Ordre de 10 de febrer de 2023, per la qual s'autoritza la
El Consultor Jurídic

sumari

FONS

Primer. L'Ajuntament de Crtama va sol·licitar el 26 d'agost de 2020 davant la Delegació Territorial de Foment, Infraestructures, Ordenació del Territori, Cultura i Patrimoni Històric a Màlaga la creació de la Col·lecció Museogràfica de Crtama, aportant el projecte requerit per l'article 6 del Reglament de Creació de Museus i de Gestió de Fons Musicals de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, aprovat pel Decret 284/1995, de 28 de novembre, com a document pertinent per acreditar el compliment dels requisits mínims exigits per l'article 8.3 de la Llei 8/2007 , de 5 d'octubre, de Museus i Col·leccions Museogràfiques d'Andalusia.

Segon. La Delegació Territorial de Màlaga, una vegada examinada i estimada de conformitat amb la normativa vigent la documentació presentada, i després dels actes d'instruccions pertinents, va emetre un informe tècnic favorable de viabilitat el 22 de gener del 2021, i ho remet, unit a l'expedient , a la Direcció General dInnovació Cultural i Museus, dacord amb el que disposa larticle 7.2 del Reglament de Creació de Museus i de Gestió de Fons Musicals de la Comunitat Autònoma dAndalusia.

Tercer. Aquest projecte ha estat informat i avaluat favorablement per la Comissió Andalusa de Museus reunida el 29 dabril de 2022.

Cambra. Finalment, la Direcció General de Museus i Conjunts Culturals, després d'atorgar terme d'audiència als interessats, fórmula proposta de resolució, de data 31 de gener de 2023, favorable a l'autorització de creació de la Col·lecció Museogràfica de Crtama (Màlaga) i al seu inscripció al Registre de Museus d'Andalusia.

FONAMENTS LEGALS

Primer. Larticle 10 de la Llei 8/2007, de 5 doctubre, atribueix la competència per autoritzar, mitjançant ordre, la creació de museus i col·leccions museogràfiques de titularitat local o privada a la persona titular de la consellera de Turisme, Cultura i Esport.

Segon. En el procediment s'han complert les prescripcions ordenades al Reglament de Creació de Museus i de Gestió de Fons Musicals de la Comunitat Autònoma d'Andalusia vigent, conforme al que disposa el número 2 de la disposició derogatòria de la Llei 8/2007, de 5 d'octubre, al tenor del qual, mentre no es produeixi el desplegament reglamentari del que disposa aquesta llei, conservaran la seva vigència les normes del Reglament esmentat pel que fa a la nova normativa, en particular quant al projecte ia la documentació preceptiva presentada a l'efecte de l'autorització de creació de la col·lecció museogràfica, el dictamen de la Comissió Andalusa de Museus i la deguda audiència a l'Ajuntament de Crtama.

Tercer. En el procediment ha quedat acreditat que la Col·lecció Museogràfica de Crtama compta amb programes museològics i museogràfics, un immoble que està adaptat i equipat per al seu ús musical, i personal, mitjans i finançament suficients tant per al seu manteniment com per a la conservació, protecció i accessibilitat dels seus fons, dels quals obra inventari a l'expedient, fabricats abundantment per fons arqueològics.

Cambra. De conformitat amb el que disposa l'article 50.2 de la Llei 8/2007, de 5 d'octubre, en relació amb l'article 7.1 de la Llei 14/2007, de 26 de novembre, del Patrimoni Histrico de Andaluca, els fons musestics de la institució la creació de la qual s'autoritza queden sotmesos al règim jurídic dels béns inscrits al Catàleg General del Patrimoni Històric Andalús, com a béns de catalogació general, sense perjudici de la protecció singular que à cada bé li pugui correspondre conforme a la Llei 14/2007, a partir del 26 de novembre. En tot allò no previst a la Llei 8/2007, de 5 d'octubre, s'aplicarà supletòriament, de conformitat amb el que disposa la disposició final primara, la Llei 14/2007, de 26 de novembre.

Cinquè. D'acord amb el que disposen els articles 10 i 15.1 i la disposició transitòria primer número 1 de la Llei 8/2007, de 5 d'octubre, procedix la inscripció de la Col·lecció Museogràfica de Crtama al Registre de Museus d'Andaluca, que es practicarà per la Direcció General de Museus i Conjunts Culturals de conformitat amb allò establert als articles 11.1a) i 11.2 del Decret 159/2022, de 9 d'agost, pel qual estableix l'estructura orgànica de la Consellera de Turisme, Cultura i Esport, en relació amb l'article 9 del Reglament de creació de museus i de gestió de fons mustics de la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Aquesta inscripció tindrà caràcter provisional fins que es constitueixi al Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques d'Andalusia.

Sisena. En tot cas, a la titularitat dels béns pertanyents al patrimoni arqueològic que integri o pugui integrar la Col·lecció Museogràfica és aplicable la presumpció de titularitat d'aquests béns com de domini públic de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, d'acord amb el que estableix l'article 47 i en la disposició transitòria quarta de la Llei 14/2007, de 26 de novembre, que quant a la possessió de béns del patrimoni arqueològic presumeix el caràcter demanial d'aquells objectes i restes materials integrants del patrimoni arqueològic l'existència del qual no es comunica en el termini i amb els requisits establerts a la llei esmentada, llevat que se n'acrediti l'adquisició per qualsevol títol vàlid en Dret anterior a la data d'entrada en vigor de la Llei 16/1985, de 25 de juny, o que, sent posterior a aquesta data, porti causa d'un altre ttol vlid en Dret anterior a l'entrada en vigor de la llei esmentada.

Esptim. De conformitat amb l'article 8.5 del Reglament aprovat pel Decret 284/1995, de 28 de novembre, es publica aquesta ordre al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia.

Pel que s'ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Direcció General d'Innovació Cultural i Museus, de data 31 de gener de 2023, en l'exercici de la competència atribuïda per les normes esmentades i altres normes d'aplicació general,

RESOLC

Primer. Autoritzar a l'Ajuntament de Crtama la creació de la Col·lecció Museogràfica de Crtama, de titularitat pública municipal, sense perjudici del dret de propietat o d'altres drets que puguin correspondre a tercers.

Segon. The Colecci Museogrfica de Crtama tindr la seva seu en un edifici de nova planta ubicat al carrer Joan Carles I, nm. 47, de Crtama (Màlaga).

Tercer. Els fons musicals que integren la Col·lecció Museogràfica de Crtama tendeixen a la consideració de béns de catalogació general establerts a la Llei 14/2007, de 26 de novembre, del Patrimoni Històric d'Andalusia, sense perjudici de la protecció singular que à cada bé li pot correspondre s'ajusta a la llei esmentada.

Cambra. En la percepció dels drets econòmics per la visita pública s'ha d'aplicar, en tot cas, el principi d'igualtat entre les persones nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, com a garantit l'accés gratuït els dies que estableix l'article 22.2 de la Llei 8/2007, del 5 d'octubre, de Museus i Col·leccions Museogràfiques d'Andalusia.

Cinquè. Per a la persona titular de la Col·lecció Museogràfica de Crtama s'ha de remetre a la consellera de Turisme, Cultura i Esport la informació que es detalla a l'article 11 del Reglament de Creació de Museus i de Gestió de Fons Musicals de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, i garantir la conservació i el manteniment dels béns culturals que integren els fons fundacionals o futurs de la institució, així com la protecció i accessibilitat dels mateixos, en les condicions legalment previstes i que es puguin establir.

Sisena. S'acorda registrar la Col·lecció Museogràfica de Crtama al Registre de Museus d'Andalusia. El registre el practica la Direcció General de Museus i Conjunts Culturals amb el codi 091-B-066, en els termes del fonament jurídic cinquè daquesta ordre.

Esptim. Ordenar la publicació del present ordre al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia, de conformitat amb l'article 8.5 del Reglament de Creació de Museus i de Gestió de Fons Musicals de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comn de les Administracions Públiques, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa amb seu a Sevilla del Tribunal Superior de Justícia d'Andaluca , en el termini de dos mesos, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.