Reglament d'Execució (UE) 2023/248 de la Comissió, d'1 de


sumari

COMISSI EUROPEA,

Vist el Tractat de Funcionament de la Unin Europea,

Vist el Reglament (UE) n. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual estableix el codi duaner de la Unin (1), i en particular l'article 57, apartat 4, i l'article 58, apartat 2,

Considerant el següent:

  • (1) Per tal de garantir una aplicació uniforme de la nomenclatura combinada annex al Reglament (CEE) n. 2658/87 del Consell (2), cal adoptar disposicions sobre la classificació de les mercaderies que s'indiquen a l'annex d'aquest Reglament.
  • (2) El Reglament (EEC) n. 2658/87 estableix les regles generals per a la interpretació de la nomenclatura combinada. Aquestes regles es tamb a qualsevol altra nomenclatura que es base totalment o parcialment en aquella, o que li afegeixi subdivisions addicionals, i que hagi estat establerta per disposicions especfiques de la Unin per poder aplicar mesures aranzelàries o d'un altre tipus al comerç de mercaderies.
  • (3) De conformitat amb aquestes regles generals, les mercaderies que es descriuen a la columna 1 del quadre de l'annex s'han de classificar, pels motius indicats a la columna 3, als codis NC que figuren a la columna 2.
  • (4) Procedir a disposar que la informació aranzelària vinculant emesa respecte a les mercaderies previstes en aquest Reglament que no se n'ajusti pugui seguir sent invocada pel seu titular penjant un període determinat, conforme al que disposa l'article 34, apartat 9 , del Reglament (UE) n. 952/2013. Aquest període ha de ser de tres mesos.
  • (5) Les mesures previstes en aquest Reglament s'ajusten al dictamen del Comit del Codi duaner.

HA ADOPTAT EL PRESENT REGLAMENT:

article 1

Les mercaderies que es descriuen a la columna 1 del quadre de l'annex es classifiquen dins de la nomenclatura combinada als codis NC que s'indiquen a la columna 2.

Article 3

Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Aquest Reglament és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable a cada Estat membre.

Fet a Brussel·les, el 1 de febrer del 2023.
Per la Comissi
Geràssim TOMÀS
Gerent general
Director General de Tributs i Unitat Duanera

ANNEX

Descripció de les MercanquesClassificació (codi NC)Motius(1)(2)(3)

1.- Orelles de bfal seques, destinades a l'alimentaci animal, envasades en bosses de plstic de 50 o 100 peces.

Les orelles es produeixen com a subproducte del sacrifici (és a dir, despulles de carn) en plantes de producció d'aliments. Tot seguit, es transformen sense observar mesures d'higiene alimentària mitjançant depilat, neteja i assecat al sol.

Els productes es transporten com a pinso i es venen com a complements masticables per a gossos.

0511 99 85

Aquesta classificació està determinada per les regles generals 1 i 6 per a la interpretació de la nomenclatura combinada, nota 1, lletra a), captol 2, i el text dels codis NC 0511, 0511 99 i 0511 99 85.

Atès que la producció i el transport de les orelles seques es fan sense respectar les normes d'higiene alimentària, els productes no són aptes per a l'alimentació humana. Per tant, se n'exclou la classificació en el capítol 2, ja que aquest capítol inclou els productes inadequats o no aptes per a l'alimentació humana [nota 1, lletra a), del captol 2].

Exclou la classificació al captol 23, ja que les orelles no han perdut les caracterstiques essencials de la matèria primera pel depilat i l'assecat (nota 1 del captol 23).

El producte, per tant, s'ha de classificar en el codi NC 0511 99 85 com a altres productes d'origen animal no van opinar ni compresos en una altra part.

2.-Carn de gola de boví seca, destinada a l'alimentació animal, envasada en bols de plàstic d'1 a 5 kg etiquetats com a pinso per a gossos.

La carn es produeix com a subproducte del sacrifici (és a dir, despulles de carn) en plantes de producció d'aliments. Tot seguit, es transforma sense observar mesures d'higiene alimentària mitjançant assecat al sol.

Els productes es transporten com a pinso i es venen com a pinso per a gossos.

0511 99 85

Aquesta classificació està determinada per les regles generals 1 i 6 per a la interpretació de la nomenclatura combinada, nota 1, lletra a), captol 2, i el text dels codis NC 0511, 0511 99 i 0511 99 85.

Atès que la producció i el transport de la carn seca es fan sense respectar les normes d'higiene alimentària, els productes no són aptes per a l'alimentació humana. Per tant, se n'exclou la classificació en el capítol 2, ja que aquest capítol inclou els productes inadequats o no aptes per a l'alimentació humana [nota 1, lletra a), del captol 2].

Exclou la classificació al captol 23, ja que la carn no ha perdut les caracterstiques essencials de la matèria primera per l'assecat (nota 1 del captol 23).

El producte, per tant, s'ha de classificar en el codi NC 0511 99 85 com a altres productes d'origen animal no van opinar ni compresos en una altra part.