Deddf Tryloywder a Llywodraethu Da

Yn ddiweddar, mae'r delfrydau a ddymunir o lywodraethu da a thryloywder wedi cael eu trawsnewid yn heriau sydd bellach yn fyd-eang eu natur. Disgwylir i fuddion llywodraeth gynhyrchu a gweinyddiaeth yn fwy agored i'r boblogaeth, yn ogystal â bod yn fwy diwyd, cyfrifol ac effeithiol.

Gyda hyn rydym am adlewyrchu bod y gwasanaeth cyhoeddus yn ddiweddar wedi cynyddu ymwybyddiaeth o'r angen i gynhyrchu llywodraeth dda, gyda mynediad at wybodaeth mewn ffordd yn fwy effeithlon ac yn fwy tryloyw ac, felly, mae'r elfennau hyn wedi dod yn rhan o sail rhan fawr o'r rhaglenni sy'n cael eu cynnal yng nghyfnodau gwahanol y llywodraeth.

Yn seiliedig ar yr her hon, mae Sbaen wedi ildio i Gyfraith 19/2013, ar Ragfyr 9, ar Dryloywder, Mynediad at Wybodaeth a Llywodraethu Da, a fydd y prif bwnc i'w ddatblygu yn yr erthygl hon, er mwyn cyfleu yn glir a union ffordd yr hyn sy'n seiliedig ar y Gyfraith hon.

Beth yw Deddf Tryloywder a Llywodraethu Da?

Mae'r Gyfraith Tryloywder yn Sbaen yn rheoliad a'i brif amcan yw atgyfnerthu hawl dinasyddion i gael mynediad at wybodaeth am weithgareddau cyhoeddus sy'n cael eu cynnal, rheoleiddio a gwarantu hawl mynediad i'r wybodaeth gymharol hon ac ar y gweithgareddau ac, yn seiliedig ar yr uchod, sefydlu'r priod rwymedigaethau y mae'n rhaid i lywodraeth dda eu rheoli a'u cyflawni, gan mai nhw yw'r cyhoedd sy'n gyfrifol ac yn warantwyr. Enw llawn y gyfraith hon yw Cyfraith 19/2013, ar Ragfyr 9, ar Dryloywder, Mynediad at Wybodaeth Gyhoeddus a Llywodraethu Da.

I bwy mae'r Gyfraith Tryloywder, Mynediad at Wybodaeth Gyhoeddus a Llywodraethu Da yn berthnasol?

Mae'r Gyfraith hon yn berthnasol i'r holl Weinyddiaethau Cyhoeddus hynny ac i bawb sy'n rhan o sector cyhoeddus y Wladwriaeth, yn ogystal ag i fathau eraill o sefydliadau, megis:

 • Tŷ Ei Fawrhydi y Brenin.
 • Cyngor Cyffredinol y Farnwriaeth.
 • Y Llys Cyfansoddiadol.
 • Cyngres y dirprwyon.
 • Y Senedd.
 • Banc Sbaen.
 • Yr Ombwdsmon.
 • Y Llys Cyfrifon.
 • Y Cyngor Cymdeithasol Economaidd.
 • Yr holl sefydliadau tebyg ymreolaethol hynny sy'n gysylltiedig yn ddarostyngedig i Gyfraith Weinyddol.

Beth yw'r hawl i fynediad at wybodaeth gyhoeddus?

Dyma'r hawl i gael mynediad at wybodaeth gyhoeddus yn y telerau penodol a ddarperir yn y Cyfansoddiad yn ôl ei erthygl 105.b), gan gymryd fel sail i wybodaeth gyhoeddus yr holl gynnwys a dogfennau, beth bynnag fo'u cefnogaeth neu eu fformatau, sy'n cael eu cyflawni yn ôl y weinyddiaeth ac sydd wedi'u paratoi neu eu caffael wrth arfer eu swyddogaethau.

Beth yw'r Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da?

Mae'r Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da yn gorff cyhoeddus annibynnol gyda'i bersonoliaeth gyfreithiol ei hun a'i brif amcan yw hyrwyddo tryloywder sy'n gysylltiedig â phopeth sy'n ymwneud â gweithgaredd cyhoeddus, a thrwy hynny allu sicrhau cydymffurfiad â'r rhwymedigaethau o ran hysbysebu, amddiffyn ymarfer corff yr hawl i gael gafael ar wybodaeth gyhoeddus ac, felly, yn gwarantu cydymffurfiad â darpariaethau rheoli llywodraethu da.

Am beth mae Hysbysebu Gweithredol?

Mae Hysbysebu Gweithredol yn seiliedig ar gyhoeddi o bryd i'w gilydd a diweddaru'r holl wybodaeth sydd o ddiddordeb perthnasol am weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus fel y gellir gwarantu yn y modd hwn weithrediad gwell a chymhwyso'r Gyfraith Tryloywder.

Beth fu'r addasiadau a wnaed i'r Gyfraith hon ar Dryloywder, Mynediad at Wybodaeth Gyhoeddus a Llywodraethu Da?

 • Mae celf 28, llythyrau f) ac n), wedi'i haddasu gan drydydd darpariaeth derfynol y Cyfraith Organig 9/2013, ar 20 Rhagfyr, ar reoli dyled fasnachol yn y sector cyhoeddus.
 • Mae erthygl 6 bis wedi'i hymgorffori ac mae paragraff 1 o Erthygl 15 wedi'i addasu gan yr unfed ddarpariaeth ar ddeg o Gyfraith Organig 3/2018, Rhagfyr 5, ar Ddiogelu Data Personol a gwarantu hawliau digidol.

Beth yw prif swyddogaethau'r Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da?

Yn ôl Celf 38 o Gyfraith Tryloywder, Mynediad at Wybodaeth Gyhoeddus a Llywodraethu Da a Chelf 3 o Archddyfarniad Brenhinol 919/2014, ar Hydref 31, mae swyddogaethau'r Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da yn cael eu sefydlu fel a ganlyn:

 • Mabwysiadu'r holl argymhellion perthnasol i weithredu'r rhwymedigaethau sydd wedi'u cynnwys yn y Gyfraith Tryloywder yn well.
 • Cyflwyno cyngor ar faterion tryloywder, mynediad at wybodaeth gyhoeddus a llywodraethu da.
 • Cynnal gwybodaeth wedi'i diweddaru am y prosiectau rheoleiddio o natur y Wladwriaeth sy'n cael eu datblygu yn unol â Deddf tryloywder, mynediad at wybodaeth gyhoeddus a llywodraethu da, neu sy'n gysylltiedig â'r gwrthrych priodol.
 • Gwerthuso graddau cymhwysiad y Gyfraith tryloywder, mynediad at wybodaeth gyhoeddus a llywodraethu da, gan lunio adroddiad blynyddol lle bydd yr holl wybodaeth am gyflawni'r rhwymedigaethau a ragwelir yn cael ei nodi ac a fydd yn cael ei chyflwyno gerbron y Llysoedd Cyffredinol.
 • Hyrwyddo paratoi drafftiau, canllawiau, argymhellion a safonau datblygu ar yr arferion da a weithredir mewn materion tryloywder, mynediad at wybodaeth gyhoeddus a llywodraethu da.
 • Hefyd yn hyrwyddo'r holl weithgareddau hyfforddi ac ymwybyddiaeth i gyflawni gwell gwybodaeth o'r materion a reoleiddir gan y Gyfraith Tryloywder, mynediad at wybodaeth gyhoeddus a llywodraethu da.
 • Cydweithio â chyrff o natur debyg sy'n gyfrifol am faterion cysylltiedig neu sy'n eiddo iddynt hwy eu hunain.
 • Pawb a briodolir iddo trwy reoleiddio rheng gyfreithiol neu reoleiddiol.

Beth yw egwyddorion sylfaenol y Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da?

Ymreolaeth:

 • Mae gan y Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da y gallu i weithredu gydag ymreolaeth ac annibyniaeth wrth gyflawni ei swyddogaethau, gan fod ganddo ei bersonoliaeth gyfreithiol ei hun a'i allu llawn i weithredu.
 • Gall llywydd y Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da gyflawni ei swydd gydag ymroddiad llwyr, gydag annibyniaeth lawn a chyda gwrthrychedd llwyr, gan nad yw'n ddarostyngedig i fandad awdurdodaidd nac yn derbyn cyfarwyddiadau gan unrhyw awdurdod.

Tryloywder:

 • Er mwyn dangos tryloywder llawn, bydd yr holl benderfyniadau a wneir yn y Cyngor, mewn perthynas â'r addasiadau perthnasol y mae'n rhaid eu haddasu a chyda datgysylltiad blaenorol y data personol, yn cael eu cyhoeddi yn y gwefan swyddogol ac ar y Porth Tryloywder.
 • Cyhoeddir crynodeb adroddiad blynyddol y Bwrdd yn y "Cylchlythyr swyddogol y wladwriaeth", Hyn er mwyn talu sylw arbennig i lefel cydymffurfiad y Weinyddiaeth â'r darpariaethau a sefydlwyd gan y Gyfraith ar dryloywder, mynediad at wybodaeth gyhoeddus a llywodraethu da.

Cyfranogiad dinasyddion:

 • Rhaid i'r Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da, trwy'r sianelau cyfranogi a sefydlir, gydweithredu â dinasyddion i gyflawni perfformiad gwell yn ei swyddogaethau a thrwy hynny hyrwyddo cydymffurfiad â'r rheoliadau tryloywder a llywodraethu da.

Atebolrwydd:

 • Bydd y Llysoedd Cyffredinol yn cael eu dangos yn flynyddol gan y Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da, y cyfrifon ar ddatblygiad y gweithgareddau a gyflawnir ac ar raddau'r cydymffurfiad â'r darpariaethau a sefydlwyd yn y Gyfraith berthnasol.
 • Rhaid i Lywydd y Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da ymddangos gerbron y Comisiwn cyfatebol i adrodd ar yr adroddiad, gymaint o weithiau ag sy'n angenrheidiol neu'n ofynnol.

Cydweithio:

 • Rhaid i'r Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da gynnull cyfarfodydd a sefydlir gyda chynrychiolwyr y cyrff sydd wedi'u creu ar y lefel ranbarthol o bryd i'w gilydd ar gyfer arfer swyddogaethau tebyg i'r rhai a ymddiriedir i'r Cyngor.
 • Gall y Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da ymrwymo i gytundebau cydweithredu â'r Cymunedau Ymreolaethol a'r Endidau Lleol priodol i ddatrys hawliadau a allai godi oherwydd gwrthod yr hawl mynediad yn benodol neu ragdybiedig.
 • Gall hefyd ymrwymo i gytundebau cydweithredu gyda'r holl Weinyddiaethau Cyhoeddus, sefydliadau cymdeithasol, prifysgolion, canolfannau hyfforddi ac unrhyw sefydliad cenedlaethol neu ryngwladol arall lle cynhelir gweithgareddau sy'n ymwneud â llywodraethu da a'i dryloywder.

Gweithrediad:

 • Rhaid i'r holl wybodaeth a ddarperir gan y Cyngor Tryloywder a Llywodraethu Da gydymffurfio ag egwyddor hygyrchedd, yn enwedig mewn perthynas â phobl sy'n dioddef o anabledd.
 • Bydd y wybodaeth a ledaenir gan y Cyngor yn cydymffurfio â'r Cynllun Anweithredol Cenedlaethol, a gymeradwywyd gan Archddyfarniad 4/2010, Ionawr 8, a'r safonau technegol ar gyfer rhyngweithredu.
 • Anogir bod holl wybodaeth y Cyngor yn cael ei chyhoeddi mewn fformatau a all ganiatáu ei hailddefnyddio.
A %d blogueros les gusta esto: