Kisa pou w fè pou leve oswa anile yon ipotèk?

Pmi anilasyon lwa

Apre seri inisyal absolisyon yo te ekspire nan dat 31 jiyè a, kantite prè nan tolerans te tonbe a 3,26% nan semèn ki te fini 8 out la, desann soti nan 3,40% semèn anvan an, dapre done ki soti nan Asosyasyon Bankers ipotèk (MBA).

“Pi gwo bès nan yon mwa nan pwopòsyon prè nan tolerans se akòz yon ogmantasyon nan sòti nan tolerans kòm anpil pwopriyetè kay toupre fen tèm tolerans yo. Pousantaj pasyans la diminye atravè tout kategori envestisè ak administratè yo, "te di Mike Fratantoni, ansyen vis prezidan ak ekonomis anchèf nan MBA a, nan yon lage laprès.

Lè ou nan tolerans vle di ou pa kapab peye ipotèk ou, ki pa janm yon bon sitiyasyon. Sepandan, gen plizyè opsyon pou moun ki soti nan tolerans, e li enpòtan pou konsidere chak nan yo.

Evite sezi se objektif ki pi enpòtan lè w ap soti nan tolerans. Kit ou chwazi modifye prè ou, ale ak yon opsyon peman pou mwa ou rate yo, oswa vann kay ou a, tout sa yo se pi bon opsyon pase pèdi kay ou a sezi.

Pmi anilasyon lwa

Apre seri inisyal absolisyon yo te ekspire nan dat 31 jiyè a, kantite prè nan tolerans te tonbe a 3,26% nan semèn ki te fini 8 out la, desann soti nan 3,40% semèn anvan an, dapre done ki soti nan Asosyasyon Bankers ipotèk (MBA).

“Pi gwo bès nan yon mwa nan pwopòsyon prè nan tolerans se akòz yon ogmantasyon nan sòti nan tolerans kòm anpil pwopriyetè kay toupre fen tèm tolerans yo. Pousantaj pasyans la diminye atravè tout kategori envestisè ak administratè yo, "te di Mike Fratantoni, ansyen vis prezidan ak ekonomis anchèf nan MBA a, nan yon lage laprès.

Lè ou nan tolerans vle di ou pa kapab peye ipotèk ou, ki pa janm yon bon sitiyasyon. Sepandan, gen plizyè opsyon pou moun ki soti nan tolerans, e li enpòtan pou konsidere chak nan yo.

Evite sezi se objektif ki pi enpòtan lè w ap soti nan tolerans. Kit ou chwazi modifye prè ou, ale ak yon opsyon peman pou mwa ou rate yo, oswa vann kay ou a, tout sa yo se pi bon opsyon pase pèdi kay ou a sezi.

Organigram nan dwa pou retrè

Dwa anile se yon dwa, ki tabli pa Truth in Lending Act (TILA) nan lwa federal Etazini an, yon prete lajan pou peye yon prè ak yon liy kredi ak yon nouvo kreditè, oswa pou anile yon tranzaksyon refinansman avèk yon kreditè ki pa ipotekè aktyèl la, nan twa jou apre fèmen. Dwa a akòde san kesyon, epi kreditè a dwe renonse dwa li genyen sou pwopriyete a epi ranbouse tout frè yo nan 20 jou apre yo fin egzèse dwa anilasyon an.

Dwa anilasyon an aplike sèlman nan refinansman yon ipotèk. Li pa aplike pou achte yon nouvo kay. Si yon prete vle peye yon prè, li dwe fè sa pa pita pase minwi nan twazyèm jou a apre refinansman an fin ranpli, epi li te resevwa nan men kreditè a enfòmasyon yo mande verite sou prè a ak de kopi yon avi ki fè konnen ou. yo enfòme sou dwa w pou anile.

TILA a pwoteje piblik la kont kredi ki pa kòrèk ak pratik bòdwo kat kredi. Pami lòt bagay, li mande pou pretè yo bay prete enfòmasyon ki enpòtan sou prè yo, ansanm ak dwa pou yo anile prè yo. Dwa anilasyon an te kreye pou pwoteje konsomatè yo kont pretè ki pa gen skrupil lè yo bay prete yo yon peryòd refwadisman ak tan pou yo chanje lide.

Dat fen ekstansyon ipotèk la

Patizans ipotèk kowonaviris la te ede plizyè milyon pwopriyetè Ameriken k ap lite ak pèt revni ki gen rapò ak pandemi rete lakay yo. Gouvènman federal la jis elaji soulajman tolerans, ki pèmèt pwopriyetè kay yo sispann tanporèman peman ipotèk pou jiska 15 mwa, soti nan premye 12 mwa yo. Men, pou kèk pwopriyetè kay, èd sa a ka pa ase. Yo senpleman bezwen pou soti nan ipotèk yo.

Si ou santi ou bezwen kouri kite ipotèk ou paske ou pa ka peye, ou pa poukont ou. Kòm nan Novanm 2020, 3,9% nan ipotèk yo te seryezman delenkan, sa vle di yo te omwen 90 jou pase, dapre konpayi done byen imobilye CoreLogic. Pousantaj delenkans sa a te twa fwa pi wo pase menm mwa a an 2019, men li te desann sevè soti nan gwo pandemi 4,2% nan mwa avril 2020.

Pandan ke pèt travay se nimewo yon rezon ki fè pwopriyetè kay chèche yon wout chape ipotèk, se pa youn nan sèlman. Divòs, bòdwo medikal, retrèt, demenajman ki gen rapò ak travay, oswa twòp kat kredi oswa lòt dèt kapab tou faktè pwopriyetè kay yo ka vle soti nan.