Deddf atal risgiau llafur

La Deddf Atal Risg Galwedigaethol (LPRL), yn gyfraith sylfaenol sy'n seiliedig ar faes iechyd a diogelwch galwedigaethol yn Sbaen. Ei brif amcan yw rheoleiddio popeth sy'n gysylltiedig â diogelwch ac iechyd gweithwyr cwmni, hyn i gyd trwy gymhwyso mesurau a datblygu gweithgareddau sy'n angenrheidiol i atal y risgiau hynny sy'n cael eu cynhyrchu yn y gweithle.

Beth yw'r Rheoliad ar Atal Peryglon Galwedigaethol?

Mae yna reoliad sy'n sefydlu'r rheoliadau ar y camau y mae'n rhaid i gyflogwyr a gweithwyr eu datblygu yn eu priod sefydliadau, mae'r camau hyn yn cael eu cyfeirio er mwyn gwarantu amddiffyniad effeithiol o ran diogelwch ac iechyd gweithwyr ac, am y rheswm hwn, eu bod nhw yn yr hawl yn ôl Celf 14 o'r rheoliad.

Gyda dyfodiad y Gyfraith hon i rym ar atal peryglon galwedigaethol, mae mater iechyd a diogelwch galwedigaethol wedi'i ffurfweddu, yn y meysydd cyfreithiol a sefydliadol, hyn i gyd yn unol â'r Cyfansoddiad ac, yn unol â'r ymrwymiadau a ragdybir gan Sbaen fel aelod-wladwriaeth o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Gyfraith ar atal peryglon galwedigaethol, yn ei Erthygl 1, yn dyfynnu'r gair air am air:

«Mae'r rheoliadau ar atal peryglon galwedigaethol yn cael eu cyfansoddi gan y Gyfraith bresennol, ei ddarpariaethau datblygu neu gyflenwol ac mae unrhyw reoliadau eraill, cyfreithiol neu gonfensiynol, yn cynnwys presgripsiynau ynghylch mabwysiadu mesurau ataliol yn y gweithle neu'n gallu eu cynhyrchu yn yr ardal honno» .

Nesaf, mae Celf 2, o'r LPRL, yn nodi natur a gwrthrych y mae'r rheoliad yn ei gynrychioli:

"Pwrpas y Gyfraith hon yw hyrwyddo diogelwch ac iechyd gweithwyr trwy gymhwyso mesurau a datblygu'r gweithgareddau sy'n angenrheidiol i atal risgiau sy'n deillio o waith."

At y diben hwn, mae'r Gyfraith hon yn sefydlu'r egwyddorion cyffredinol sy'n ymwneud ag atal risgiau proffesiynol ar gyfer amddiffyn diogelwch ac iechyd, dileu neu leihau risgiau sy'n deillio o waith, gwybodaeth, ymgynghori, cyfranogiad cytbwys a hyfforddi gweithwyr mewn materion ataliol, yn y telerau a nodir yn y ddarpariaeth hon ”.

Beth yw'r cyrff sy'n gyfrifol am gyfrifoldeb am Risgiau Galwedigaethol?

O ran materion cyfrifoldeb am Risgiau Galwedigaethol mewn cwmnïau, mae cyrff cyhoeddus sydd, yn ôl fframwaith y Cyfansoddiad, yn gyfrifol am orfodi'r rheoliadau a sefydlwyd yn LPRL gweithwyr Sbaen ac, mae'r cyfrifoldeb yn disgyn ar y Y Weinyddiaeth Lafur, Mudiadau y diogelwch cymdeithasol. O ran y person sy'n gyfrifol am gefnogi a hyrwyddo diogelwch ac iechyd galwedigaethol mewn agweddau technegol, y corff o dan y Weinyddiaeth yw'r Sefydliad Cenedlaethol Diogelwch a Hylendid yn y Gwaith, yn ogystal â dibynnu ar y weinidogaeth hon, mae'r Arolygiad Llafur a Nawdd Cymdeithasol, ynghylch yr awdurdod sy'n gyfrifol am wylio a rheoli cydymffurfiad â'r safonau sefydledig.

Beth yw'r arbenigeddau ataliol mewn risgiau galwedigaethol?

Prif amcan yr arbenigeddau hyn o ran peryglon galwedigaethol yw defnyddio'r technegau angenrheidiol i'w hatal rhag digwydd ac, a allai achosi niwed i iechyd gweithwyr. Yma yn Sbaen gallwch ddyfynnu pedair arbenigedd a gefnogir yn gyfreithiol, a restrir isod:

* Diogelwch yn y gwaith: eich Mae'r prif amcan yn seiliedig ar ddatblygu technegau a gweithdrefnau sy'n caniatáu osgoi, lleihau neu ddileu'r risgiau a allai arwain at gynhyrchu damwain sy'n cynhyrchu anafiadau a / neu effeithiau acíwt a gynhyrchir gan asiantau neu gynhyrchion a allai fod yn beryglus, ymhlith llawer o rai eraill.

Hylendid diwydiannol: Mae'n dechneg sydd wedi'i chynllunio i reoli'r risgiau sy'n deillio o brosesau gwaith, er mwyn amddiffyn iechyd gweithwyr a'r amgylchedd. Mae'r dechneg hon yn ceisio cymaint â phosibl i atal risgiau sy'n gysylltiedig â'r posibilrwydd o ddioddef newidiadau iechyd oherwydd datguddiadau i rai asiantau cemegol, corfforol a biolegol.

* Ergonomeg a seicosocioleg gymhwysol: Mae'r ddwy arbenigedd yn gyfrifol am nodi ffactorau sefydliad gwaith penodol a allai achosi niwed i iechyd gweithwyr, o safbwynt emosiynol, gwybyddol, ffisiolegol, ac ati. Mae'r ddwy arbenigedd wedi'u fframio yn Atal Peryglon Galwedigaethol.

* Meddygaeth yn y gwaith: Mae'r ddisgyblaeth hon yn gyfrifol am wybodaeth am y swyddogaethau, gweithrediad yr organeb a'i ryngweithio â'r amgylchedd lle mae'r gweithgaredd yn digwydd a'r man lle mae'n byw, er mwyn cyflawni amcanion penodol o ran iechyd, iachâd afiechydon ac adsefydlu. .

Beth yw rhwymedigaethau'r Cyflogwr ar bwnc Atal Risg Galwedigaethol?

Yn ôl Celf 15 o Gyfraith 31/1995, rhaid i bob cwmni gydymffurfio â'r gofynion sylfaenol o ran Atal Risg Galwedigaethol, a restrir isod:

 • Rhaid osgoi risgiau.
 • Gwerthuso risgiau yr ystyrir eu bod yn anochel.
 • Ceisiwch ddileu'r risgiau a gefnogir yn y tarddiad.
 • Ystyriwch addasu'r gwaith i'r person, o ran gwaith a dulliau cynhyrchu.
 • Arsylwi ac ystyried esblygiad y dechneg gymhwysol.
 • Amnewid y sefyllfaoedd peryglus hynny gyda rhai llai peryglus.
 • Cynllunio atal, ymuno â sefydliadau eraill.
 • Sefydlu mesurau sy'n rhoi amddiffyniad y cyd o flaen rhai unigol.
 • Rhowch wybod i'r holl weithwyr gyda'r cyfarwyddiadau cywir.

Pa gamau atal y dylai'r cyflogwr eu hystyried mewn Risgiau Galwedigaethol?

Rhaid i'r cyflogwr actifadu'r camau canlynol i atal peryglon galwedigaethol:

 • Cynnal gwerthusiadau o risgiau posibl.
 • Darparu amddiffyniad ar y cyd ac nid amddiffyniad unigol i weithwyr.
 • Darparu gwybodaeth a rhoi hyfforddiant diweddar a phenodol i'r holl weithwyr mewn materion atal galwedigaethol.
 • Sefydlu dulliau i weithwyr gymryd rhan ac ymgynghori yn hyn o beth, hynny yw, egluro amheuon.
 • Cynlluniwch beth fydd y mesurau brys y bydd gweithwyr yn eu cymryd os bydd unrhyw ddigwyddiad.
 • Gwarantu amddiffyn gweithwyr, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed neu fregus.
 • Bydd angen cadw golwg ar y camau ataliol a wnaed a'u dogfennu hefyd, cadw cofnod o ddamweiniau a digwyddiadau a achosir yn y gweithle, eisoes os bydd yr Awdurdod Llafur yn goruchwylio.

Mae'n bwysig gwella amodau gwaith yn y cwmni, er mwyn gwarantu darpariaethau'r Gyfraith Atal Risg Galwedigaethol, waeth beth yw'r math o gwmni, sector a gweithgaredd y mae'n ymwneud ag ef.

A %d blogueros les gusta esto: