Resolució de 19 de gener de 2023, de la Comissió Nacional dels


sumari

L'article 7.1.g) de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, a la redacció donada pel Reial decret llei 1/2019, d'11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les demandes derivades del dret comunitari en relació amb les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de July 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i del gas natural, disposa que és funció de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència establerta mitjançant circular la metodologia, els paràmetres i la base d'actius per a la retribució de les Les instal·lacions de distribució denergia elèctrica conformen les orientacions de política energètica. In exercici d'aquesta competència s'aprova la Circular 6/2019, de 5 de desembre, per la qual estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, que va ser publicada al Butlletí Oficial de l'Estat. 19 de desembre del 2019.

Segons larticle 7.1 bis de la Llei 3/2013, de 4 de juny, correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència aprovar mitjançant la resolució de limport de la retribució de lactivitat de distribució delectricitat. Així mateix, l'article 5.1 de l'esmentada Circular 6/2019, de 5 de desembre, recull que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, amb el tràmit previ d'audiència, establirà per anys naturals, mitjançant resolució, la retribució reconeguda a cada distribuïdora per activitat de distribució.

Sobre això, cal segellar que amb data 18 de maig de 2020, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va dictar la sentència corresponent al procediment de declaració de lesivitat per a l'inters públic de l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016. En execució de la sentència esmentada, s'ha dictat l'Ordre TED/490/2022, de 31 de maig.

Addicionalment, cal selar que el Tribunal Suprem havia dictat diverses sentències parcialment estimatòries relatives a l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, en què es dictamina favorablement a la llaci amb la correcció de diversos parmetres retributius i, particularment, quant a la correcció del factor λibase. Per donar compliment a les sentències esmentades, han estat aprovades l'Ordre TED/865/2020, de 15 de setembre, i l'Ordre TED/203/2021, de 26 de febrer, per la qual s'executen diverses sentències del Tribunal Suprem en relació amb la retribució de les empreses de distribució denergia elèctrica per a lany 2016.

Així mateix, s'ha aprovat l'Ordre TED/749/2022, de 27 de juliol, per la qual es prova l'incentiu o penalització per a la reducció de pèrdues a la xarxa de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016, es modifica la base de retribució de l'any 2016 per a diverses empreses distribuïdores, i s'aprovi la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per als anys 2017, 2018 i 2019.

L'aprovació de les retribucions esmentades, que va estar pendent fins a les esmentades ordres ministerials, va afectar l'aprovació de les resolucions retributives corresponents als exercicis 2020 i següents, que ha de dur a terme aquesta comissió.

Pel que fa a les anualitats de 2020, 2021 i 2022, les resolucions de 26 de febrer de 2020, de 28 de gener de 2021 i de 27 de gener de 2022, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, funcionant, respectivament, de manera provisional la retribució de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica amb referència a la retribució aprovada respecte de l'anualitat del 2016, darrera existent en aquell moment.

Cal indicar que actualment es troba en tràmit d'audiència l'aprovació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i Competència, de la resolució de la proposta de retribució de l'exercici 2020 de les empreses de distribució d'energia elèctrica.

Quant al 2023, mentre la resolució retributiva per al 2023 no sigui aprovada i tingui efectes, s'haurà d'aplicar a les liquidacions de l'exercici 2023 la retribució establerta a l'Ordre TED/749/2022, de 27 de juliol, respecte a l'any 2019, que és la darrera que es troba aprovada.

Procedir, per tant, establir provisionalment la retribució corresponent a 2023, que s'aplicarà fins al moment en què tingui efectes la resolució retributiva de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a aquest exercici, de conformitat amb la Circular 6/2019, de 5 de desembre , abans dit.

Per tot això, dacord amb la funció aplicada a larticle 7.1.g) i larticle 7.1bis de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la Sala de Supervisió Regulatòria resol:

Primer. Fins que tingui efecte la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per la qual s'aprovi la retribució de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a l'exercici 2023, de conformitat amb la metodologia a què fa referència l'article 7.1.g) de la Llei 3/2013, de 4 de juny, s'ha d'aplicar a les liquidacions de l'exercici 2023 la retribució aprovada a l'Ordre TED/749/2022, de 27 de juliol, respecte a l'any 2019, o si escau, la última retribució aprovar

Segon. Aquesta resolució es publica al Butlletí Oficial de l'Estat d'acord amb el que estableix l'article 7.1, paràgraf final, de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i té efectes des del dia següent té publicaci coneguda.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i es pot interposar contra ella recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, de conformitat amb allò establert a la disposició addicional quarta, 5, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Es fa constar que davant daquesta resolució no es pot interposar recurs de reposició, de conformitat amb el que estableix larticle 36.2 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.