Beth yw'r Model 650? Sut mae'n gweithio a sut i'w lenwi?

El Model 650 Asiantaeth Gweinyddu Treth y Wladwriaeth (AEAT) yw'r model a ddefnyddir i wneud y datganiad sy'n cyfateb i'r Dreth Etifeddiant, gwneir hyn trwy'r "Hunanasesiad o Gaffael Asedau trwy Olyniaeth."

hwn Model 650 yw'r model treth a ddefnyddir i ddatgan y pwyntiau canlynol ynghylch etifeddiaeth:

 • Pan gaffaelir ased trwy hawl i etifeddu, etifeddiaeth neu unrhyw fath o deitl sy'n olyniaeth.
 • Yr holl bobl hynny sy'n elwa o swm penodol y maent wedi'i dderbyn ar gyfer yswiriant bywyd, hynny yw, mae'r achos hwn yn berthnasol, pan fydd y contractwr a'r buddiolwr yn bobl wahanol.

Yn fyr, mae Model 650 yn caniatáu i'r Asiantaeth Dreth dalu canran benodol sy'n pennu trethiant, naill ai ar gyfer etifeddiaethau, danfon arian neu eiddo rhwng perthnasau ai peidio, y maent wedi'i dderbyn gan berson sydd wedi marw.

Faint ddylai'r AEAT gael ei dalu am y Dreth Etifeddiant?

hwn Treth Etifeddiant Mae'n dreth uniongyrchol a blaengar, mae hyn yn golygu po fwyaf y swm o etifeddiaeth neu rodd i'w dderbyn, yr uchaf yw'r ganran i'w thalu. Mae hefyd yn dreth sy'n rheoleiddio pob Cymuned Ymreolaethol (CCAA), felly dywedir ei bod o'r gyfradd dreth, hynny yw, bod pob rhanbarth yn nodi'r ganran sydd i'w thalu, a allai fod yn wahanol i bob cymuned. Mae'r dreth hon yn amrywio o 7,65% i 34%. Yn achos Cymuned Madrid, mae rhwymedigaeth y dreth hon wedi'i dileu o fewn cylch y teulu.

Beth yw'r ffactorau sy'n amrywio Treth Etifeddiant AEAT?

Mae yna sawl ffactor sy'n dylanwadu ar y swm sydd i'w dalu fel teyrnged i'r Asiantaeth Dreth, bydd hyn yn dibynnu ar y math o berthynas rhwng yr ymadawedig a'r etifeddion neu'r etifeddion. Manylir ar y pedwar grŵp perthnasau isod:

 • 1 Group: y rhai sy'n disgyn ac wedi'u mabwysiadu sydd o dan 21 oed.
 • 2 Group: y disgynyddion hynny ac wedi'u mabwysiadu gyda chyfartal neu fwy na 21 mlynedd. Maent hefyd yn cynnwys priod, hynafiaid a mabwysiadwyr.
 • 3 Group: yr etifeddion ail radd hynny, hynny yw, cyfochrog (brodyr) a'r drydedd radd (brodyr, neiaint, ewythrod, ac ati) sy'n esgynyddion neu'n ddisgynyddion yn ôl affinedd.
 • 4 Group: mae'r grŵp hwn yn cynnwys y cyfochrogau hynny o'r bedwaredd radd (cefndryd). Hefyd, o raddau mwy pell.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i gyflwyno Ffurflen 650 a beth sy'n rhaid ei chwblhau?

model 650

Y dyddiad cau i gyflwyno Ffurflen 650 yw chwe mis o ddiwrnod y farwolaeth ac, i lenwi'r ffurflen neu'r ffurflen 650 sy'n cyfateb i'r Dreth Etifeddiant, rhaid darparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Dyddiad marwolaeth.
 • Dyddiad geni'r person sy'n etifeddu.
 • Gwerth penodedig yn yr Ewros o'r hyn a etifeddwyd. Os oes sawl etifedd, rhaid nodi gwerth y gyfran unigol. Yn achos eiddo tiriog, mae dodrefn y cartref wedi'u cynnwys, ar gyfer hyn, fe'i cyfrifir ar 3% o gyfanswm ei werth.
 • Nodwch y berthynas rhwng yr ymadawedig a'r etifedd (etifedd).
 • Hefyd, nodwch a yw'r eiddo wedi'i gaffael yn llawn neu'n usufruct yn unig.

Sut mae'r ffi Treth Etifeddiant yn cael ei chyfrifo?

Mae yna sawl cam y mae'n rhaid eu dilyn cyfrifwch gyfran y Dreth Etifeddiant:

 1. Cyfrifwch y Sylfaen Drethadwy, hynny yw, cyfanswm popeth a etifeddwyd sy'n destun trethiant.
 2. Cyfrifwch y Didyniadau, yn y rhan hon ystyrir dyledion yr ymadawedig sydd hefyd wedi'u trosglwyddo i'r etifeddion, mae hefyd angen ychwanegu'r treuliau sy'n gysylltiedig â'r farwolaeth, er enghraifft: gwasanaethau angladd, claddu, ac ati.
 3. Cymhwyso'r Gostyngiadau, cyfrifir hyn yn seiliedig ar raddau'r carennydd, a eglurwyd ym mhwynt blaenorol yr erthygl hon.
 4. Ac yn olaf, rhaid cymhwyso'r Dreth, hynny yw, y ganran dreth. Ar gyfer hyn, bydd angen gwybod beth yw'r dreth a gymhwysir ym mhob cymuned ymreolaethol. Fel y nodwyd yn flaenorol, yr isafswm canran yw 7,65% a'r uchafswm yw 34%.
A %d blogueros les gusta esto: