Deddf Cymorth Cyfreithiol Am Ddim

La Deddf Cymorth Cyfreithiol Am Ddim, yn seiliedig ar gyfres o fudd-daliadau a chyngor am ddim a roddir i rai pobl sydd mewn sefyllfa i wynebu proses farnwrol ac sydd nid oes gennych ddigon o adnoddau i dalu treuliau a achosir gan y broses honno.

Darperir y gwasanaeth hwn gan y Wladwriaeth neu gan Sefydliadau Anllywodraethol, er mwyn bodloni'r hawl i amddiffyniad barnwrol a phroses gyda'r warant fwyaf o gydraddoldeb ac annibyniaeth, wedi'i fframio yn ffaith Hawliau Amddiffyn pob person a gyhuddir.

Gyda hyn Deddf Cymorth Cyfreithiol Am Ddim, gall y bobl sy'n elwa gael gwared ar y costau sy'n gysylltiedig ag ymgyfreitha ac yn y modd hwn, gallant hefyd dderbyn cyngor ymlaen llaw yn ymwneud ag amddiffyniad a chynrychiolaeth am ddim arbenigwr, yn yr achos hwn, "amddiffynwr cyhoeddus" a chyhoeddwr ».

Pwy sydd â'r hawl i Gymorth Cyfreithiol Am Ddim?

Fel y'i sefydlwyd yng Nghelf 2, o Gyfraith 1/1996, o Ionawr 10, ar Gymorth Cyfreithiol Am Ddim, mae gan bawb a grybwyllir isod yr hawl i gymorth cyfreithiol am ddim yn Sbaen:

 1. Yr holl bobl naturiol hynny sy'n ddinasyddion Sbaen neu'r tramorwyr hynny sy'n preswylio'n gyfreithiol yn nhiriogaeth Sbaen ac sy'n profi'r adnoddau economaidd annigonol ar gyfer yr ymgyfreitha.
 2. Yr holl bobl gyfreithiol hynny, sy'n perthyn i gymdeithasau cyfleustodau cyhoeddus neu sydd hefyd yn gysylltiedig â sefydliadau sydd wedi'u cofrestru yn y Gofrestrfa Gyhoeddus, sy'n gofyn ac yn profi nad oes ganddynt ddigon o adnoddau i gyfreitha.

Er mwyn gwybod pa rai yw'r achosion o adnoddau economaidd annigonol, mae'r Dangosydd Incwm Effeithiau Lluosog Cyhoeddus (IPREM), lle gellir cymharu incwm blynyddol gros y bobl sy'n gofyn am Gymorth Cyfreithiol Am Ddim, na ddylid mynd y tu hwnt i'r terfynau a sefydlwyd yn y dangosydd hwn. Ar gyfer eleni 2021, yr IPREM misol yw 564,90 ewro. Dewch i ni weld nesaf, pan na ellir mynd y tu hwnt i'r incwm hwn:

 • Yn achos, dwywaith yr IPREM ar gyfer y bobl hynny nad ydynt wedi'u hintegreiddio i'r uned deuluol.
 • Pan eir y tu hwnt i'r IPREM ddwywaith a hanner yn achos y bobl hynny sydd wedi'u hintegreiddio i uned deuluol sydd â mwy na phedwar aelod.
 • Tair gwaith yr IPREM ar gyfer yr unedau teulu hynny sydd â phedwar aelod neu fwy.

Ar y llaw arall, bydd gan yr holl bobl hynny sydd wedi dioddef trais ar sail rhyw, masnachu mewn pobl, damweiniau, terfysgaeth, pob plentyn dan oed a phobl ag anableddau deallusol neu afiechydon meddwl yr hawl i Gymorth Cyfreithiol Am Ddim sydd wedi dioddef camdriniaeth neu gamdriniaeth. ac, felly, nid oes gennych yr adnoddau ariannol.

Cymorth Cyfreithiol Am Ddim yn ôl Cyfansoddiad Sbaen.

Yn ôl Cyfansoddiad Sbaen 1978, mae'r ffaith o sicrhau a chynnig amddiffyniad barnwrol i bawb sydd ei angen yn cael ei sefydlu. Sefydlu air am air fel a ganlyn:

"Bydd cyfiawnder yn rhad ac am ddim pan ddarperir hynny gan y gyfraith, a beth bynnag, mewn perthynas â'r rhai sy'n profi adnoddau annigonol i gyfreitha."

Ar ôl sefydlu hyn, mae'r penderfyniad sy'n rhoi neu'n gwadu cyfiawnder rhydd i ddiffynnydd yn cael ei benderfynu yn gyffredinol gan y Comisiwn Cyfiawnder Rhydd sy'n gweithredu yn y diriogaeth y gofynnir amdano ac, sy'n nodi'r ystyriaethau a ganlyn:

1) Trefnu a Gweinyddu: Mae'r gorchymyn deddfwriaethol yn fframio'r hawl i amddiffyniad barnwrol, trwy ddarparu gwasanaethau sydd â'r nod o ddarparu'r modd angenrheidiol i'r hawl fod yn real ac yn effeithiol. Mae'r gorchymyn deddfwriaethol hwn o'r gwasanaethau uchod wedi'i fframio yn unol â'r Gyfraith Cymorth Cyfreithiol Am Ddim. Fel rheol, darperir y gwasanaethau'n uniongyrchol gan arbenigwyr yn y Proffesiwn Cyfreithiol a Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol, trwy'r gwahanol Gymdeithasau Bar, a ariennir gan arian cyhoeddus. Yn ogystal, fe'u cydgysylltir gan Gyngor Cyffredinol Cyfreithwyr Sbaen, sef y corff sy'n gyfrifol am fod yn gyfryngwr cychwynnol rhwng y dinesydd a'r weinyddiaeth gyfatebol.

2) Buddion: Yn ôl Celf 6, o'r Gyfraith Cymorth Cyfreithiol Am Ddim, sefydlir y buddion canlynol:

 • Rhowch gyngor ac arweiniad yn rhad ac am ddim cyn y broses gan bawb sy'n bwriadu hawlio'r amddiffyniad barnwrol gofynnol mewn perthynas â hawliau a buddion, rhag ofn osgoi gwrthdaro gweithdrefnol neu, i bob pwrpas, dadansoddi hyfywedd yr hawliad.
 • Rhowch gymorth cyfreithiwr i'r person sy'n cael ei gadw neu ei garcharu nad yw wedi'i benodi, yn achos unrhyw achos gan yr heddlu nad yw'n ganlyniad i weithdrefn droseddol sydd ar y gweill neu ar ei ymddangosiad cyntaf gerbron y llys priodol, neu yn achos o'r fath, pan fydd yn cael ei wneud trwy gymorth barnwrol ac nad yw'r sawl sy'n cael eu cadw wedi penodi cyfreithiwr yn y man lle mae'n cael ei ddarparu.
 • Darparu amddiffyniad a chynrychiolaeth yn rhad ac am ddim gan y cyfreithiwr penodedig a'r atwrnai yn y broses farnwrol.
 • Mewnosod cyhoeddiadau neu olygiadau am ddim, yn ystod y broses, trwy eu cyhoeddi mewn papurau newydd swyddogol.
 • Yr eithriad rhag talu blaendaliadau sy'n angenrheidiol ar gyfer ffeilio apeliadau.
 • Cynnig cymorth arbenigol yn rhad ac am ddim ynglŷn â'r broses sydd â gofal am y personél technegol a neilltuwyd i'r cyrff awdurdodaethol priodol neu, i swyddi swyddogion, sefydliadau neu wasanaethau technegol sy'n ddibynnol ar y Gweinyddiaethau Cyhoeddus, pan fo diffyg technegwyr yn y mater yr eir i'r afael ag ef a, phan nad yw'n bosibl cael cymorth arbenigwyr sy'n dibynnu ar y cyrff awdurdodaethol neu'r gweinyddiaethau cyhoeddus eu hunain.
 • Cael, yn rhad ac am ddim, copïau, tystiolaethau, offerynnau a gweithredoedd notarial, yn y telerau a ddarperir yn unol ag Erthygl 130 o'r Rheoliadau Notarial.
 • Gostyngiad o 80% o'r hawliau tariff hynny sy'n cael eu neilltuo trwy roi gweithredoedd cyhoeddus a thrwy gael copïau a thystiolaethau notarial nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn yr eitemau blaenorol ac sy'n darparu perthynas uniongyrchol â'r broses ac sy'n ofynnol gan y priod corff barnwrol.
 • Ni dderbynnir yr holl ddyletswyddau tollau y cyfeiriwyd atynt yn yr eitemau blaenorol pan fydd y parti â buddiant yn profi incwm sy'n is na'r isafswm cyflog rhyngbroffesiynol.

Mae'n bwysig nodi, wrth i'r newid swydd gael ei dalu trwy gymorthdaliadau, bod yn rhaid eu datgan yn y trethi sy'n cyfateb i'r Datganiad Incwm fel incwm.

3) Cwmpas: Unwaith eto, Deddf Cymorth Cyfreithiol Am Ddim sy'n sefydlu pwy fydd yn mwynhau'r hawl hon i gael cymorth cyfreithiol am ddim, yn ogystal â sefydlu pwy all ei gael oherwydd diffyg adnoddau i gyfreitha. Yn y modd hwn, yn Erthygl 3, sefydlir y gofynion angenrheidiol i allu cyrchu'r budd hwn o Gymorth Cyfreithiol Am Ddim, ymhlith y rhain mae:

 • Ar gyfer personau naturiol:

- Nad yw'r bobl sy'n gofyn amdano yn fwy na'r adnoddau neu'r incwm economaidd a gyfrifir yn flynyddol ar gyfer y cysyniadau uchod ac nad yw pob uned deuluol yn fwy na dwywaith yr IPREM sydd mewn grym ar adeg gwneud y cais hwnnw.

- Pan fydd y Comisiwn Cymorth Cyfreithiol Am Ddim wedi rhoi sylw i'r holl amgylchiadau sy'n ymwneud ag amgylchedd teuluol yr ymgeisydd, megis nifer y plant neu'r dibynyddion, statws iechyd, anabledd, rhwymedigaethau ariannol, costau sy'n deillio o ddechrau'r broses neu amgylchiadau eraill sy'n cefnogi hynny ystyrir bod yr ymgeisydd mewn cyflwr arbennig, er ei fod yn dal i fod wedi rhagori ddwywaith yr IPREM, ond nad yw'r adnoddau'n dal i fod yn fwy na phedair gwaith yr IPREM, penderfynwch roi'r hawl i gymorth cyfreithiol am ddim yn eithriadol.

- Ei liniaru wrth amddiffyn hawliau a buddiannau eich hun.

 • Ar gyfer personau cyfreithiol:

- Pawb a ddatganwyd o ddefnyddioldeb cyhoeddus neu sylfeini sydd wedi'u cofrestru yn y Gofrestrfa Weinyddol gyfatebol.

- Y rhai sy'n cyflwyno sylfaen dreth mewn Treth Gorfforaeth sy'n llai na'r swm sy'n cyfateb i deirgwaith IPREM mewn cyfrifiant blynyddol.

A %d blogueros les gusta esto: