Y Gyfraith Diogelwch Preifat

Heddiw yn ein gwlad, mae'r Diogelwch Preifat fel ffaith ddiymwad. Mae Diogelwch Preifat yn cael ei orfodi'n gyfreithiol gan y Cyfraith 5/2014 ar ddiogelwch preifat a Chyfraith 4/2015 ar Amddiffyn Diogelwch Dinasyddion, sef gwir actorion polisïau byd-eang a chenedlaethol, yn enwedig ym maes diogelwch y cyhoedd yn Sbaen.

Beth yw diogelwch preifat?

La Diogelwch Preifat, yn ôl Cyfraith 5/2014, yn ei ddiffinio fel y set o weithgareddau, gwasanaethau, swyddogaethau a mesurau diogelwch a fabwysiadwyd, ar sail wirfoddol a gorfodol, gan bersonau naturiol neu gyfreithiol, cyhoeddus neu breifat, a gyflawnir neu a ddarperir gan gwmnïau diogelwch, ditectifs preifat a phersonél Diogelwch Preifat i ddelio gyda gweithredoedd bwriadol neu risgiau damweiniol, neu i gynnal ymholiadau am bobl ac eiddo, er mwyn gallu gwarantu diogelwch pobl, amddiffyn eu hasedau a sicrhau datblygiad arferol eu gweithgareddau.

Beth yw Prif Genhadaeth Diogelwch Preifat?

Diogelwch Preifat sy'n bennaf gyfrifol am gynnal "diogelwch" y mae ei brif genhadaeth amddiffyn pobl, yn gorfforol ac yn ariannol. Yn y modd hwn, diogelwch preifat yw'r gwasanaeth sy'n cael ei drefnu a'i baratoi i gyflawni swyddogaethau gwyliadwriaeth a'i seiliau sylfaenol yw "atal, ataliaeth, gweithredu a chanlyniadau."

Pa gyfreithiau sy'n llywodraethu Diogelwch Preifat?

Y Gyfraith Diogelwch Preifat a'i Darpariaethau rheoleiddio sydd mewn grym yn Sbaen, darperir ar ei gyfer gan Gyfraith 36/2015 o Fedi 28, sy'n nodi'r budd cyhoeddus hanfodol sy'n cyfiawnhau cyfyngu'r hawl i amddiffyn data personol, gan sefydlu union reolau sy'n rhagweld gosod cyfyngiad o'r fath a'i ganlyniadau i'r parti â buddiant. .

Hefyd, mae'r rheoliadau'n nodi'r ffaith bod gwarantau a mesurau diogelwch digonol ac o natur dechnegol, sefydliadol a gweithdrefnol, mae'n rhaid iddynt atal risgiau a lliniaru eu heffeithiau er mwyn gwarantu cynnal diogelwch dinasyddion.

Pwy sy'n rheoleiddio Diogelwch Preifat?

La Goruchwyliaeth Gwyliadwriaeth a Diogelwch Preifat, yw'r endid sy'n gyfrifol am arfer rheolaeth, arolygu a gwyliadwriaeth dros y diwydiant, gwasanaethau gwyliadwriaeth a diogelwch preifat fel awdurdod gweinyddol cenedlaethol.

bob gweithredoedd cwmnïau a phersonél diogelwch preifat yn cael eu cyfarwyddo yn bennaf, fel y'u gosodir ac a reolir gan yr awdurdod cymwys, yn yr achos hwn y Weinyddiaeth Mewnol, er mwyn gwarantu diogelwch y cyhoedd, atal toriadau a darparu'r wybodaeth sy'n cyfateb i'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â'u Yn ogystal, gweithredoedd ac ymchwilio. rhaid iddo ddefnyddio elfennau neu fesurau diogelwch a gymeradwyir gan y Weinyddiaeth Mewnol ei hun, gan barchu egwyddor cymesuredd yn unol â'r meini prawf a gynhwysir yn y Ddedfryd Llys Cyfansoddiadol 14/2003, o Ionawr 28, trwy ddyfynnu rhai.

Ymhellach, yn ôl Rheoliadau Diogelwch Preifat, mae'n ddyletswydd ar bob cwmni diogelwch i osod rhwymedigaeth ar gwmnïau diogelwch, swyddfeydd ditectif a phersonél diogelwch preifat i gynorthwyo a chydweithio, mewn unrhyw amgylchiad gyda'r Lluoedd a Chyrff Diogelwch fel cynrychiolaeth o'r Weinyddiaeth Fewnol, mae hyn yn seiliedig ar arfer eu swyddogaethau a, gyda'r pwrpas o ddarparu cydweithredu a'r cyfarwyddiadau priodol mewn perthynas â'r gwasanaethau y maent yn eu darparu ac a allai effeithio ar ddiogelwch y cyhoedd neu gwmpas eu pwerau.

Pwy all gyflawni swyddogaethau Diogelwch Preifat?

Mewn Diogelwch Preifat, dim ond personél diogelwch preifat all arfer swyddogaethau diogelwch preifat, a fydd yn cynnwys gwarchodwyr diogelwch a'r bobl ddiogelwch hynny sy'n arbenigo mewn ffrwydron, gwarchodwyr corff preifat, gwarchodwyr gwledig a'u harbenigedd o warchodwyr gemau a physgodfeydd morwrol, ymhlith eraill.

A %d blogueros les gusta esto: