Model Denúncia per incompliment de conveni regulador

El conveni regulador, Es refereix a el document que redacta l'advocat especialista en temes de divorci i que a través d'aquest document recull tots els acords assolits pels cònjuges en el procés de divorci.

Quan el divorci es presenta per un acord mutu entre ambdues parts, s'ha de signar el document que porta per nom conveni regulador, en aquest tractat s'especifica com es van a repartir els béns i en el cas que hi hagi fills en comú, establir com seran les relacions familiars que es desenvoluparan respecte d'això una vegada executada la sentència de divorci.

Model Denúncia per incompliment de conveni regulador

En quin tipus de divorci se signa el conveni regulador?

El conveni regulador només es duu a terme quan el divorci és considerat de mutu acord entre els cònjuges d'una forma amistosa, i es fa a través d'el document corresponent i amb l'acceptació dels convenis establert en ambdues parts. Si per contra, el divorci no es considera amistós o de mutu acord no es pot portar a terme el conveni regulador i s'haurà de procedir a través d'altres mètodes que estipuli la llei.

Aquest document de l'conveni regulador, ha de ser redactat per un advocat o advocats que siguin els encarregats de tramitar el respectiu procés. Es pot comptar amb un sol advocat per ambdues parts o cada partícip de l'divorci pot comptar amb el seu propi advocat.

Quan s'incompleix el conveni regulador?

L'incompliment del conveni regulador passa quan una vegada homologat per un jutge la sentència de divorci, una de les parts no compleix amb el contingut estipulat.

Què es pot fer si es presenta incompliment de l'conveni regulador per part d'un dels cònjuges?

Quan es tracta de l'incompliment de l'conveni regulador, s'ha de tenir entès que com el procés de divorci ha estat sentenciat a través d'una sala tribunal, el cònjuge que no compleixi haurà d'assumir les conseqüències.

Entre les mesures que es poden dur a terme estan: 1) Interposar una demanda executiva o, 2) Demana una modificació de mesures.

  • Interposar una demanda executiva

Quan es presenta el no compliment de l'conveni regulador per motius econòmics, pel fet que un dels cònjuges no aporta la pensió acordada per al manteniment dels fills, també anomenada pensió compensatòria a favor de l'altre cònjuge, s'ha de procedir davant del jutjat que inicialment va dictar la sentència de divorci i exposar una "Demanda d'execució o executiva".

En aquesta demanda s'exposaran els motius de l'incompliment de l'conveni regulador i s'ha de justificar la mateixa, també ha d'estar recolzada per les signatures tant de l'advocat com de l'representant, independentment de quin sigui el valor que es reclami, i davant el procediment al jutjat han estar presents tant l'advocat com procurador.

Generalment, el jutge aplica un termini de deu dies perquè el cònjuge confirmi que no incompleix la demanda o perquè cancel·li les respectives deutes reclamats.

En cas que no es rebi una resposta de l'cònjuge a la demanda, i depenent de la suma exigit en la demanda, el jutge pot procedir a l'embargament de béns, entre aquests poden estar: nòmina, automòbil, habitatge, entre d'altres.

Finalment, si ja s'ha arribat a aquestes instàncies, no només es reclamarà la quantitat que es degui sinó que addicional a la suma d'cobrarà un trenta per cent a causa de concepte d'interessos i costos corresponents a l'procediment judicial. Addicional a això, la demanda executiva es pot anar ampliant per l'incompliment dels pagaments dels mesos deguts sense la necessitat d'exposar una demanda per a cada situació d'incompliment.

  • Demana una demanda de modificació de mesures

Aquest cas es dóna, quan es presenta l'incompliment de l'conveni regulador pel que fa a el règim de visites o la guàrdia custòdia, es pot presentar per part d'alguns dels cònjuges per diferents motius, ja sigui, horari estricte de treball, trasllat de domicili, altres., el procediment a seguir és interposar una "Demanda de modificació de mesures", On s'exposi cosa és motiu de l'incompliment de l'conveni regulador i es pot sol·licitar els canvis necessaris.

Aquesta demanda és estudiada pel jutge i pel Ministeri Fiscal, en el cas que es vegin involucrats els fills menors d'edat, un cop processats els motius de la demanda es dictarà la sentència de modificació de mesures considerant o no que sol·licita. Es podran canviar horaris de visita dels progenitors o canvi de custòdia.