwraig eu teitlau a chyfarwyddo prosiectau, aeth y tad yn sâl, fe wnaeth canser ei ddifetha yn yr un modd ag y gwnaeth ddifa ei deulu, ers mewn dwy flynedd roedd marwolaeth a'i dynged yn llawn.

Ar yr adeg hon, ofer oedd maddau iddo am ei holl bechodau, gan fod fflam casineb a diymadferthedd yn dal i losgi am bob ergyd a gyrhaeddodd wynebau'r bechgyn, ond 20 mlynedd yn ddiweddarach maddeuwyd y cyfan i bawb, yn ôl cyfweliad gan Survivors 2020.

A wnaeth problemau teuluol newid eich bywyd?

Ydw mae problemau teuluol yn newid bywyd unrhyw berson yn ddifater ac yn achos Aldón, roedd ei bersonoliaeth yn cydymffurfio â'r holl olygfeydd dioddefaint a threisgar a brofodd yn ystod ei blentyndod.

Yn y 12 mlynedd fer ac yng nghyfnod y glasoed, Merch insolent ac anaeddfed oedd Aldón, a gysgodd ei hun mewn agweddau anghwrtais er mwyn osgoi cael ei brifo gan rywun arall. Arweiniodd ei ymateb i beidio â bod yn hoff iawn o'i brodyr, ond roedd rhai ohonynt eisoes yn gwybod ei fod yn wrthryfel yn ei meddwl oherwydd y difrod a achoswyd ers pan oedd hi'n fach.

Hefyd, yn ystod cyfweliad arall ar gyfer y sianel deledu "arbed fi" eglurodd a Ymddiheurais am gyrraedd y pwynt arswyd hwnnw, nad bai ei thad yn unig ydoedd, ond ei bai hi am ganiatáu i dristwch a chasineb ei bwyta bob eiliad.

Ar hyn o bryd, nid yw hyd yn oed yn gysgod ei hunan glasoed.Wrth i amser fynd heibio, fe iachaodd yr holl glwyfau gydag ail-hyfforddi hir, cymorth seicolegol a llawer o gariad gan ei fam.

Sin embargo, daliwch i gofio sut brofiad oedd peidio â syrthio i'r broblem honno eto a dysgu pob person sy'n gofyn am help na fydd byth yn ddiamddiffyn ac mai dim ond ymladd fydd yn eu cael allan o unrhyw drafferth.

Ble wnaeth Aldón astudio?              

Yn bennaf, astudio newyddiaduraeth ym "Mhrifysgol cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol" o Madrid, a barodd iddi gymryd rhan mewn amryw gyfryngau a newyddion yn y rhanbarth.

Yn ddiweddarach astudio yn "Academi Ffasiwn a Dylunio IADE" yn Sbaen, gan ddod i mewn i 2015 a gorffen yn 2018. Ar yr un pryd, hi oedd brig ei dosbarth, gan raddio gydag anrhydedd a swydd yn creu a gwerthu ei dillad haute couture.

Ei menter bob amser oedd bod yn ddylunydd, diolch i gymhelliant ffrind gwych y llwyddodd i'w wneud, cymryd y cam cyntaf gyda diplomâu, cyrsiau ac astudiaethau eraill ei fod hyd heddiw, yn ychwanegol at ei radd, wedi rhoi twf, dysgeidiaeth a syniadau iddo y mae'n eu mynegi yn ei wythiennau ar gyfer y catwalks gorau yn Sbaen.

Beth ydych chi wedi bod yn ei wneud yn eich bywyd?

Nid yn unig cysegrodd ei hun i ddylunio teledu neu ddillad, ond yn y dechrau dechreuodd gasglu arian i dyfu fesul tipyn yn yr hyn yr oedd ei eisiau. Am y rheswm hwn, mae'r canlynol yn gyfres o dasgau a gyflawnodd i gyrraedd y man y mae heddiw:

 • Roedd ei swydd gyntaf yn y maes, gan gysegru ei hun i bigo ffrwythau a llysiau
 • Yna gweithiodd mewn siop bwyntiau, hynny yw distyllfa tecstilau
 • Yn ddiweddarach, bu’n gweithio mewn gwerthwr pysgod a siop werdd, ac felly dechreuodd ei chariad at fod yn berchen ar ei siop werdd ei hun.
 • Gyda'i gŵr, ffurfiodd "El Negrí", siop werdd fawr lle mynychodd, gyda'i phrofiad gwych. Beth amser yn ddiweddarach, oherwydd ei ysgariad, gadawyd y cwmni hwn iddi hi ar ei phen ei hun.
 • Hi oedd cyflwynydd a darllediad newyddion rhaglenni "Sálvame" Mediaset Sbaen
 • Cymerodd ran yn rhaglen deledu "Telecinco" o'r enw "Survivors"
 • Ar ôl arestio ei gŵr, dechreuodd Dylunio a Chyffesu Dillad, gan gaffael ei busnes ei hun

Profiadau yn y rhaglen oroeswr

Un o eiliadau pwysicaf ei fywyd oedd cymryd rhan yn yr ornest "Survivors", lle mae'n cynnal cyfres o brofiadau drwg-enwog iawn a ddisgrifir isod:

 • Cynhaliwyd y rhaglen yn Honduras, tiroedd nad oedd Aldón yn gyfarwydd â nhw ac sydd o harddwch dymunol.
 • Fe’i hystyriwyd yn un o’r menywod cydymaith mwyaf parchus, cariadus a da yn y rhaglen gyfan
 • Hi oedd y ffefryn ar gyfer gwobr fawreddog yr ornest
 • Mae hi'n cofio'r foment pan aeth ei llysferch a'i mam Celia i ymweld â hi, gan nodweddu'r omentwm fel un o'r rhai mwyaf tyner o'r rhifyn
 • Ymhlith dadleuon yr ornest mae'r cwtsh rhwng cystadleuwyr a'r ymladd bob hyn a hyn gan David Flores ac Olga Moreno
 • Yn olaf, yr recuero gorau yw dadl Terelu Campo yn erbyn Aldón am fod yn brif gymeriad ac yn ffefryn yr ornest

Hanesion sentimental

Ymhlith yr anecdotau sentimental sydd gan Ana Marie Aldón yw ei pherthynas sentimental gyntaf â Martin, a oedd yn eithaf gwarthus iddi, ers iddo ddod i ben yn y carchar, am resymau nad ydyn nhw'n hysbys heddiw, oherwydd mae'r wybodaeth hon wedi'i chadw'n dda iawn gan yr awdurdodau a'r fenyw ei hun. .

Yna, cyfarfu â'i gŵr cyntaf nad yw ei enw'n anhysbys ond ei lysenw yw "EL NEGRI", Creodd fusnes ar y cyd â hi: set o ganghennau llysiau gwyrdd yr oedd hi'n eu hadnabod yn dda iawn ac yn rheoli'r weinyddiaeth yn berffaith; pan adawyd ysgariad rhwng y nwyddau i ddosbarthu'r gadwyn hon.

Yn ddiweddarach cwrdd â'r banderillero Juan Antonio Montiel, sy'n cael ei nodweddu gan fod yn berson darbodus iawn, yn ogystal â bod yn gymeriad artistig pwysig. Gyda'r gŵr bonheddig hwn, roedd ganddi berthynas fer ond diddorol, yn y diwedd arweiniodd at osgoi unrhyw ddatganiad i'r wasg a'r rhai sy'n agos ati.

Ar y diwedd, yn 2012 cyfarfu â’r ymladdwr teirw enwog o Sbaen, José Ortega Cano, y gadawodd ychydig o sgrechiadau, cymeradwyaeth a rhosod o dan ei draed iddo mewn teirw, gan ei fod yn ffan llwyr o'i waith. Ond serch hynny, nid oedd hyd yn oed ar daith dywys am wibdaith i ranch oedd yn eiddo i Cano y buont yn siarad, ac fel manylyn ychwanegol, cyfnewidiwyd niferoedd a dechreuodd eu rhamant, ac ar ôl 6 blynedd o garwriaeth, maent yn priodi mewn cyfraith sifil ar Fedi 27, 2018.

Fodd bynnag, i'r wasg roedd yn ddadl, ers hynny mae'n hŷn 23 mlynedd uwch ei phenHeb sôn bod y teirw tarw wedi dod o alaru pan fu farw ei wraig Roció Jurado.

Disgynyddion nana María Aldón

Mae gan Aldón ferch o'r enw Gema AldónAr yr adeg hon mae hi'n 24 oed ac yn ei dro yn fabi, gan droi ein "Survivor" yn hen nain.

Roedd gan Gema Aldón, ei merch fach yn 19 oed, a barodd iddi aeddfedu'n gyflym a chan na allai drin y cyfrifoldeb ar ei phen ei hun, gofynnodd i'w mam am gefnogaeth. y Hyd yn hyn roedd hi wedi bod yn synhwyrol mewn perthynas famol.

Hyd heddiw ni wyddys pwy yw tad y Gema ifancOnd mae'n hysbys iddi ei magu ar ei phen ei hun ac erbyn hyn mae hi'n magu ei hwyres yn yr un modd gyda'i merch, oherwydd diflannodd y pab yr eiliad y cafodd wybod beth oedd yn digwydd yng nghroth y ferch.

Yn olynol, Roedd ganddo fab arall gyda José Canon sy'n cael ei enwi'n José María Canon, ei eni ar Chwefror 8, 2013, sydd ag 8 mlynedd o fywyd, teulu hapus gyda chariad a chamdriniaeth sero.

Beth ddigwyddodd i Ana María gyda José Canon?

I bobl nad oes ganddynt y wybodaeth am achos José Canon gyda'r gyfraith, yma fe'i cyflwynir i bob un ohonynt gael ei sgleinio gyda'r syniad.

José Canon yw ymladdwr teirw a gŵr ein dynes mewn disgrifiad, a oedd ar ôl tri mis o berthynas yn dad ag Aldón.

Amser ar ôl genedigaeth eich plentyn yn 2013 fe'ch cyhuddwyd o ddynladdiad di-hid am yrru'ch car yn ddi-hid costiodd hynny fywyd Carlos Parra iddo. Yn y diwedd, fe aeth i’r carchar yn 2014, gan bara tua 2 flynedd a hanner ynddo, ers iddyn nhw roi tŷ iddo i garchar gwblhau ei ddedfryd.

Yn ystod yr eiliadau hyn, Ana María oedd ei gefnogaeth fwyaf a mwyaf, a symudodd i Zaragoza i allu ymweld ag ef bob dydd yng nghwmni ei merch berl, gan ddod â bwyd, dillad a llawer o gariad at ei phartner.

Yn yr un modd, ymunodd plant mabwysiedig y teirw ymladd ag Aldón fel y byddai amser yn mynd heibio yn gyflym ac yn y ffordd orau, gan sicrhau perthynas wych rhwng pob un ohonynt.

A oes gan Aldón unrhyw lawdriniaethau esthetig?

Yn y pen draw, Mae Ana María yn cario llawdriniaeth arall gyda hi, gan eu hystyried ar ei phen ei hun fel "cymhorthion llawfeddygol" mewn estheteg.

Dyma rai o'r rhain:

 • Chwistrellwyd asid botox neu hyaluronig ar y talcen, rhwng yr aeliau a thraed y frân i adlewyrchu wyneb mwy ifanc a ffres,
 • Llenwodd ei bochau trwy bigiadau o asid hyalwronig i godi ac olrhain pob un ohonynt, mae'r math hwn o gymorth esthetig i'w wyneb yn para oddeutu 4 i 5 mlynedd
 • Liposuction a Lifft y Fron. Fel trosglwyddo braster i'r pen-ôl

Dull cyswllt a dolenni

Ana yw un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd yng nghymdeithas Sbaen yn 2021, felly ni fydd yn anodd dod o hyd iddi. Oherwydd, Trwy rwydweithiau cymdeithasol sy'n atodi'ch enw, fe welwch eich cyfrif swyddogol mewn cyfryngau fel Twitter, Facebook ac Instagram, lle mae ganddo fwy na chan mil o ddilynwyr wedi'u dosbarthu gan bob adran.

Yn yr un modd, yma fe welwch luniau, fideos, riliau a straeon yn ymwneud â'r fenyw ifanc, yn ogystal â labeli, a'i daith trwy'r byd, ynghyd â'i gariad a'i blant. Yn yr un modd, byddwch chi'n gallu ysgrifennu a labelu'r deunydd rydych chi ei eisiau, cyhyd â'i fod gyda pharch neu mewn perthynas â'u gwaith.

A %d blogueros les gusta esto: