Cyfraith Cwmnïau Cydweithredol

Beth yw cwmni cydweithredol?

a mae cwmni cydweithredol yn cyfeirio at gymdeithas ymreolaethol a gyfansoddwyd gan grŵp o bobl sy'n unedig yn wirfoddol er mwyn ffurfio sefydliad â chyfalaf amrywiol, strwythur democrataidd a rheolaeth, lle mae gan y bobl sy'n ei ffurfio fuddiannau cyffredin neu anghenion economaidd-gymdeithasol ac sydd hefyd yn cynnal gweithgareddau busnes yng ngwasanaeth y gymuned, gan gynhyrchu canlyniadau economaidd i'r partneriaid , ar ôl gofalu am y cronfeydd cymunedol priodol.

Mewn cwmni cydweithredol, mae gan bob aelod yr un hawliau, yn ogystal â'r un cyfrifoldebau yn nyfodol cymdeithas. Am y rheswm hwn, rhennir yr eiddo rhwng yr holl bartneriaid, ond nid yw'n etifeddol nac yn drosglwyddadwy, oni bai bod un partner yn penderfynu tynnu'n ôl ac yn lle hynny rhwng partner arall. Mae gan bob aelod ryddid i wneud penderfyniadau yn unigol o fewn y cwmni cydweithredol, fodd bynnag, cymerir y cyfrifoldeb ar y cyd, er ei fod yn gyfyngedig, mae hyn yn golygu na ddylai effeithio ar asedau personol pob aelod pe bai proses fethdaliad.

Mae pob cwmni cydweithredol yn sefydlu'r statudau i'w dilyn a'r isafswm cyfalaf y mae'n rhaid i bob aelod ei gyfrannu. Gan ei fod yn reolaeth ddemocrataidd, mae gan bob partner yr un pwysau waeth beth fo'u cyfraniadau. Yn ogystal, mae cwmni cydweithredol yn gymdeithas sydd â rhwymedigaethau cymdeithasol, treth, llafur a chyfrifyddu, yn union fel y mae unrhyw gwmni yn ceisio sicrhau buddion ac y mae eu gwahaniaeth yn y sefydliad.

Sut mae Cymdeithas Cydweithredol yn cael ei threfnu?

Mewn egwyddor, mae cydweithfeydd yn gymdeithasau sy'n cael eu ffurfio gan grwpiau o bobl sy'n penderfynu ar eu hewyllys rhydd eu hunain ac mae trefn aelodaeth rydd yn y termau a ddisgrifir uchod, integreiddio neu gymdeithas yn seiliedig ar rannu'r un amcanion i gyflawni gweithgareddau at ddibenion economaidd a chymdeithasol.

Yn ei enwad rhaid cynnwys y geiriau bob amser "Cymdeithas Cydweithredol neu S. Coop", sy'n pwysleisio enw'ch busnes. Er mwyn iddo gael ei gyfansoddi'n gyfreithiol, rhaid ei wneud trwy weithred gyhoeddus ac ar ôl ei gofrestru yng Nghofrestrfa'r Cwmnïau Cydweithredol mae'n caffael personoliaeth gyfreithiol. Mae'r gofrestrfa hon yn ddibynnol ar y Weinyddiaeth Lafur, Ymfudo a Nawdd Cymdeithasol. Dylid nodi, unwaith y bydd y cofrestriad wedi'i wneud yn y Gofrestrfa, bod cyfnod hwyaf o flwyddyn (1) o'r dyddiad cofrestru i ddechrau ei weithgaredd economaidd yn unol â'i statudau sefydledig ei hun.

Mae'n bwysig nodi na chaiff unrhyw gymdeithas gydweithredol gaffael enw sy'n union yr un fath ag enw un arall sydd eisoes yn bodoli. Nid yw'r ffaith ei fod yn cael ei gynnwys yn yr enwad cyfeirio at y dosbarth cydweithfeydd yn rheswm digonol i benderfynu nad oes hunaniaeth yn yr enwad. Ni chaiff cymdeithasau cydweithredol fabwysiadu enwau camarweiniol neu gamarweiniol ychwaith mewn perthynas â'u cwmpas, pwrpas corfforaethol neu ddosbarth ohonynt, neu â mathau eraill o endidau.

Ni chaiff endidau preifat eraill, cymdeithas, cymdeithas nac entrepreneur unigol wneud defnydd o'r term cydweithredol, nac mewn talfyriad Coop., Neu unrhyw derm tebyg arall sy'n addas ar gyfer dryswch, oni bai bod adroddiad ffafriol gan y Cyngor Cooperativism Uwch.

Beth yw'r cyrff sy'n rhan o Gymdeithas Gydweithredol?

Mae cymdeithas gydweithredol yn cynnwys y cyrff canlynol:

* Y cynulliad cyffredinol: Ei brif amcan yw gwneud y prif benderfyniadau ac fe'i cynhelir trwy gyfarfod â phawb sy'n rhan o'r cwmni cydweithredol, y mae eu pleidleisiau'n unigol mewn perthynas â'r penderfyniadau a gyflwynir i bleidleisio.

* Y Cyngor Llywodraethu: Mae'n gyfrifol am reoli a chynrychioli'r cwmni cydweithredol, mae fel y bwrdd cyfarwyddwyr sy'n rhan o gwmni cyfyngedig cyhoeddus. Sefydlir canllawiau cyffredinol trwy'r cyngor llywodraethu.

* Ymyrraeth: Mae'n cynnwys yr archwilwyr sy'n oruchwylwyr y gwaith a wneir gan y Cyngor Llywodraethu, a'u prif swyddogaeth yw monitro ac adolygu cyfrifon y cwmni cydweithredol.

Beth yw'r Dosbarthiadau Cydweithredol presennol?

Dosberthir cymdeithasau cydweithredol yn ddwy, y rhai a all fod o'r radd gyntaf a rhai'r ail radd.

1) Cymdeithasau Cydweithredol y radd Gyntaf: Maent yn gwmnïau cydweithredol y mae'n rhaid eu ffurfio gydag o leiaf dri phartner, personau naturiol neu gyfreithiol. Yn ôl Deddf Cydweithredol 1999, cânt eu dosbarthu yn ôl y prif fathau a nodir isod:

 • Cydweithfa defnyddwyr a defnyddwyr, sy'n gyfrifol am amddiffyn hawliau a chael mynediad at gynhyrchion o safon.
 • Cydweithfa dai, ei brif swyddogaeth yw mynediad yr aelodau i hunan-hyrwyddo tai i gael prisiau sy'n fforddiadwy.
 • Mae cwmnïau cydweithredol bwyd-amaeth yn ymroddedig i fasnacheiddio cynhyrchion sy'n gysylltiedig â gweithgaredd amaethyddol a da byw.
 • Mae cwmnïau cydweithredol o ecsbloetio'r gymuned o'r tir hefyd yn gyfrifol am y sector cynradd, lle mae adnoddau cynhyrchiol yn agwedd gyffredin.
 • Cydweithfeydd gwasanaeth yw'r rhai a ffurfiwyd i ddarparu gwasanaethau i aelodau ym mhob math o agweddau.
 • Cwmnïau cydweithredol y môr, yw'r rhai sy'n ymroddedig i weithgareddau pysgota sy'n gysylltiedig â chynhyrchu neu werthu eu cynhyrchion.
 • Cwmnïau Cydweithredol Trafnidiaeth, yw'r rhai sy'n ymroddedig i'r sector trafnidiaeth ffyrdd i grwpio gwahanol gwmnïau, pobl naturiol neu gyfreithiol, er mwyn ceisio mwy o fuddion a gwell gwasanaethau yn eu gweithgaredd.
 • Cooperativa de Seguros, ei swyddogaeth yw darparu gwasanaeth yswiriant i aelodau.
 • Cwmnïau cydweithredol iechyd yw'r rhai sy'n cyflawni eu gweithgaredd yn y sector iechyd.
 • Cydweithfeydd addysgu yw'r rhai sy'n cael eu ffurfio i ddatblygu gweithgareddau addysgu.
 • Undebau credyd yw'r rhai a ffurfiwyd i ddiwallu anghenion aelodau a thrydydd partïon wrth faterion cyllido.
 • Cwmnïau Cydweithredol Gwaith Cysylltiedig.

2) Cymdeithasau Cydweithredol Ail radd: Fe'u gelwir yn "Cwmnïau Cydweithredol", rhaid eu ffurfio gydag o leiaf dau bartner y mae'n rhaid iddynt berthyn i fentrau cydweithredol gradd gyntaf.

Pa ddeddfau sy'n rheoleiddio ffurfio Cydweithfa?

Ar hyn o bryd, mae cwmnïau cydweithredol yn cael eu rheoleiddio gan wahanol gyfreithiau cydweithredol ymreolaethol. Yn Sbaen, y gyfraith sy'n rheoleiddio ffurfio a swyddogaeth cymdeithas gydweithredol yw Cyfraith y Wladwriaeth 27/1999, o Orffennaf 16, ar Gydweithfeydd, sy'n sefydlu bod cymdeithasau cydweithredol sy'n cyflawni eu gweithgaredd cydweithredol yn nhiriogaeth sawl Cymuned Ymreolaethol neu sy'n cyflawni allan eu gweithgaredd cydweithredol yn ninasoedd Ceuta a Melilla yn bennaf.

Beth ddylai fod yn domisil cymdeithas gydweithredol?

Rhaid i gymdeithasau cydweithredol gael eu swyddfa gofrestredig yn nhiriogaeth Talaith Sbaen ac o fewn cwmpas y cwmni, yn ddelfrydol yn y man lle maent yn cyflawni gweithgareddau gyda'r partneriaid sy'n ei ffurfio neu'n canoli eu rheolaeth weinyddol a'u rheolaeth fusnes.

A %d blogueros les gusta esto: