Resolució de 26 de gener de 2023, del Museu Nacional del Prado

Addenda de modificació i prrroga al conveni entre el Museu Nacional del Prado i el Banc d'Espanya en projectes culturals centrats en la col·lecció artística del Banc d'Espanya, subscrit el 25 d'abril del 2019

Estructura de l'Contingut

A Madrid,

a 20 de gener del 2023.

REUNITS

D'una banda, el senyor Pablo Hernndez de Cos, Governador del Banc d'Espanya (d'ara endavant, BdE) nomenat pel Reial Decret 351/2018, de 30 de maig (BOE núm. 132, de 31 de maig de 2018), actuant en número i representació del mateix, fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 18 de la Llei 13/1994, d'1 de juny, d'Autonomia del Banc d'Espanya (BOE nm. 131, de 2 de juny de 1994), amb CIF Q2802472G allà seu a Madrid, carrer Alcalá, 48,

Així mateix, el senyor Miguel Falomir Faus, director del Museu Nacional del Prado, actuant en nombre i en representació de l'organisme municipal en virtut de les competències que li atorga la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museu Nacional del Prado (BOE 283, de 26 de novembre de 2003), i l'article 7 del Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Museu Nacional del Prado de 69), (en Adelante, MNP).

Ambdues parts es conformen competència i capacitat per formalitzar aquest conveni en la respectiva representació que ostenten i convenen la seva celebració, i aquest efecte:

EXPONENT

I. Que el 25 d'abril de 2019 (REOIC de 7 de maig i BOE núm. 120, de 20 de maig), a l'empara del que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic , ambdues parts van subscriure un conveni (no GCS 18/06753, RUC 2019C3300C0002) per establir el marc general i les bases per a les activitats conjuntes entre ambdues institucions i la col·laboració en projectes culturals, centrats en l'assessorament, estudi, formació i perfeccionament científic a relació amb la col·lecció artística del BdE, entre ambdues institucions, amb una vigència de quatre anys, una vegada registrada al Registre Electrònic Estatal d'òrgans i Instruments de Cooperació del Sector Públic Estatal i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, podent, amb caràcter previ a la data de terminació, ser prorrogat mitjançant acord exprés de les parts per un període addicional de quatre anys; en tot cas, la durada màxima del conveni no ha de superar els vuit anys.

II. Que, dacord amb la clusula sptima del conveni, i de conformitat amb el que estableix larticle 49 h) 2. de la Llei 40/2015, de 1 doctubre, de Règim Jurdic del Sector Pblic, abans de finalitzar la seva vigència ambdues deixar considerant convenient prorrogar el conveni identificat a l'expositiu anterior, per un període de quatre anys, fins al 20 de maig de 2027, mantenint l'importar aportar pel BdE fixat inicialment.

tercer Que, en el seu objectiu de consecució de les multes que li són propis, entre d'altres, aquells definits a l'article 3 lletres a), c), d), e) if), de la Llei 46/2003, de 25 de novembre , i per tal que el projecte formatiu i de recerca objecte de les beques recollides a la clusula segona del conveni a què fa referència l'expositiu primer, pugui tenir una major continuïtat en el temps atesa l'envergadura i la importància dels seus programes i puguin aconseguir uns resultats per als quals una durada anual és insuficient, l'MNP considera convenient modificar el conveni, per tal de permetre que aquestes perquè siguin convocades biennalment i amb una durada de dos anys, passant a emetre's les factures per part del MNP i executar-se les aportacions econòmiques per part del BdE amb aquesta mateixa periodicitat, sense variar en cap cas l'import màxim de la contribució que ha de portar el BdE establert a la clusula segona del conveni.

D'acord amb el que antecedeix, les dues parts acorden van arribar d'acord amb les següents

CLUSULES

Primera Prorrogar el Conveni de 25 d'abril de 2019

S'acorda que el conveni identificat a l'expositiu primer sigui prorrogat per un període de quatre anys, per al període comprès entre el 20 de maig de 2023 i el 20 de maig de 2027.

Segona Modificar les Clusules segona i sptima del conveni en els termes següents

Pel que fa a la contribució de l'MNP, s'acorda que les beques a què fa referència en aquestes clúsules segona i última seran convocades amb una periodicitat biennal, per un període de 24 mesos cadascuna.

Pel que fa a la contribució del BdE, que suposa l'aportació prevista al conveni de 160.000 euros (cent seixanta mil euros) per a un període de quatre anys, s'acorda que l'esquema de dotació al MNP es biennal, sent la dotació per la quantitat de 80.000 euros (vuitanta mil euros) cada dos anys, que es destina per part del MNP a la concessió de dues beques de 24 mesos de durada cadascuna de formació en matèria de museologia i conservació.

La distribució temporal dels compromisos econòmics assumits pel BdE serà la següent:

– Anys 2023-2024: Aportació de 80.000 euros:

El MNP emet una nica factura al BdE per limport corresponent a cadascun dels períodes biennals, i lingrés del qual ha de realitzar pel BdE el mes de gener dels exercicis 2023 i 2025, al compte corrent i amb subjecci a la condici establert a la clusula segona del conveni.

Tercera Manteniment de la resta del clausulat del conveni 25 d'abril de 2019

En tot allò no previst ni modificat expressament en aquesta addenda, és aplicable el conveni subscrit per les parts amb data 25 d'abril de 2019.

I en prova de conformitat les parts signen aquesta addenda per exemplar duplicat, un per a cada part, a la ciutat i dates indicades a l'encapçalament. Per Banc d'Espanya, Pablo Hernndez de Cos, Governador. Per Museu Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus, Director.
Aquesta addenda ha estat informada favorablement pels Serveis Jurídics de l'Estat amb data 14 de novembre del 2022 i d'acord amb el punt 14 de la Instrucció quarta de l'Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre del 2017, pel qual s'aproven les instruccions per a la tramitació de convenis, publicat a BOE per l'Ordre PRA/1267/2017, de 21 de desembre, queda exempta d'autorització en tractar-se d'una addenda a subscriure amb una autoritat administrativa independent, el Banc d'Espanya.