Pwy yw María Teresa Campo?

Maria Teresa Campos Luque yn gyflwynydd teledu o fri, newyddiadurwr ac awdur cenedligrwydd Sbaenaidd,  sydd wedi cael ei chydnabod gyda'r llysenw "The Queen of the Morning" am ei chyfranogiad yn y gwahanol raglenni boreol ar radio a theledu Gwlad y Basg.

Fe'i ganed ar 18 Mehefin, 1941 yn nhalaith Tetuán o amddiffynfa Sbaen Moroco, mae ei oedran yn 81 mlwydd oed ac mae wedi cael cenedligrwydd Sbaenaidd o oedran ifanc iawn diolch i'w ymfudiad i Sbaen ac ymgartrefu ynddo. Mae ei chrefydd yn agnostig, mae hi'n siarad Sbaeneg ac mae wedi'i lleoli yn Arévaca, Madrid.

Mae wedi bod yn perthyn i blaid wleidyddol Diwygio Cymdeithasol Sbaen er 1977, ac hyd yma mae'n parhau i fod yn gadarn ac yn eglur yn ei benderfyniadau etholiadol a gwleidyddol.

Ble a beth wnaethoch chi ei astudio?

Astudiodd ysgol elfennol yn ysgol grefyddol “San Agustin” ar gyfer lleianod, yna astudiodd yr ysgol uwchradd yn ysgol uwchradd “Madre Inmaculada” ym Madrid, Sbaen.

Yn ddiweddarach cafodd ei hachredu ym Mhrifysgol Malaga fel myfyriwr graddedig mewn athroniaeth a'r dyniaethau Ar yr un pryd, cymerodd gyrsiau amrywiol mewn cynhyrchu, trosleisio a thrafod offerynnau radio yn ogystal â newyddiaduraeth ac adrodd.

Bywyd personol

Maria Teresa Campo Luque yn aelod o deulu mawr o dras cyfoethog Yn dod o'r Dwyrain Canol i dalaith Malaga, Sbaen, mae ganddi bump o frodyr a chwiorydd lle hi yw'r drydedd o linach Campo Luque.

Brodor o dalaith Lucen oedd taid ei fam Juan Luque Repullo, Roedd yn un o'r masnachwyr pwysicaf cyntaf yn y ddinas.

Yn ei dro, ganed ei dad Tomas Campos Prieto yn Puente Genil a thra oedd yn dal yn fyw Ymroddodd fel perchennog a gweinyddwr labordy fferyllol, unigryw yn y dalaith honno ar y pryd. Ar y llaw arall, roedd ei fam Concepción Luque García, yn wraig tŷ ac yn cydweithredu yn ei hamser rhydd i helpu ei gŵr yn y labordy, fe’i magwyd mewn teulu croesawgar, traddodiadol a Chatholig iawn nad oedd gwleidyddiaeth yn bresennol ohono.

Ar y llaw arall, Cyflawnodd María Teresa ei holl gyfnod plentyndod, glasoed, ieuenctid a rhan o fywyd oedolyn yn Sbaen, lle astudiodd ei ysgol gynradd i ysgol uwchradd mewn ysgolion sy'n gysylltiedig â chrefydd, a thrwy hynny ddysgu ystyr bywyd o amgylch yr hyn a orchmynnodd yr eglwys.

Flynyddoedd yn ddiweddarach aeth i'r brifysgol, gan lwyddo i'w gadael wedi'i heithrio a chyda rhywfaint o ymroddiad ar fin digwydd, a barodd iddi ddechrau ei gyrfa broffesiynol a phersonol law yn llaw â chyfleoedd eraill mewn meysydd nad oeddent yn cytuno llawer â'i gyrfa, ond dyna oedd ei yrfa ef. breuddwyd.

Un o'r rhain oedd mynychu'r orsaf radio "Juventud de Málaga" a gyflwynodd gyda'i frawd Francisco, a pha mae'r cyfarwyddwr radio wrth glywed ei llais yn ei llogi i weithio'n barhaol, gan neilltuo cyfres o dasgau proffesiynol iddo yn y radio o gyflwyniad unigryw'r rhaglen i hysbysebu, gan fod yn llais amlwg disgiau mor aml yn oes y cylchgrawn gyda phob math o adrannau.

Yn ogystal, mae'n caboli ei hun wrth hysbysebu gydag un o'i gydweithwyr Diego Gómez, lle datblygodd ei boblogrwydd diolch i hyn a phob trosglwyddiad da, a roddodd yr ewyn iddo ar y radio a thrwy hynny gyfleoedd ar y teledu.

Yn dilyn hynny, mae hi'n newid ei man preswyl ac yn symud i Madrid, gan wrthod bod yn wraig tŷ o'r hen Suaza cyffredin, dyna pam ym 1968 cystadlodd ar Cope radio ym Malaga a dechreuodd gyflwyno'r gofod pop Sbaenaidd, lle mae'n rhyngweithio â llawer o gantorion, cyfansoddwyr caneuon a ffigurau pwysig o fyd cerddoriaeth Sbaenaidd yr oes, hynny yw, o'r 60au. Ar yr un pryd, mae'n trefnu, yn cynnal ac yn cyflwyno cyngherddau ym Malaga gydag artistiaid enwog o statws rhyngwladol. , fel Joan Manuel Serrt neu Lluis Llach, ymhlith eraill.

Yn yr un modd, ar yr un pryd mae cam o frwydro dros ryddid pob merch ac am yr hawliau yr oedd eu hangen ar bob un ohonynt, am y rheswm hwn yn dechrau. Mae María Teresa yn cymryd awenau prosiect radio newydd a fyddai’n cael ei alw’n “Mujeres 72”, lle ei phroffil oedd siarad am ferched rhydd a ffeministiaeth, a arweiniodd tan 1980 ar radio ieuenctid.

Hefyd, perfformio rolau bach yn y theatr leol, dehongli menywod ag ystyron hanesyddol, crefyddol a phwysig gwych, a barodd i gynrychioli pob un ohonynt yn fraint ac yn ddysgeidiaeth, oherwydd nid yn unig y byddai'n dod i'w hadnabod pan aeth i mewn i gymeriad ond byddai'n cymryd i'r byd eu meddyliau, eu gwrthryfel a'u swyddi .

Perthynas

Priododd y newyddiadurwr José María Borrego Doblas ym 1964, a gyfarfu ag ef ar y radio ac a oedd yn gyd-weithiwr iddo ers 1957, hefyd o ffrwyth y briodas honno ganwyd ei 2 ferch, a enwir yn Teresa Lourdes Borrego Campos o ddyddiad geni Awst 31, 1965 a María del Carmen Borrego Campo ganwyd ar Hydref 11, 1966.

Dilynodd y ddwy ferch yn ôl troed eu rhieni, yn gyhoeddwyr ac yn gyflwynwyr, mae'r ddau yn gweithio gyda'u mam yn gwneud gweithgareddau gyda'i gilydd ond mae eu gyrfaoedd yn annibynnol, mae un ohonynt yn awdur, cyflwynydd a chydweithredwr a'r ail olygydd a dirprwy gyfarwyddwr radio.

Mae gan Maria dri o wyrion yn ôl hi yw goleuni bywyd yn ein byd lleferydd ac a enwir yn José María a Carmen Rosa Almoguera Borrego, plant Carmen ac Alejandra Rubio Borrego.

Sin embargo, Yn 1981 gwahanodd oddi wrth ei gŵr am 18 mlynedd oherwydd problemau sy'n anhysbys tan heddiw ond a oedd yn ddigon i dorri undeb mor hir a hefyd fod yn achos i'r cyn-ŵr gyflawni hunanladdiad 3 blynedd yn ddiweddarach ym 1984 yn y drefn honno.

Oherwydd y digwyddiad hwn, fe wnaeth y golygfeydd iselder lluosog y bu'n rhaid iddi fyw a'r holl atgofion yr oedd yr un oedd yn eu caru unwaith ei gadael, ei newid am byth, gan wneud iddi dyfu, aeddfedu a myfyrio ar ba mor y gall bywyd fflyd fod. Fodd bynnag, roedd hi'n gwybod sut i wynebu pob ergyd a thristwch a oedd yn ei gorchuddio'n gryf oherwydd ei bod yn gwybod bod enaid y dyn hwn mewn awyren arall o fywyd gwell.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, wrth wella ar ôl pennod mor wych yn ei fywyd, rhoddwyd y cyfle i rannu a rhyngweithio â boneddigion amrywiol mewn gwahanol flynyddoedd o'i fywyd, a enwir yn Félix Arechavaleta a José María Hijarrubia nad oedd gan yr un ohonynt blant gyda nhw.

Yn yr un modd, Yn 2014, cyhoeddodd ei pherthynas ramantus gyda’r digrifwr o’r Ariannin Edmundo Arrocet Perthynas a barhaodd tan 2019 a lle nad yw manylion yr egwyl honno yn hysbys, a gofynnodd un o'i ferched am barch wrth roi gwybodaeth am y gwahaniad hwnnw.

Yn y frwydr dros fenywod

Mae María Teresa Campos yn actifydd adnabyddus iawn o’r 80au, gan fod ei dwyster a’i chryfder wrth ymladd dros hawliau menywod yn ddigymar ac nid oedd gan y trylwyredd a fynegodd gerbron y gymdeithas i geisio cyfiawnder i bob merch a pherson a oedd yn ei haeddu, gopïau, beirniadaeth neu wawd.

Dyna pam mai un o'r anecdotau mwyaf rhagorol o'r cyfraniadau hyn yw 1981, lle darllen maniffesto yn erbyn coup d’état o 23-f, gan ddelio â phwyntiau amrywiol fel y broblem tuag at fenywod yn Sbaen: Machismo, gwahaniaethu ar sail llafur, bwydo ar y fron mewn mannau cyhoeddus ac ardaloedd a chynhyrchion defnyddwyr ar gyfer sectorau benywaidd, ymhlith eraill.

Cymdeithasau a phroblemau

Trwy gydol ei yrfa mae gan y gweithiwr proffesiynol María Teresa Campos ddau gwmni, y cyntaf o'r enw Producciones Lucam SL, a amsugnwyd gan Teteco SL ym mis Ebrill 2014. Ond, o ystyried y symudiadau hyn, dechreuodd yr awdurdodau adolygu cyfrifon y cyflwynydd a chwilio am gliw o wyngalchu arian honedig a oedd yn digwydd.

Am y rheswm hwn, mae wedi bod yn y ddadl yn y wasg binc am fod yn berson a fu'n osgoi trethi a data wedi'i ffugio, yn ychwanegol at y cyhuddiadau lluosog gan Uned Trosedd Ariannol y Trysorlys lle daethon nhw o hyd i weithgareddau afreolaidd yn eu cwmnïau hynny yw, arian rhyfedd, y cafodd ddirwy o 800000 ewro iddo.

Ar beth wnaethoch chi weithio?

Fel yr ydym eisoes wedi crybwyll, mae bywyd y ddynes hon wedi bod rhywfaint yn eang ac amlochrog, lle mae ei chadwyn o waith wedi canolbwyntio ychydig yn fwy rhwng newyddiaduraeth ac adroddiadau yn gyffredinol, yr ydym yn cyflwyno rhai o'r tasgau hyn a'u dyddiad cyfatebol ar eu cyfer:

 • Yn 1980 cafodd ei galw a'i phenodi'n gyfarwyddwr gwybodaeth ar gyfer Andalusia yr orsaf radio "RCE"
 • Yn 1981 dechreuodd ei chamau cyntaf ar y sgrin fach, hynny yw, teledu, gwnaeth hynny fel cydweithredwr yn y rhaglen “Esta Noche” lle cyflwynodd gyda’i chydweithiwr Carmen Maura ac o dan gyfarwyddyd Fernando García Toladora.
 • Yn 1985 gwnaeth gyflwyniad y rhaglen "La Tarde"
 • Yn 1984 cafodd ei dewis i gyflwyno sawl rhaglen o dan gyfarwyddyd Ramón Colom ar gyfer y sianel Sbaenaidd "TVE"
 • Yn 1986 cychwynnodd gamau newydd teledu bore ynghyd â'r cyflwynydd José Antonio Martínez Soler a'r cyfarwyddwr cyffredinol Pilar Miro, yn ei dro roedd hi'n gyflwynydd "Diario" yn y pas chwaraeon
 • Bron ar ddiwedd y degawd, roedd hi'n Ddirprwy Gyfarwyddwr y rhaglen radio "Hoy por Hoy" ar y rhwydwaith SER, blwyddyn 1989
 • Yn 1990 dychwelodd i gymryd lle Hermisa ei hun yn yr hen raglenni “De Sobre Mesa”. Yn yr achos hwn, mae María bellach yn cyflwyno’r rhaglenni o’r enw “Esta es su Casa” ac “A Mi Manera”
 • Rhwng 1990 a 1991 hi oedd cyflwynydd a chyfarwyddwr "Pasa la vida"
 • Rhwng 1993 a 1996 dechreuodd fod yn "Frenhines y Boreau" yn y darllediadau boreol o'r rhaglen honno
 • Yn 1994 dangosodd am y tro cyntaf y rhaglen "Perdóname" fel cyflwynydd
 • Rhwng 1996 a 2004 bu'n cyfarwyddo a chyflwyno "Día a Día"
 • Wrth fynedfa'r 2000 mae'n cyflwyno rhaglen adloniant "byddwch chi'n dweud"
 • Rhwng y cyfnod rhwng 2004 a 2005, bu’n cyfarwyddo a chyflwyno “Bob Dydd” a “” beth sy’n Ddiddorol ”i Antena 3. Yn 2005 fe’i gwahoddwyd i gala 50 mlynedd yr un teledu
 • Rhwng 2007 a 2009 hi oedd cyflwynydd "El laberinto de la memoria" ar gyfer rhwydwaith Telecinco.
 • Rhwng 2010 a 2017 mae'n cydweithredu ar gyfer trosglwyddiadau "Save me" ynghyd ag amddiffyn ei gynulleidfa
 • Yn 2011 cyflwynodd “Born to sing” o’r sianel ddeheuol
 • Rhwng 2016 a 2018 mae’n arwain “Los campos” Telecinco
 • Yn 2017 bu’n dadlau fel gwestai ar gyfer rhaglen Telecinco "Big Brother Revolution", yn ei dro cyflwynodd "La vista yn ôl", "Eich tŷ chi yw eiddoch chi", "Caer mewn cariad" ar gyfer sianel pedwar
 • Ar gyfer 2019 hi oedd unig westai "Fy nhŷ i yw eich un chi", "Arusitys prime" a "Deluxe Telecinco"
 • Yn 2020 hi hefyd oedd unig westai “La Resistencia Movistar”, “Enredados con María Teresa” gan YouTube a chymryd rhan mewn cydweithrediadau yn “Sálvame” a “Hormigas blanca”
 • Ar hyn o bryd roedd hi'n westai ar y rhaglen "Viva la vida 2021" ac fel gwesteiwr ar "Los Campos"

Cyfres deledu

O ystyried y rhwyddineb a ddatblygodd o fod o flaen y camerâu a'i diddordeb yn y byd hyfforddi, recordiodd María Teresa sawl cyfres a fydd yn cael eu disgrifio'n fuan:

 • Yn 1967 cymerodd ran yn "La familia Colon" fel cymeriad benywaidd.
 • Rhwng 1990 a 2006 ar Tele angerdd española gwnaeth sawl cyfres o gynnwys hanesyddol, doniol a rhamantus.
 • Yn 1995 hi oedd hi ei hun ar gyfer y gyfres "Dyma fusnes"
 • Yn yr un modd, roedd yn gymeriad ei hun yn "Family Doctors"
 • Yn 2002 cymerodd ran mewn cymeriadau benywaidd "7 Lives María José" a "homo zapping" a dehongliad synhwyrol
 • Yn 2005 bu'n rhaid iddo hefyd chwarae ei hun yn "Los Hombres de Francisco", fel yn 2012 gydag "Aida" a "Veneno"

Gyrfa fel ysgrifennwr

Heddiw, mae María Teresa yn fenyw a wnaeth nid yn unig aros ar y teledu, ond ymchwilio a datblygu unwaith eto mewn arddull arall, fel llenyddiaeth. Dyma rai o'i ysgrifau: "Sut i gael gwared â'ch plant cyn ei bod hi'n rhy hwyr" (1993), "Humor topic de hoy" (1993), "What men!" (1994), “mae straen yn rhoi bywyd inni” (1997), “fy nau fywyd. Atgofion ”(2004) ei gof llyfr ffeithiol a gafodd dderbyniad mawr ymhlith ei ddilynwyr yn gwerthu 100% yn yr un flwyddyn., Traethawd“ Princess Leticia ”(2012), yn adlewyrchu“ To love for what? (2014), “Rocío de luna”, “prologue of the postthumous biography of Roció Jurado”, “Mirror of ink” (2016) ynghyd â’r newyddiadurwr Enrique Miguel Rodríguez, o’r diwedd ysgrifennodd brolog y llyfr “am amser hapus ! Wedi'i ysbrydoli gan ei amser yn ystod rhaglenni Telecinco.

Gwobrau a gafwyd

Mae angen cydnabod pob swydd dda, ac yn yr achos prin hwn oherwydd gyrfa aruthrol y fenyw hon ym myd gyrru ac adloniant yn gyffredinol., mae yna lawer o wobrau, enwebiadau a cherfluniau y mae wedi mynd â nhw adref.

Adlewyrchir rhai o'r rhain fel: Gwobr Cenedl Andalusia i orsaf radio ieuenctid gorsaf radio Sbaeneg Malaga (1980), Gwobr Onda (1994), Antena de oro (1994,2000, 2015 a 1999), Gwobr TP de Ordalla de Oro am y gorau cyflwynydd cylchgrawn (2004 a 2000), Gwobr Orange (2000), Medal Aur Andalusia (2002), Gwobr Onda, Gwobr Deledu Genedlaethol am y Gwaith Proffesiynol Gorau (2003), Meicroffon Aur (2003), Gwobr am Ei Waith i Urddo Teledu yn boblogaidd (2007), Gwobr Campo amor am ei yrfa yn amddiffyn cydraddoldeb menywod a roddwyd gan ysgrifennydd cydraddoldeb y PSOE (2012), Gwobr Iris am oes academi’r gwyddorau a chelfyddydau teledu es Spain (2013), Gwobr am y esgidiau menywod gorau yn Sbaen a ddyfarnwyd gan sylfaen yr amgueddfa esgidiau (2017), medal aur am deilyngdod yn y gwaith (2017) a merch fabwysiedig talaith Malaga (XNUMX)

Dull cyswllt a dolenni

Heddiw mae gennym anfeidredd o foddion yr ydym yn cadw atynt i ddod o hyd i'r wybodaeth, felly mae hynny'n wir Maria Teresa Campo mai'r unig beth y mae'n ei wneud yn hysbys am ei bywyd yw popeth sy'n gysylltiedig â'i phroffesiwn, nid ei bywyd preifat trwy'r rhwydweithiau cymdeithasol Facebook, Twitter ac Instagram, byddwch yn dod o hyd i fynediad ac yn darganfod beth mae hi'n ei wneud bob dydd, pob delwedd, ffotograffiaeth a poster gwreiddiol pob un ohonynt, yn dangos i ni eu gyrfa gyfan, mewn busnes sioeau, ar y teledu.

A %d blogueros les gusta esto: