මට ඉතුරුම් ඇත්නම් හෝ වැඩ නොකරන්නේ නම් ඔබට මට උකසක් ලබා දිය හැකිද?

මට රැකියාවක් නොමැතිව නමුත් ඉතිරිකිරීම් සමඟ උකසක් ලබා ගත හැකිද? ඔබ වයස අවුරුදු 62 හෝ ඊට වැඩි නම් - ගෙවීමට මුදල් අවශ්‍ය නම්...

වැඩි විස්තරමට ඉතුරුම් ඇත්නම් හෝ වැඩ නොකරන්නේ නම් ඔබට මට උකසක් ලබා දිය හැකිද?

කලා ලෝකයේ කලාකරුවන්, කාර්මික ශිල්පීන් සහ සහායකයින් සඳහා නව වැඩ කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් ඇඟවෙන්නේ කුමක්ද? · නීති පුවත්

2021 අවසාන තීරුවේ සිට කලාත්මක අංශය විශේෂයෙන් කම්පන සහගත මාස කිහිපයක් අත්විඳ ඇත…

වැඩි විස්තරකලා ලෝකයේ කලාකරුවන්, කාර්මික ශිල්පීන් සහ සහායකයින් සඳහා නව වැඩ කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් ඇඟවෙන්නේ කුමක්ද? · නීති පුවත්

විචල්‍ය උකසක් අත්සන් කිරීමට ඔවුන්ට මට බල කළ හැකිද?

ස්ථාවර අනුපාත උකස් වල වාසි සහ අවාසි විචල්‍ය අනුපාත උකස් සාමාන්‍යයෙන් අඩු අනුපාත පිරිනමයි සහ…

වැඩි විස්තරවිචල්‍ය උකසක් අත්සන් කිරීමට ඔවුන්ට මට බල කළ හැකිද?

ආරක්ෂක දෝෂ සොයා ගැනීම ගැන අනතුරු අඟවන්න

කිසිදු උපාංගයක් අවදානම් වලින් තොර නොවේ. මෑතකදී, ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ ආයතනය පරිශීලකයින්ට අනතුරු අඟවන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇත…

වැඩි විස්තරආරක්ෂක දෝෂ සොයා ගැනීම ගැන අනතුරු අඟවන්න

ස්පාඤ්ඤ නීති ප්රදර්ශනය, නීති අංශය සහ ව්යාපාර සඳහා රැස්වීම් ස්ථානය · නීති පුවත්

"සමාගම් සහ ගනුදෙනුකරුවන් නොමැති නම් නීති උපදෙස් නොමැත, ඒ නිසා එය මූලික සාධාරණයක් වන අතර එය තාර්කික නොවේ ...

වැඩි විස්තරස්පාඤ්ඤ නීති ප්රදර්ශනය, නීති අංශය සහ ව්යාපාර සඳහා රැස්වීම් ස්ථානය · නීති පුවත්

මැඩ්රිඩ් හි මෙම සති අන්තයේ සැලසුම් අතර පොත්වල මහා වාර්ෂික උත්සවය, විශාල වෙළඳපොළක් සහ ශිල්පීය උත්සවයක්

1. පොත් ප්‍රදර්ශනයේදී දැනටමත් සාමාන්‍ය පරිදි පොත් ප්‍රදර්ශනයේ නව සංස්කරණයක් පැමිණේ. මෙම අවසානය…

වැඩි විස්තරමැඩ්රිඩ් හි මෙම සති අන්තයේ සැලසුම් අතර පොත්වල මහා වාර්ෂික උත්සවය, විශාල වෙළඳපොළක් සහ ශිල්පීය උත්සවයක්

වසර කීයක් උකස් පහත වැටීමට පටන් ගනීද?

පොලියට වඩා මූලික ගෙවීම ආරම්භ කරන්නේ කවදාද? උකසක් යනු ඔබට උපකාර කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති දිගු කාලීන ණයකි…

වැඩි විස්තරවසර කීයක් උකස් පහත වැටීමට පටන් ගනීද?