Cyfraith Cymdeithasau

Beth yw Cymdeithas?

Gelwir cymdeithas yn grwpio pobl neu endidau sydd â phwrpas cyffredin. Mae yna wahanol fathau o gymdeithasau sy'n dibynnu ar y pwrpas sy'n ymuno â nhw. Fodd bynnag, yn y Maes cyfreithiol, nodweddir y cymdeithasau gan eu bod yn grwpiau o bobl sydd â'r nod o gyflawni gweithgaredd cyfunol cyffredin, lle maent mewn grŵp democrataidd yn cael eu grwpio, maent yn ddielw ac yn annibynnol ar unrhyw sefydliad neu blaid wleidyddol, cwmni neu sefydliad.

Pan drefnir grŵp o bobl i gynnal gweithgaredd cyfunol dielw penodol, ond sydd â phersonoliaeth gyfreithiol, dywedir ei fod yn a "Cymdeithas ddielw", lle gellir caffael hawliau ac, felly, rwymedigaethau, trwy'r math hwn o gymdeithas sefydlir gwahaniaeth rhwng asedau'r gymdeithas ac asedau'r personau cysylltiedig. Ymhlith nodweddion eraill y math hwn o gymdeithas mae:

 • Y posibilrwydd o weithrediad cwbl ddemocrataidd.
 • Annibyniaeth oddi wrth sefydliadau eraill.

Beth yw'r deddfau sy'n llywodraethu cyfansoddiad Cymdeithasau?

O ran y Gyfraith hon o Gyfansoddiad Cymdeithasau, dylid ystyried bod gan bawb yr hawl i gysylltu'n rhydd i gyflawni dibenion cyfreithlon. Felly, yng nghyfansoddiad cymdeithasau a sefydlu'r sefydliad priodol a gweithrediad yr un peth, rhaid ei gyflawni o fewn y paramedrau a sefydlwyd gan y Cyfansoddiad, yng nghytundebau'r Gyfraith a'r gweddill y mae'r system gyfreithiol yn eu hystyried.

Beth yw'r nodweddion sylfaenol y dylai Cymdeithasau eu cael?

Yn y gwahanol gymdeithasau, mae cyfres o normau penodol a sefydlir gan y gymdeithas, yn ôl addasiad deddf organig sy'n gyfrifol am reoleiddio'r hawl sylfaenol i gymdeithasu. Ac ar ben hynny, mae gan y gyfraith organig hon natur atodol, sy'n golygu yn yr achosion hynny lle nad yw'r rheolau yn cael eu rheoleiddio mewn rheolau penodol ond os bydd y gyfraith organig yn cael ei llywodraethu gan yr hyn a ddarperir ynddo. Ac o ystyried darpariaethau'r gyfraith organig, rhaid i'r cymdeithasau gyflwyno rhai nodweddion sylfaenol a fyddai'r rhai a restrir isod:

 1. Rhaid i'r nifer lleiaf o bobl sy'n gorfod integreiddio cymdeithasau cyfreithiol fod yn dri (3) o bobl o leiaf.
 2. Rhaid iddynt gadw mewn cof yr amcanion a / neu'r gweithgareddau sydd i'w cyflawni o fewn y gymdeithas, y mae'n rhaid iddynt fod o natur gyffredin.
 3. Rhaid i'r gweithrediad o fewn y gymdeithas fod yn gwbl ddemocrataidd.
 4. Rhaid bod diffyg cymhellion elw.

Ym mhwynt 4) o'r paragraff blaenorol, trafodir absenoldeb cymhellion elw, sy'n golygu na ellir dosbarthu'r buddion neu'r gwargedion economaidd blynyddol ymhlith y gwahanol bartneriaid, ond caniateir y pwyntiau canlynol:

 • Gallwch gael gwargedion economaidd ar ddiwedd y flwyddyn, sy'n ddymunol yn gyffredinol oherwydd nad yw cynaliadwyedd y gymdeithas yn cael ei gyfaddawdu.
 • Meddu ar gontractau cyflogaeth o fewn y gymdeithas, a all gynnwys partneriaid ac aelodau bwrdd y cyfarwyddwyr, oni bai bod y statudau'n darparu fel arall.
 • Gellir cynnal gweithgareddau economaidd sy'n cynhyrchu gwargedion economaidd i'r gymdeithas. Rhaid ail-fuddsoddi'r gwargedion hyn wrth gyflawni'r amcanion a osodwyd gan y gymdeithas.
 • Rhaid bod gan y partneriaid y gallu i weithredu yn ôl yr endid a pheidio â gallu cyfyngedig i berthyn mewn perthynas â'r gymdeithas, mewn perthynas â dedfryd farnwrol neu ryw reol, er enghraifft, fel sy'n digwydd gan y fyddin a'r barnwyr. Pan fo un o'r partneriaid yn blentyn dan oed (gan ei fod yn cael ei ganiatáu), mae'r gallu hwn yn cael ei gyflenwi gan eu rhieni neu gynrychiolwyr cyfreithiol, gan nad oes gan y gallu i fod yn blentyn dan oed allu cyfreithiol.

Beth yw organau sylfaenol Cymdeithas?

Mae'r cyrff sy'n ffurfio deddfau cymdeithas yn ddau yn benodol:

 1. Cyrff y llywodraeth: a elwir yn "Cynulliadau Aelodau".
 2. Cyrff cynrychiolwyr: Yn gyffredinol, fe'u penodir o blith aelodau'r un gymdeithas (corff llywodraethu) ac, fe'i gelwir yn "Fwrdd Cyfarwyddwyr", er y gellir eu hadnabod o dan enwau eraill megis: pwyllgor gweithredol, pwyllgor y llywodraeth, tîm y llywodraeth, bwrdd rheoli. , ac ati.

Er gwaethaf y ffaith bod rhyddid cymdeithasu wedi'i sefydlu o fewn cymdeithas, gall sefydlu cyrff mewnol eraill y gellir ychwanegu rhai swyddogaethau drwyddynt, megis pwyllgorau gwaith, cyrff rheoli a / neu archwilio, i weithredu'r Asociation yn well.

Beth yw'r nodweddion sylfaenol y mae'n rhaid i Gynulliad Cyffredinol y Gymdeithas eu cwrdd?

Mae'r Cynulliad Cyffredinol wedi'i gyfansoddi fel y corff lle mae sofraniaeth y gymdeithas wedi'i sefydlu ac sy'n cynnwys yr holl bartneriaid, a'i nodweddion sylfaenol yw'r canlynol:

 • Rhaid iddynt gwrdd o leiaf unwaith y flwyddyn, ar sail gyffredin, er mwyn cymeradwyo'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben ac astudio'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddechrau.
 • Rhaid gwneud galwadau ar sail anghyffredin pan fydd angen addasu'r statudau a phopeth y darperir ar eu cyfer ynddynt.
 • Bydd y partneriaid eu hunain yn gosod y statudau a ffurf mabwysiadu'r penderfyniadau ar gyfer cyfansoddiad y cynulliad gyda chworwm gofynnol. Os bydd yr achos o beidio â chael ei reoleiddio gan statudau yn digwydd, mae'r Gyfraith Cymdeithasau yn sefydlu'r amodau canlynol:
 • Bod yn rhaid i'r cworwm gynnwys traean o'r cymdeithion.
 • Bydd y cytundebau a sefydlwyd yn y gwasanaethau yn cael eu rhoi gan fwyafrif cymwys o'r bobl sy'n bresennol neu'n cael eu cynrychioli, yn yr achos hwn rhaid i'r pleidleisiau cadarnhaol fod yn fwyafrif o'u cymharu â'r rhai negyddol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid mynd y tu hwnt i hanner y pleidleisiau cadarnhaol, y cytundebau a ystyrir fydd cytundebau sy'n ymwneud â diddymu'r gymdeithas, addasu'r Statudau, gwaredu neu waredu asedau a chydnabyddiaeth aelodau'r corff cynrychioliadol.

Yn ôl y Gyfraith sefydledig, beth yw gweithrediad y Bwrdd Cyfarwyddwyr o fewn Cymdeithas?

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr yw'r corff cynrychioliadol sy'n gyfrifol am gyflawni'r rheolaeth o fewn y gymdeithas cynulliadau ac, felly, bydd ei bwerau yn ymestyn, yn gyffredinol, i'r holl weithredoedd ei hun sy'n cyfrannu at bwrpas y gymdeithas, ar yr amod eu bod yn gwneud hynny peidio â gofyn, yn unol â'r Statudau, awdurdodiad penodol gan y Cynulliad Cyffredinol.

Felly, bydd gweithrediad y corff cynrychioliadol yn dibynnu ar yr hyn a sefydlir yn y Statudau, cyn belled nad ydynt yn gwrthddweud y Gyfraith a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 11 o Gyfraith Organig 1/2002, ar Fawrth 22, yn Rheoleiddio'r Hawl i Gymdeithasu, sydd yn cynnwys y canlynol:

[…] 4. Bydd corff cynrychioliadol sy'n rheoli ac yn cynrychioli buddiannau'r gymdeithas, yn unol â darpariaethau a chyfarwyddebau'r Cynulliad Cyffredinol. Dim ond cymdeithion all ffurfio rhan o'r corff cynrychioliadol.

I fod yn aelod o gyrff cynrychioliadol cymdeithas, heb ragfarnu'r hyn a sefydlir yn eu Statudau priodol, y gofynion hanfodol fydd: bod o oedran cyfreithiol, bod yn defnyddio hawliau sifil yn llawn a pheidio â bod yn rhan o'r rhesymau anghydnawsedd a sefydlwyd yn y ddeddfwriaeth gyfredol.

Beth yw gweithrediad Cymdeithas?

O ran gweithrediad cymdeithas, rhaid i hyn fod yn gwbl ddemocrataidd, sy'n cyfieithu, yn gyffredinol, o ran y cynulliad, gyda chyfres o nodweddion penodol i'r gwahanol gymdeithasau, a bennir yn ôl maint cynulliad ei phartneriaid. , y math o bobl sy'n ei ffurfio, yn ôl pwrpas yr endid ac yn gyffredinol, gan addasu i'r anghenion y mae'r gymdeithas yn gofyn amdanynt.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig deall bod pob partner yn ei hanfod yn gyfartal o fewn cymdeithas, am y rheswm hwn, o fewn y gymdeithas gall fod gwahanol fathau o gysylltiad, pob un â'i ddyletswyddau a'i hawliau. Yn yr achos, efallai y bydd gan yr aelodau anrhydeddus lais ond dim pleidlais yn y cynulliadau priodol.

Beth yw'r Ddeddfwriaeth berthnasol yn y Cynulliadau?

Mae Cymdeithas yn cael ei llywodraethu gan sawl un Deddfau Penodol. Mae rhai o'r rheolau hyn yn gymharol hen a byr.

Ymhlith y deddfau hyn mae'r Cyfraith Organig 1/2002, o Fai 22, yn Rheoleiddio'r Hawl i Gymdeithasu, ar sail atodol. Pan fydd yn datgelu, y sefyllfaoedd eithafol hynny na fydd o bosibl yn cael eu rheoleiddio yn y gyfraith rheng fewnol ac, os yw'n wir, yna bydd yn berthnasol i'r hyn sydd wedi'i sefydlu yn y gyfraith organig.

Mewn achosion penodol iawn, fel y rhai sy'n cyfeirio at gymdeithasau proffesiynol neu fusnes, mae'n rhaid ystyried bod yn rhaid ymdrin â'r Gyfraith Benodol a'r Gyfraith Organig.

Ar y llaw arall, mae yna hefyd ddeddfau sy'n gyffredinol eu natur, mae'r rhain yn berthnasol i endidau y mae eu cwmpas gweithredu sylfaenol wedi'i gyfyngu i un gymuned ymreolaethol. Mae Cymuned Ymreolaethol, yn cyfeirio at y gymuned honno sydd wedi deddfu i'r perwyl hwnnw, rhywbeth nad yw wedi digwydd ym mhob cymuned arall.

Am y rheswm hwn, gellir trefnu'r ddeddfwriaeth sylweddol berthnasol sy'n berthnasol i gymdeithasau dielw yn dair adran y manylir arnynt isod: 

 1. RHEOLIADAU STATE.

 • Cyfraith Organig 1/2002, o Fawrth 22, yn rheoleiddio'r Hawl i Gymdeithasu.
 • Archddyfarniad Brenhinol 1740/2003, ar Ragfyr 19, ar weithdrefnau'n ymwneud â chymdeithasau cyfleustodau cyhoeddus.
 • Archddyfarniad Brenhinol 949/2015, Hydref 23, sy'n cymeradwyo Rheoliadau'r Gofrestrfa Genedlaethol Cymdeithasau.
 1. RHEOLIADAU RHANBARTHOL

Andalusia:

 • Cyfraith 4/2006, Mehefin 23, ar Gymdeithasau Andalusia (BOJA rhif 126, o Orffennaf 3; BOE rhif 185, Awst 4).

Ynysoedd Dedwydd:

 • Cyfraith 4/2003, o Chwefror 28, ar Gymdeithasau Ynysoedd Dedwydd (BOE rhif 78, Ebrill 1).

Catalonia:

 • Cyfraith 4/2008, Ebrill 24, trydydd llyfr Cod Sifil Catalwnia, yn ymwneud â phersonau cyfreithiol (BOE rhif 131 Mai 30).

Valencia:

 • Cyfraith 14/2008, ar Dachwedd 18, ar Gymdeithasau Cymuned Valencian (DOCV rhif 5900, Tachwedd 25; BOE rhif 294, ar Ragfyr 6).

Gwlad y Basg:

 • Deddf 7/2007, Mehefin 22, ar Gymdeithasau Gwlad y Basg (BOPV Rhif 134 ZK, o Orffennaf 12; BOE Rhif 250, o Hydref 17, 2011).
 • Archddyfarniad 146/2008, o Orffennaf 29, yn cymeradwyo'r Rheoliadau ar Gymdeithasau Cyfleustodau Cyhoeddus a'u Gwarchodlu (BOPV Rhif 162 ZK, Awst 27).
 1. RHEOLAU PENODOL.

Cymdeithasau Ieuenctid:

 • Archddyfarniad Brenhinol 397/1988, o Ebrill 22, sy'n rheoleiddio cofrestriad Cymdeithasau Ieuenctid

Cymdeithasau Myfyrwyr:

 • Erthygl 7 o Gyfraith Organig 8/1985 ar yr hawl i addysg
 • Archddyfarniad Brenhinol 1532/1986 sy'n rheoleiddio Cymdeithasau Myfyrwyr.

Cymdeithasau myfyrwyr prifysgol:

 • Erthygl 46.2.g o Gyfraith Organig 6/2001, Rhagfyr 21, ar Brifysgolion.
 • Mewn materion na chawsant eu hystyried yn y ddeddfwriaeth flaenorol, rhaid inni gyfeirio at Archddyfarniad 2248/1968, ar Gymdeithasau Myfyrwyr a Gorchymyn Tachwedd 9, 1968, ar reolau ar gyfer cofrestru Cymdeithasau Myfyrwyr.

Cymdeithasau chwaraeon:

 • Cyfraith 10/1990, o Hydref 15, ar Chwaraeon.

Cymdeithasau tadau a mamau:

 • Erthygl 5 o Gyfraith Organig 8/1985, o Orffennaf 3, yn rheoleiddio'r hawl i addysg.
 • Archddyfarniad Brenhinol 1533/1986, o Orffennaf 11, sy'n rheoleiddio cymdeithasau rhieni myfyrwyr.

Cymdeithasau defnyddwyr a defnyddwyr:

 • Archddyfarniad Deddfwriaethol Brenhinol 1/2007, ar Dachwedd 16, yn cymeradwyo testun diwygiedig y Gyfraith Gyffredinol ar gyfer Amddiffyn Defnyddwyr a Defnyddwyr a deddfau cyflenwol eraill.

Cymdeithasau busnes a phroffesiynol:

 • Cyfraith 19/1977, o Ebrill 1, ar reoleiddio'r Gymdeithas Hawl i Undebau Llafur.
 • Archddyfarniad Brenhinol 873/1977, o Ebrill 22, ar adneuo statudau'r sefydliadau a sefydlwyd o dan Gyfraith 19/1977, gan reoleiddio hawl cymdeithas undeb llafur.

Deddfwriaeth Gyflenwol:

 • Cyfraith 13/1999, o Ebrill 29, ar Gydweithrediad ar gyfer Datblygu Cymuned Madrid
 • Cyfraith 45/2015, Hydref 14, ar Wirfoddoli (ledled y wlad)
 • Cyfraith 23/1998, o Orffennaf 7, ar Gydweithrediad Datblygu Rhyngwladol
A %d blogueros les gusta esto: