Beth yw Deddf 80 o 1993?

Yr adnabyddus Cyfraith 80 o 1993 yn bwysig iawn yn y caffael cyhoeddus. Mae wedi bod yn destun sawl diwygiad, ond mae'n dal i fod mewn grym yn y system gyfreithiol genedlaethol ac mae hyd yn oed y rhan fwyaf o'i reoliadau yn cael eu gweithredu yn y prosesau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd sy'n ymwneud â chontractio.

Mae'r gyfraith hon wedi'i chreu i arwain y gweithdrefnau contract cyhoeddus, helpu i gyflawni dibenion hanfodol y Wladwriaeth. Fodd bynnag, mae sawl ffactor yn ymyrryd ar hyn o bryd ym maes caffael cyhoeddus y dylid fod wedi eu hegluro gyda chymorth y Cyfraith 1882 o 2018 wedi'i ymgorffori yn y system gyfreithiol genedlaethol ar gyfer prosesau cyhoeddus ar waith seilwaith. Isod, rydym yn cynnig gwybodaeth bwysig i chi am Gyfraith 80 o 1993, fel bod gennych fwy o eglurder beth ydyw a sut mae'n cael ei gymhwyso.

Am beth mae Cyfraith 80 o 1993?

Y Gyfraith hon yw'r un sy'n cyhoeddi Statud Contractio Cyffredinol y Weinyddiaeth Gyhoeddus, felly fe'i hystyrir fel y norm pwysicaf y mae Colombia wedi'i ddatblygu er mwyn rheoli contractio cyhoeddus, gan arwain at ddeillio pob math o gontractau. Ond, mae'n werth nodi nad yw'r holl waith sy'n ymwneud ag adnoddau cyhoeddus, seilwaith, wedi'i nodi yma. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig ei ategu â rheoliadau eraill.

La Cyfraith 80 o 1993 wedi'i ddosbarthu o fewn categori "Deddfau cyffredin" a gyhoeddwyd gan y corff deddfwriaethol, ond rheoliad trefn gyhoeddus yw hwn sy'n cael effeithiau ar y mater y mae'n ei reoleiddio. Mae pob un o'i deitlau wedi'u crynhoi'n effeithlon isod, fel bod gennych chi syniad cliriach.

Teitl 1: Darpariaethau cyffredinol

Yn yr adran hon nodir pwrpas cyffredinol y gyfraith: llunio'r rheolau a'r egwyddorion sy'n arwain at gontractau sefydliadau'r wladwriaeth. Pob un â'r pwrpas o gyflawni dyletswyddau'r wladwriaeth, caniatáu darparu gwasanaethau cyhoeddus ac amddiffyn hawliau gweinyddwyr.

Mae'r rheoliad hwn yn sefydlu hawliau a dyletswyddau'r endidau, fel y gallant amddiffyn y wladwriaeth trwy ofyn am berfformiad o ansawdd ac addasrwydd gan y contractwr â gofal. Gan ystyried prisiau, goruchwylio gwaith a sefydlu mecanweithiau effeithiol ar gyfer datrys problemau.

Nodir bod yn rhaid i bob contractwr fod â'r hawl i dderbyn y gydnabyddiaeth y cytunwyd arni ac na chaiff ei haddasu. Mae'n ddyletswydd ar yr un cymeriadau i gyflawni'r contract i'r llythyr.

Mae'n bosibl llogi pobl naturiol alluog gyfreithiol a chyfreithiol genedlaethol a thramor sy'n profi undeb dros dro.

Yn erthygl 8 yw'r analluoedd ar adeg llogi. Diffinnir cymwyseddau angenrheidiol cynrychiolwyr endid y wladwriaeth hefyd.

Teitl 2: Egwyddorion contractio'r wladwriaeth

Yma datblygir egwyddorion contractio gwladol, tryloywder, economi a chyfrifoldeb.

  • Fel ar gyfer Tryloywder, nodir bod y contractwyr yn cael eu dewis trwy dendr neu dendr cyhoeddus, gyda rhai eithriadau. Rhaid sefydlu camau i arsylwi ar yr holl broses gontractiol yn effeithlon. Yn ogystal, mae'n ofynnol sefydlu'r amodau neu'r cylch gorchwyl gyda'r gofynion sylfaenol i gymryd rhan gyda rheolau teg, clir a chyflawn.
  • La Economi Sefydlir y broses trwy ddethol gwrthrychol y cynnig mwyaf ffafriol. Gellir agor tendrau pan fydd y cyllidebau, y ceisiadau a'r astudiaethau angenrheidiol yn bodoli. Mae'n ofynnol bod gan y contractwr warant sengl i ardystio cydymffurfiad â'r rhwymedigaethau a gafwyd.
  • Bydd gan wasanaethau cyhoeddus y cyfrifoldeb monitro gweithrediad contractau yn unol â'u gwrthrych a'u dibenion. Mae contractwyr yn gyfrifol yn achos cuddio anableddau neu anghydnawsedd. Mae popeth yn cael ei gynnal gyda hawliau a rhwymedigaethau cyfartal i gontractio a chydymffurfio â thaliadau a chyfrifoldebau. Mae'r endid, o'i ran, yn dewis y cynnig mwyaf ffafriol yn ôl erthygl 30.

Teitl 3: Contract y Wladwriaeth

Mae'r holl weithredoedd cyfreithiol sy'n cynhyrchu rhwymedigaethau ar gyfer endidau'r wladwriaeth yn unol â chyfraith breifat neu ddarpariaethau arbennig yn agored. Hefyd y rhai sy'n deillio o ymreolaeth yr ewyllys.

  • Contract gwaith.
  • Contract ymgynghori.
  • Contractau ar gyfer darparu gwasanaethau.
  • Contractau consesiwn.
  • Ymddiriedolaethau ac ymddiriedaeth y cyhoedd.

Rhaid i bob contract fod yn ysgrifenedig, gan gynnwys telerau, amodau a chymalau. Yn ôl yr amcan a'r ystyriaethau, byddant yn perffeithio'r contractau. Mewn achos o frys, hepgorir y contract ysgrifenedig, ond rhaid gadael cofnod o'r endid contractio.

Teitl 4: Diffyg contractau

Sefydlir achosion annilysrwydd a'r mathau. Dod o hyd i'r Diddymiad llwyr, nullity cymharol ac nullity rhannol.

Os datganir bod y contract yn ddi-rym, mae angen talu'r buddion a wnaed hyd yn hyn.

Teitl 5: Cyfrifoldeb cytundebol

Os yw'r contractwr yn dioddef iawndal, rhaid i'r endidau ymateb am y rhain a rhaid iddynt wneud iawndal. Yn ogystal, mae gan y gwas cyhoeddus gyfrifoldeb disgyblu, sifil, gweithredoedd a hepgoriadau yn y perfformiad cytundebol.

Rhaid i gontractwyr, ymgynghorwyr, archwilwyr a chynghorwyr ymateb yn sifil ac yn droseddol am eu holl weithredoedd. Yn olaf, bydd y gweithredoedd cosbi yn aros yn nwylo'r endidau cymwys.

Teitl 6: Setliad contractau

Bydd y contractau hynny sy'n cael eu hymestyn yn unol â'r hyn a nodir yn y manylebau yn cael eu diddymu. Yn y ddeddf datodiad mae'n cael ei wneud i fod yn heddwch ac achub, ac mae'n ofynnol i'r contractwr estyn gwarantau'r contract.

Os nad oes cytundebau, bydd datodiad unochrog yn cael ei wneud.

Teitl 7: Rheoli rheolaeth contract

La atwrnai yn gyfrifol am gynnal ymchwiliadau rhag ofn anghysonderau. Ar ôl i'r contractau gael eu setlo, bydd rheolaeth ariannol, rheolaeth a chanlyniadau yn cael eu cynnwys trwy'r grefft o wyliadwriaeth ariannol.

Gall unrhyw ddinesydd gwyno i'r awdurdodau cymwys.

Teitl 8: Setlo anghydfodau cytundebol

Yn achos anghysondebau yn y gweithgaredd dan gontract, mecanweithiau datrys anghydfodau a sefydlwyd yn y Y gyfraith a chymodi, cyfansoddiad a thrafodiad cyfeillgar. Rhaid ystyried cymalau cyflafareddu, os nad ydynt yn bodoli, gellir gofyn am lofnodi ymrwymiad cymanfa mewn llys cyflafareddu.

A %d blogueros les gusta esto: