නීතිය 1437 2011. කොලොම්බියාවේ පරිපාලන නිහ ile තාව

1437 නීතිය 2011

පරිපාලන නිශ්ශබ්දතාවය යනු ඇතැම් අවස්ථාවල තීරණ ගැනීමේ lack නතාවය නීතියෙන් සපයන ක්‍රියා පටිපාටියකි ...

වැඩි විස්තරනීතිය 1437 2011. කොලොම්බියාවේ පරිපාලන නිහ ile තාව

පෙපෙසින්ට මාලා සහ චිත්‍රපට නැරඹීමට විකල්ප

පෙපෙසීන්

තාක්ෂණයේ දියුණුවට ස්තූතිවන්ත වන අතර, මිනිසුන් විනෝද වන ආකාරය විකාශනය වී ඇත. දැන් වේදිකා තිබේ ...

වැඩි විස්තරපෙපෙසින්ට මාලා සහ චිත්‍රපට නැරඹීමට විකල්ප

ශ්‍රේණි පැපොල් සඳහා විකල්ප මාර්ගගත අඩවි

පැපොල් මාලාව

චිත්‍රපට සහ කතා මාලා නැරඹීමට ආදරය කරන්නන් නවතම නිකුතුවන් මොනවාදැයි සොයා ගැනීමට නිරන්තරයෙන් උනන්දු වෙති. තුළ …

වැඩි විස්තරශ්‍රේණි පැපොල් සඳහා විකල්ප මාර්ගගත අඩවි