Gofynion a model Deddf Ail Gyfle

La Deddf Ail Gyfle Mae'n broses weinyddol sy'n caniatáu i unigolyn neu berson hunangyflogedig ganslo eu dyledion yn ôl y gyfraith, trwy drafod amodau newydd gyda'r traddodai ac fel y dewis olaf, gan ganslo'r ddyled. Ond er mwyn defnyddio'r broses LSO hon, mae angen cwrdd â sawl gofyniad.

Mae'r weithdrefn hon yn seiliedig ar y Cyfraith 25 / 2015 mecanwaith ail gyfle a lleihau'r baich ariannol. Nid yw'r gyfraith hon mor hysbys yn Sbaen, ond fe'i defnyddiwyd yn helaeth yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd.

Gofynion a model Deddf Ail Gyfle

Sut mae Deddf Ail Gyfle yn gweithio?

Gyda chymhwyso'r Deddf Ail Gyfle, efallai y bydd gan bobl sydd â dyled fawr y posibilrwydd o drefnu cytundeb talu i gyflawni proses sy'n fwy cyson â'u posibiliadau economaidd. A rhag ofn y bydd hyn yn methu, bydd y Budd o'r Eithriad Atebolrwydd Anfodlon neu BEPI, a fyddai’n golygu canslo’r dyledion yn llawn.

Felly mae'r Gyfraith hon yn dod yn offeryn delfrydol i'r bobl hynny sydd mewn cyflwr o fethdaliad economaidd ac na allant ddod allan o'u dyledion.

Mae cyfres o ofynion i'w bodloni er mwyn gofyn am swyddogaeth y Gyfraith hon, yn ogystal â bod â hanes credyd da.

Beth allwch chi ei gyflawni gyda'r Gyfraith?

Yn y lle cyntaf o'r broses, a Cytundeb Taliad Allanol am ganslo dyled. Gyda hyn, deuir i gytundeb ag amodau newydd gyda'r credydwyr i allu ad-dalu'r arian, wrth gwrs, gan ystyried galluoedd yr unigolyn.

Os na ellir dod i gytundeb, cymerir y llwybr barnwrol, a fyddai’n cymeradwyo rhyddhau’r ddyled yn llwyr.

Pa fuddion sydd ganddo?

Mae buddion y Gyfraith hon ar gyfer unigolion preifat ac ymreolaethol sydd mewn amgylchiad economaidd o ddyled ormodol, oherwydd y dyledion nad ydynt wedi gallu eu talu. Nawr gall y bobl hyn ffeilio am fethdaliad pan yn flaenorol dim ond cwmnïau a allai ffeilio am fethdaliad.

Mae sawl budd y gellir eu mwynhau ar ôl cymhwyso'r Gyfraith hon:

 • Posibilrwydd gofyn am gyllid eto.
 • Cael eich eithrio o'r rhestrau tramgwyddus.
 • Gallwch chi gael cardiau credyd eto.
 • Dechreuwch fywyd gyda chyfleoedd newydd.

Gyda chymhwyso'r Gyfraith hon, ni fydd yn rhaid i'r unigolion preifat ac ymreolaethol hynny wynebu eu dyledion ar eu pennau eu hunain, gan orfod cael gwared ar eu hasedau.

Pwy ellir ei amddiffyn o dan Gyfraith Ail Gyfle?

Mae'r Gyfraith hon wedi'i chynllunio'n bennaf ar gyfer pobl breifat ac ymreolaethol, fe'i gelwir yn ail gyfle oherwydd ei bod yn caniatáu i'r bobl hyn setlo eu dyledion trwy gynnig cyfle newydd i ddod i'r amlwg yn economaidd.

Gofynion i fod yn gymwys o dan y gyfraith hon

 • Rhaid i chi ddarparu prawf argyhoeddiadol bod nid oes ganddo dreftadaeth i setlo dyledion neu fod yr opsiwn hwn eisoes wedi'i ddefnyddio.
 • Y ddyled gyfan rhaid iddo beidio â bod yn fwy na 5 miliwn ewro.
 • Ewyllys da gan y dyledwr.

Mae'n bwysig ac yn angenrheidiol bod yr holl asedau'n cael eu caniatáu ac eithrio'r rhai sy'n ofynnol ar gyfer y gweithgaredd gwaith yn unig. Ar ôl i asedau'r dyled gael eu diddymu, dyma pryd y gellir gofyn am ganslo cyfanswm y dyledion i'r llys cyfatebol.

Ffyddlondeb y dyledus

Mae yna nifer o ofynion y mae'n rhaid i'r person dyledus eu bodloni er mwyn bod yn gymwys yn ddidwyll

 • Cyn dechrau'r broses ar gyfer canslo'r ddyled yn llwyr, rhaid bod ymgais wedi gwneud setliad y tu allan i'r llys gyda'r gwarantwyr.
 • Ddim wedi troi at y Gyfraith Ail Gyfle mewn llai na 10 mlynedd.
 • Rhaid i'r ystadau gael eu heithrio rhag rhyw fath o gollfarn, fel dogfennau ffug, o fewn y 10 mlynedd diwethaf.
 • Os yw'n cyfeirio at berson hunangyflogedig, rhaid na fydd y person dyledus wedi'i nodi'n euog am droseddau economaidd neu gymdeithasol.
 • Nid ydych wedi gwrthod swydd sy'n briodol i'ch gallu.

Deddf Ail Gyfle

Gweithdrefnau'r Gyfraith

Mae dwy broses y mae'r Gyfraith Ail Gyfle yn eu defnyddio, setliadau y tu allan i'r llys a chanslo dyled.

Y setliad y tu allan i'r llys

Mae'n seiliedig ar ddod i gytundeb newydd gyda chredydwyr, lle ceisir newid amodau'r ddyled. Amddiffynnir y broses hon gan farnwr. Efallai y bydd cyfryngwyr i gael y cytundeb. Gyda'r cytundeb newydd, gweithredir cynllun talu newydd fel y gall y dyledwr wynebu'r taliad ohono. Pwrpas y cytundeb hwn yw osgoi rhwystredigaeth y gwarantwyr, trwy gynnig y posibilrwydd o dderbyn y taliad yn fuan.

Canslo neu ddiarddel dyledion

Os bydd y sefyllfa'n digwydd lle na cheir cytundeb gyda'r credydwyr, yna bydd y broses ddilynol yn mynd rhagddi, sy'n ymwneud â chyflawni'r ddyled yn llwyr. Yn yr achosion hyn, gall credydwyr apelio am resymau fel diffyg cydymffurfio â'r cynllun talu, os oes gan y dyledwr incwm neu asedau cudd, os oes gwelliant yng nghyllid y dyledwr a fyddai'n ei gwneud hi'n bosibl wynebu'r dyledion, neu oherwydd hynny gwrthod y cytundeb yn rhagfarnllyd.

A ellir canslo pob dyled?

Na, nid yw'r Gyfraith Ail Gyfle yn eithrio dyledion sy'n ddyledus i'r Trysorlys a Nawdd Cymdeithasol, ac nid yw'n cynnwys y dyledion mwyaf diweddar ychwaith. Mae dyledion a ddiogelir gan addewid a morgais hefyd wedi'u heithrio o'r LSO.

A yw dyledion yn cael eu dileu yn barhaol?

Ar ôl i 5 mlynedd fynd heibio, gellir dileu'r dyledion. Yn ystod yr amser hwnnw, nid oes unrhyw daliad yn ddyledus, ond gall credydwyr ofyn i'r achos gael ei adolygu, yn enwedig os credir nad yw'r dyledwr wedi gweithredu'n ddidwyll.

Gall unigolyn sydd wedi elwa o'r Gyfraith Ail Gyfle fynd yn ôl ati cyn belled nad yw o fewn 10 mlynedd ar ôl ei gymhwyso gyntaf.

A %d blogueros les gusta esto: