Cyfraith Gweithdrefn Weinyddol

La Cyfraith Gweithdrefn Weinyddol, Mae'n gyfres o weithredoedd ffurfiol lle mae'r Weinyddiaeth Gyhoeddus wedi'i phennu i gyflawni pwrpas penodol, y mae amcanion a nodau penodol y mae'n ofynnol eu cyflawni yn cael eu gosod drwyddynt. Felly, mae ei weithdrefn yn seiliedig ar gyhoeddi gweithred weinyddol a roddir yng ngwasanaeth y buddion cyffredinol ac, nid hawliad estron fel yn achos prosesau.

Mae'r gweithredu cyhoeddus, yn wahanol i'r un preifat, yn gofyn am sianelu prosesau ffurfiol sy'n gyfystyr â gwarant y dinasyddion bod y weithred yn unol â'r System Gyfreithiol, y gall y dinasyddion ei hadnabod a'i rheoli drwyddi.

Beth yw'r Rheoliad Cyfreithiol sy'n cyfateb i'r Weithdrefn Weinyddol?

Y rheoliad cyfreithiol sy'n cyfateb i Gweithdrefn Weinyddol Yn y bôn mae'n cael ei reoleiddio gan y deddfau penodol o fewn y Gyfraith Weinyddol a reolir neu a sefydlir gan bob un o'r gwledydd.

Hynny yw, mae gan yr Unol Daleithiau gyfreithiau eraill sy'n cyfateb i'r Gyfundrefn Gyfreithiol ac sydd ag awdurdodaeth eu cwmpas, sydd hefyd yn rheoleiddio rhan o'r prosesau. Yn achos Sbaen, mae'n cael ei reoleiddio gan y Cyfraith Gweithdrefn Weinyddol Gyffredin Gweinyddiaethau Cyhoeddus (Cyfraith 39/2015, o Hydref 1) (LPACAP).

Trwy'r hawl weinyddol ddisgyblaethol hon, er enghraifft, gall y wladwriaeth weithredu fel cyflogwr a rhoi sancsiwn i'w gweithwyr (gweision cyhoeddus), pan fyddant wedi ysgwyddo rhywfaint o dor-rhag-sefydlu wrth arfer eu swyddogaethau llafur ac, ar gyfer hyn, mae'n yn gallu defnyddio gweithdrefn weinyddol ddyledus a chywir.

Datrysir y gweithdrefnau hyn trwy'r cyrff gweinyddol ac fe'u cyflwynir i reolaeth y Pwer Barnwrol trwy alwad "Dolenni a noddir".

Pwy sy'n ymyrryd yn y Weithdrefn Weinyddol?

Mewn Gweithdrefn Weinyddol, mae dau grŵp o bobl yn ymyrryd, sef:

1) Y corff gweinyddol wedi'i bersonoli yn ei ddeiliad: Ef yw'r un sydd â'r nifer fwyaf o gyfadrannau ac felly mae'n meddiannu'r safle uchaf. Yn yr achos hwn, gall fod yn swyddog neu'n gorff colegol a fydd â gofal am gyflawni'r gweithdrefnau sy'n arwain at y penderfyniad gweinyddol priodol. I gyflawni'r weithdrefn hon, mae dau fecanwaith i sicrhau ei bod yn cael ei gweithredu'n wrthrychol. Y mecanweithiau hyn yw:

* Ymatal: mae'n ddyletswydd ar yr awdurdodau a'r personél sydd yng ngwasanaeth y Weinyddiaeth i beidio ag ymyrryd mewn rhai gweithdrefnau pan fydd rhai amgylchiadau'n codi, mae hyn yn berthnasol, pan fydd gennych fuddiant personol neu os oes gennych gyfeillgarwch neu berthynas i'r partïon cymryd rhan yn y weithdrefn.

* Yr Her: cais gan y ddau barti ydyw, bydd nid yn unig yn dibynnu ar y prif weithredwr.

2) Partïon â diddordeb: dyna'r holl weision cyhoeddus hynny sy'n honni eu hawliau a / neu fuddiannau gerbron y Weinyddiaeth Gyhoeddus, mewn swydd lai, oherwydd bod eu pwerau'n llai helaeth ac, y gall y weithdrefn effeithio ar eu hawliau, yn yr achos hwn y partïon â diddordeb Rhaid iddynt cwrdd â chyfres o ofynion a bod â gallu digonol i weithredu gerbron y weinyddiaeth gyhoeddus.

Yn yr achos hwn, o ran pobl naturiol neu gyfreithiol, gellir ei wneud trwy gynrychiolydd y bydd angen ei achredu cyn dechrau'r weithdrefn, gellir gwneud hyn trwy weithred o rymuso.

Hefyd, dylid nodi nad oes angen cymorth cynghorydd neu gyfreithiwr yn yr achosion hyn o weithdrefnau gweinyddol, fodd bynnag, gellir defnyddio cymorth technegol i warantu mwy o lwyddiant ar ran y partïon â diddordeb.

Beth yw'r egwyddorion sy'n berthnasol i'r Weithdrefn Weinyddol?

Mae'r Weithdrefn Weinyddol yn cael ei llywodraethu gan rai egwyddorion pwysig yn ôl cyfreitheg, sef:

* Yr egwyddor gyferbyniol: Yn yr achos hwn, bydd y partïon â diddordeb yn gyfrifol am fonitro a datblygu'r weithdrefn berthnasol ac, felly, gall y partïon â diddordeb gymryd rhan weithredol yn y gwahanol weithdrefnau yn unrhyw un o gyfnodau'r weithdrefn.

* Yr egwyddor chwilfrydig: mae'r corff gweinyddol yn chwarae rhan weithredol ac, felly, rhaid hyrwyddo'r weithdrefn ex officio yn ei holl weithdrefnau. Hefyd, efallai y gallwch gynnwys materion na honnir gan y parti â diddordeb yn y penderfyniad.

* Egwyddor frys: mae'n golygu bod proses y weithdrefn yn awgrymu eu rhwymedigaeth, gyda'r ffaith na ddylent achosi oedi gormodol, megis trwy brosesu electronig.

* Egwyddor tryloywder a chyhoeddusrwydd: Trwy'r egwyddor hon, caniateir i'r partïon â buddiant gael mynediad at y wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r weithdrefn weinyddol ar unrhyw adeg, hynny yw, gall y partïon â diddordeb gael copïau o'r dogfennau, gallu adnabod yr awdurdodau â gofal a'r personél yn y gwasanaeth y Rheolwyr.

* Egwyddor rhodd: Mae'r egwyddor hon yn sefydlu y gall fod yn ofynnol i'r partïon â diddordeb dalu am gost eu profion neu'r ffioedd yn y pen draw a allai godi.

Beth yw cyfnodau'r Weithdrefn Weinyddol?

Gellir rhannu gweithdrefnau gweinyddol yn dri phrif gam, sef:

1) Y cam cychwyn: Yn y cam hwn, gall y weinyddiaeth Gyhoeddus, o'r enw "ex officio" neu gan y partïon â diddordeb gychwyn ar y gweithdrefnau gweinyddol, ar gyfer hyn mae'n rhaid iddynt wneud cais lle mae gweithred y weinyddiaeth gyhoeddus yn cael ei hyrwyddo a'r cychwyn yn cydymffurfio y canllawiau sefydledig.

Er mwyn cychwyn y weithdrefn, rhaid i'r corff â gofal agor cyfnod o wybodaeth neu gamau cyn cyflawni'r cychwyn. Unwaith y bydd y cychwyn wedi'i sefydlu, mae'n dechrau gyda "Chytundeb Cychwyn" ac, wedi hynny, cymerir mesurau dros dro a all warantu effeithiolrwydd datrys y weithdrefn.

2) Cyfnod cyfarwyddiadau: Yn y cam hwn o ymchwiliad, y corff cymwys ex officio sy'n gyfrifol am gasglu'r holl wybodaeth berthnasol, sy'n caniatáu iddo nodi a gwirio'r digwyddiadau a fydd yn digwydd yn y weithdrefn weinyddol a, thrwy hynny mae'n rhaid iddo gymhwyso'r rheoliadau cyfreithiol.

O'r crynhoad hwn, mae'r agweddau canlynol o'r pwys mwyaf:

* Casglu tystiolaeth, i brofi'r ffeithiau priodol y mae'r penderfyniad wedi'u setlo ynddynt. Ar gyfer hyn, bydd cyfnod o 10 i 30 diwrnod fel nad oes gan y corff ymchwilio y ffeithiau yn sicr neu, hyd at 10 diwrnod pan fydd y partïon â diddordeb yn gofyn amdano.

* Y cais am yr adroddiadau priodol, p'un a yw'n orfodol neu'n ddewisol, yn rhwymol neu'n an-rwymol, y dylid ei gyhoeddi'n electronig cyn pen 10 diwrnod.

* Cyfranogiad y partïon â diddordeb yn y weithdrefn, hyrwyddo'r cam cychwyn, cyflwyno'r honiadau a'r ddogfennaeth ofynnol, cynnig gweithredoedd a thystiolaeth, a chymryd rhan yn y gweithdrefnau gwrandawiad a gwybodaeth gyhoeddus priodol.

3) Cyfnod cwblhau: Yn y cam hwn, nodir terfyniad y weithdrefn, y gellir ei rhoi gan amrywiol ffactorau neu ffurfiau:

* Bod penderfyniad a / neu hysbysiad yn cael ei roi i'r partïon â diddordeb. Yn y penderfyniad hwn, rhaid sefydlu ceisiadau'r parti â buddiant mewn ffordd gydlynol neu gallant hyd yn oed nodi cwestiynau na chodwyd ganddo. Cyn cyhoeddi'r penderfyniad, gall y corff â gofal gyflawni rhai camau cyflenwol.

* Tynnu'n ôl, lle caiff y partïon â diddordeb roi'r gorau i'r weithdrefn weinyddol trwy gyflwyno dogfen sy'n ei sefydlu. Pan dderbynnir yr hysbysiad hwn, datganir bod y weithdrefn wedi'i chwblhau, ac eithrio yn yr achosion hynny lle mae partïon eraill â buddiant yn gofyn am ei pharhad, y mae ganddynt gyfnod o 10 diwrnod ar eu cyfer.

* Hepgor yr hawl, Mae a wnelo hyn ag hepgor y ddadl ar y weithdrefn weinyddol sy'n cael ei chynnal a, dim ond yn yr achosion hynny lle na chaiff ei gwahardd yn benodol gan y system gyfreithiol y caiff ei derbyn.

* Datganiad ar gyfer dod i ben, yn ymwneud ag atal y weithdrefn weinyddol oherwydd diffyg cydymffurfio â gweithdrefnau nad ydynt yn hanfodol gan y partïon â diddordeb am gyfnod o fwy na 3 mis. Hefyd, gall ddigwydd oherwydd y diffyg datrysiad, a fynegir yn uniongyrchol gan y Weinyddiaeth, a elwir yn "Tawelwch Gweinyddol".

* Terfyniad confensiynoll, cynhyrchir hynny trwy gyd-drafod neu gytundeb a sefydlwyd gan y partïon â diddordeb a'r Weinyddiaeth Gyhoeddus, cyhyd â bod rhai gofynion hanfodol yn cael eu bodloni.

A %d blogueros les gusta esto: