Deddf Sylfeini

Bydd yr erthygl hon yn datgelu'r holl agweddau sy'n cyfeirio at y Sylfeini, sut maen nhw'n cael eu ffurfio a sut maen nhw'n gweithio. Yn seiliedig ar ehangu ychydig yr holl wybodaeth sy'n cynnwys yr hyn sy'n cyfateb i'r endidau hyn a beth yw'r cwmpas a'r anghenion sydd eu hangen arnynt ym mhob un ohonynt.

Beth yw Sefydliad?

Fel y'i sefydlwyd yng Nghelf 2 o Gyfraith 50/2002 ar Sylfeini, Sylfeini yw'r rheini:

"Sefydliadau dielw sydd, yn ôl ewyllys eu crewyr, yn cael effaith barhaol ar eu hasedau er mwyn cyflawni dibenion budd cyffredinol"

 ac felly, cânt eu gwarchod gan Gelf 34.1 o Gyfansoddiad Sbaen.

Beth yw nodweddion sylfaenol y Sylfeini?

 • Mae angen ystâd ar bob un i ddechrau.
 • Rhaid iddynt ddilyn amcanion o ddiddordeb cyffredinol.
 • Nid ydynt yn cynnwys partneriaid.
 • Nid oes ganddynt ysbryd elw.
 • Pan fyddant o gymhwysedd y wladwriaeth, cânt eu llywodraethu gan Gyfraith Sylfeini 50/2002, pan fyddant yn gweithredu mewn mwy nag un Gymuned Ymreolaethol neu os nad oes gan y Gymuned Ymreolaethol ddeddfwriaeth benodol. Fodd bynnag, byddant yn cael eu llywodraethu gan ddeddfwriaeth ranbarthol benodol, pan fydd achosion fel Cymuned Madrid lle mae Deddf ar Sylfeini’r Gymuned Ymreolaethol.

Gan ystyried y nodweddion hyn a grybwyllir uchod, rhaid ystyried nad oes cymhellion elw yn golygu na ellir dosbarthu'r buddion neu'r gwargedion economaidd a gynhyrchir yn flynyddol. Ond, os gellir gwneud yr amlygiadau canlynol:

 • Sicrhewch warged economaidd ar ddiwedd y flwyddyn.
 • Cyflawni contractau cyflogaeth yn y Sefydliad.
 • Cynhyrchu gweithgareddau economaidd y gellir cynhyrchu gwargedion economaidd ohonynt.
 • Rhaid ail-fuddsoddi'r gwargedion hyn a gafwyd gan y Sefydliad i gyflawni dibenion yr endid.

Beth yw'r statudau ysgrifennu ar gyfer ffurfio'r Sefydliad?

Cyflawnir Cyfansoddiad Sefydliad yn gyfreithiol trwy'r weithred ffurfiol, sy'n cynnwys dogfen o greu'r un peth ac y mae'r agweddau a sefydlwyd yn Erthygl 10 o Gyfraith 50/2002, o Sylfeini, sef:

 • Os ydyn nhw'n bersonau naturiol, enwau a chyfenwau, oedran a statws priodasol y sylfaenydd neu'r sylfaenwyr, os ydyn nhw'n bersonau cyfreithiol, enw neu enw'r cwmni. Ac yn y ddau achos, mae cenedligrwydd, cyfeiriad a rhif adnabod treth yn angenrheidiol.
 • Gwaddol, prisiad, ffurf a realiti’r cyfraniad.
 • Statudau priodol y Sefydliad.
 • Adnabod cyfatebol y bobl sy'n rhan o'r corff llywodraethu, a'r derbyniad priodol os caiff ei wneud ar yr eiliad sefydlu.

Mewn perthynas â'r Statudau, rhaid cofnodi'r canlynol:

 • Enw'r Endid sy'n gorfod cydymffurfio â darpariaethau Celf 5 o'r Gyfraith Sylfeini.
 • Yr amcanion sylfaenol priodol.
 • Cyfeiriad cartref y Sefydliad a'r ardal diriogaethol lle cynhelir y gweithgareddau cyfatebol.
 • Sefydlu'r rheolau sylfaenol ar gyfer cymhwyso adnoddau er mwyn cyflawni'r amcanion sylfaenol ac i bennu'r buddiolwyr.
 • Cyfansoddiad Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, y rheolau ar gyfer penodi ac amnewid yr aelodau sy'n ei gynnwys, achosion eu diswyddo, y pwerau a'r ffordd i fwriadu a mabwysiadu'r penderfyniadau.
 • Yr holl ddarpariaethau ac amodau cyfreithiol eraill y mae gan y sylfaenydd neu'r sylfaenwyr yr awdurdod i'w sefydlu.

Nodyn: Wrth sefydlu Statudau'r Sefydliad, dylid ystyried:

“Bydd unrhyw ddarpariaeth yn Statudau'r Sefydliad neu unrhyw amlygiad o ewyllys y sylfaenydd neu'r sylfaenwyr sy'n cael ei ystyried yn groes i'r Gyfraith yn cael ei ystyried fel pe na bai wedi'i sefydlu, oni bai bod dilysrwydd cyfansoddiadol y Gyfraith yn cael ei effeithio. O ystyried hyn, ni fydd y Sefydliad wedi'i gofrestru yn y Gofrestrfa Sylfeini ”.

Sut i greu Sefydliad?

Er mwyn creu Sefydliad mae'n angenrheidiol: sylfaenydd neu sylfaenwyr, nawdd a rhai nodau neu amcanion, fel y'u sefydlwyd yng Nghelf 9 o Gyfraith 50/2002 ar Sylfeini ac, ar gyfer hyn, ceir y dulliau canlynol :

Celf 9. Ar Ddulliadau Cyfansoddiad.

 1. Gall y Sefydliad gael ei gyfansoddi gan weithred inter vivos neu mortis causa.
 2. Os yw'n gyfansoddiad trwy ddeddf inter vivo, bydd y weithdrefn yn cael ei chyflawni trwy weithred gyhoeddus gyda'r cynnwys a bennir yn yr erthygl ganlynol.
 3. Os yw'r Sefydliad wedi'i gyfansoddi gan weithred mortis, bydd y weithdrefn yn cael ei chyflawni mewn modd testamentaidd, gan gyflawni'r gofynion a sefydlwyd yn yr erthygl ganlynol ar gyfer gweithred y cyfansoddiad.
 4. Os digwydd bod yr ewyllysiwr, yng nghyfansoddiad Sefydliad trwy weithred mortis causa, wedi cyfyngu ei hun i sefydlu ei ewyllys i greu sylfaen ac i waredu asedau a hawliau'r gwaddol, y weithred gyhoeddus sy'n cynnwys y gofynion eraill gan y Gyfraith hon. fe'i rhoddir gan ysgutor y testamentaidd ac, yn methu â hynny, gan yr etifeddion testamentaidd. Os yw'n wir nad yw'r rhain yn bodoli, neu'n methu â chydymffurfio â'r rhwymedigaeth hon, rhoddir y weithred gan yr Amddiffynnydd gydag awdurdodiad barnwrol ymlaen llaw.

Beth bynnag yw'r achos, eglurir bod angen sefydlu'r weithred gyhoeddus ar gyfer cyfansoddiad y Sefydliad a'i chofrestru yn y Gofrestrfa Sylfeini yn ôl Celf 3, 7 ac 8 o Archddyfarniad Brenhinol 384/1996, o Fawrth 1 yn sy'n cymeradwyo Rheoliad Cofrestrfa Sylfeini Cymhwysedd y Wladwriaeth. Fodd bynnag, hyd nes y daw'r Gofrestrfa Sylfeini cymhwysedd y wladwriaeth i rym, bydd y cofrestrfeydd sy'n bodoli ar hyn o bryd yn aros, yn unol â'r unig Ddarpariaeth Dros Dro o Archddyfarniad Brenhinol 1337/2005, ar Dachwedd 11, sy'n cymeradwyo awdurdodaeth wladwriaeth Rheoliad y Sylfeini.

Dyma'r prif gofrestrau:

 • Nodwch sylfeini gweithredu cymdeithasol - Amddiffyn a Chofrestrfa Sylfeini Lles (Y Weinyddiaeth Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Chydraddoldeb).
 • Sylfeini diwylliannol y wladwriaeth - Amddiffyn y Weinyddiaeth Diwylliant. Plaza del Rey, 1-2fed llawr (Adeiladu saith Simnai). Ffonau: 91 701 72 84. http://www.mcu.es/fundaciones/index.html. e-bost: [e-bost wedi'i warchod]
 • Sylfeini Amgylcheddol y Wladwriaeth - Cofrestrfa Amddiffyn a Chofrestrfa Sylfeini Amgylcheddol. Plaza de San Juan de la Cruz, s / n 28073 Madrid. Ffôn: 597 62 35. Ffacs: 597 58 37. http://www.mma.es.
 • Sylfeini Gwladol Gwyddoniaeth a Thechnoleg - Amddiffynfa'r Weinyddiaeth Wyddoniaeth a Thechnoleg. Paseo de la Castellana, 160 28071, Madrid.
 • Sylfeini categori arall, a'i gwmpas yw Cymuned Madrid - Cofrestrfa Cymdeithasau Cymuned Madrid, C / Gran Vía, 18 28013. Ffôn: 91 720 93 40/37.

Beth yw gweithrediad Sefydliad?

Er mwyn cyflawni Sefydliad, unwaith y bydd ei Weithred a'i Statudau wedi'u creu a'u cofrestru, a chael trefn ar yr holl rwymedigaethau sy'n ymwneud â'r Trysorlys yr ymdrinnir â hwy yn adran gyfatebol Swyddfa'r Erlynydd, rhaid i'r Sefydliad a grëwyd gadw'r Llyfr hyd at dyddiad Cofnodion a Chyfrifyddu, a sefydlwyd yn Rheolau Addasu'r Cynllun Cyfrifyddu Cyffredinol a Rheolau Gwybodaeth Gyllidebol endidau dielw. Gwneir y manylebau ar y Llyfr Cofnodion a Chyfrifyddu isod.

 • Llyfr cofnodion: Llyfr yw hwn sy'n cynnwys y taflenni wedi'u rhifo a'u rhwymo, lle bydd adrannau cyrff llywodraethu'r Sefydliad yn cael eu cofnodi, gan gyfeirio'n arbennig at y cytundebau a fabwysiadwyd. Rhaid ei gadw'n gronolegol ac, os bydd tudalen wag neu heb ei defnyddio ar hap yn cael ei gadael, rhaid ei chanslo er mwyn osgoi anodiadau nad ydynt yn cyfateb i ddatblygiad yr adrannau. Mae'r data y mae'n rhaid ei gasglu ym mhob cofnod fel a ganlyn:
 • Organ sy'n cwrdd.
 • Dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod.
 • Rhif galwad (Cyntaf ac Ail).
 • Cynorthwywyr (data enwol neu rifiadol).
 • Trefn y dydd.
 • Datblygiad y cyfarfod lle mae'r prif ddadleuon sy'n ymwneud â'r bobl sy'n eu hamddiffyn wedi'u nodi.
 • Mabwysiadwyd pob cytundeb.
 • Systemau ar gyfer mabwysiadu cytundebau a chanlyniadau rhifiadol.
 • Llofnod yr ysgrifennydd a VºBº y Llywydd, oni bai bod y Statudau yn rhagweld yr angen am lofnodion eraill.

Rhaid cyflwyno'r holl gofnodion a ddatblygir yn yr adrannau yng nghyfarfod nesaf y corff dan sylw er mwyn cael eu cymeradwyo, lle, yn gyffredinol, mae'r pwynt cyntaf i'w drafod ar y diwrnod yn cynnwys darllen a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol.

 • Cynllun cyfrifo, archwilio a gweithredu: Mae'r Gyfraith Sylfeini wedi cyflwyno rhai newidiadau newydd mewn perthynas ag agweddau cyfrifyddu, gan sefydlu rhwymedigaethau'r endidau hyn fel y nodir isod:
 • Rhaid i bob Sefydliad gadw Llyfr Dyddiol a Llyfr Stocrestrau a Chyfrifon Blynyddol.
 • Rhaid i Fwrdd Ymddiriedolwyr y Sefydliad gymeradwyo'r cyfrifon blynyddol o fewn cyfnod hwyaf o chwe mis o ddiwedd y flwyddyn ariannol.
 • Gall sefydliadau lunio eu holl gyfrifon blynyddol mewn modelau cryno, unwaith y byddant yn cwrdd â'r gofynion a sefydlwyd ar gyfer cwmnïau masnachol.
 • Mae'n orfodol cyflwyno cyfrifon blynyddol y Sefydliad i archwiliad.
 • Bydd yn rhaid i bob cyfrif blynyddol gael ei gymeradwyo gan Fwrdd Ymddiriedolwyr y Sefydliad, a fydd wedyn yn cael ei gyflwyno i'r Amddiffynfa cyn pen deg diwrnod busnes ar ôl eu cymeradwyo.
 • Ar y llaw arall, bydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn paratoi ac yn anfon at y Protectorate gynllun gweithredu, sy'n adlewyrchu'r amcanion a'r gweithgareddau y disgwylir iddynt gael eu cyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol ganlynol.
 • Yn yr achos, lle cynhelir gweithgareddau economaidd, rhaid i Gyfrifyddu’r Sefydliad gydymffurfio â darpariaethau’r Cod Masnachol, a rhaid llunio’r cyfrifon blynyddol cyfunol pan fydd y sylfaen yn unrhyw un o’r achosion y darperir ar eu cyfer yn y gymdeithas ddominyddol. .
 • Mae'r swyddogaethau cyfatebol sy'n ymwneud â adneuo cyfrifon a chyfreithloni llyfrau Sefydliadau Cystadleuaeth y Wladwriaeth i Gofrestrfa Sylfeini cymhwysedd y Wladwriaeth.
 • Bydd y Llywodraeth yn diweddaru Rheolau Addasu'r Cynllun Cyfrifyddu Cyffredinol a Rheolau Gwybodaeth Gyllidebol endidau dielw o fewn cyfnod o flwyddyn (1) ar ôl i'r Gyfraith hon ddod i rym, ynghyd â chymeradwyo'r rheolau ar gyfer paratoi'r weithred. cynllun endidau dywededig.
A %d blogueros les gusta esto: