Zamówienie SND / 437/2022, z 13 maja, przez które pozostaje bez skutku


streszczenie

Zarządzeniem SND/292/2021 z 26 marca, które ustanowiło środki kontroli zdrowia dla osób z Francji przybywających do Hiszpanii drogą lądową, osób powyżej 12 roku życia z zagrożonych obszarów Francji, które przybywają do Hiszpanii drogą lądową i mają szczepienie , świadectwo diagnozy lub odzysku.

Po przezwyciężeniu ostrej fazy pandemii środki nadzoru i kontroli zostały zaktualizowane na poziomie krajowym poprzez strategię nadzoru i kontroli przeciwko COVID-19 po ostrej fazie pandemii, co jest w dużej mierze uzasadnione wysokimi poziomami szczepień uzyskanych w populacji hiszpańskiej i w otaczających nas krajach, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia ciężkich przypadków i śmiertelności przeciwko SARS-CoV-2

W ten sam sposób zmodyfikowano również różne mechanizmy reagowania na pandemię związaną z mobilnością międzynarodową w Unii Europejskiej, podkreślając zalecenie Rady (UE) 2022/107 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ułatwienia swobodnego przemieszczania się podczas COVID -19 pandemii i którym zastępuje się Zalecenie (UE) 2020/1475, które wyraźnie pieczętuje, że ustanowione ograniczenia w swobodnym przepływie osób w ramach Jednostki mogą ograniczać rozprzestrzenianie się COVID-19 muszą opierać się na konkretnych i ograniczonych względy interesu publicznego, a mianowicie ochrona zdrowia publicznego. Takie ograniczenia muszą być stosowane zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii, w szczególności z zasadami proporcjonalności i niedyskryminacji. Dlatego przyjęte środki nie mogą wykraczać poza to, co jest ściśle konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i muszą zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, zwłaszcza w szpitalach.

Z tego powodu oraz biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w obu przeszłościach oraz obecny wpływ środka, uważa się za właściwe unieważnienie środków kontroli zdrowia dla osób z Francji, które przybywają do Hiszpanii drogą lądową.

Na mocy i na mocy postanowień drugiego i trzeciego artykułu Ustawy Organicznej 3/1986 z dnia 14 kwietnia o szczególnych środkach w sprawach zdrowia publicznego oraz postanowień artykułu 52 Ustawy 33/2011 z dnia 4 października, Ogólne zdrowie publiczne oraz zgodnie z wyłączną kompetencją w sprawach zdrowia zagranicznego przewidzianą w artykule 149.1.16. konstytucji hiszpańskiej, wynik:

Pierwszy. Cofnij rozporządzenie SND/292/2021 z 26 marca, które ustanowiło środki kontroli zdrowia dla osób z Francji przybywających do Hiszpanii drogą lądową.

LE0000693019_20210609Przejdź do normy, której dotyczy problem

Druga. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Trzeci. Od tego postanowienia, które kończy postępowanie administracyjne, można ewentualnie wnieść odwołanie o uchylenie do osoby kierującej Ministerstwem Zdrowia w terminie miesiąca od dnia następującego po jego ogłoszeniu zgodnie z art. przepisy art. 123 ustawy 39/2015 z dnia 1 października o wspólnym postępowaniu administracyjnym administracji publicznej lub sporno-administracyjny środek odwoławczy w terminie dwóch miesięcy od dnia jego opublikowania w Izbie Sporów Administracyjnych Sądu Krajowego, zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 46 ustawy 29/1998 z dnia 13 lipca regulującej jurysdykcję sporno-administracyjną, co oznacza, że ​​w przypadku wniesienia odwołania o uchylenie, Odwołanie sporno-administracyjne nie może być wniesione do został wyraźnie rozwiązany lub miało miejsce domniemane oddalenie odwołania.