Ordre TED/1280/2022, de 20 de desembre, per la qual s'autoritza
El Consultor Jurídic

sumari

La disposició addicional cinquena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual canvia la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes, amb què fixen les regles d'explotació del transvasament Tajo-Segura estableix un volum màxim anual total a transvasar de 650 hectòmetres cúbics cada any hidrològic (600 per al Segura i 50 per al Guadiana).

Aquesta llei estableix quatre nivells, numerats de l'1 al 4, per als quals es fixen els possibles enus. Per als nivells 1 i 2, la determinació dels volums a transvasar queda establerta de manera automàtica. En situació de nivell 4 no es podrà realitzar cap transvasament. Per al cas de nivell 3, denominat de situacions hidrològiques excepcionals remet una regulació reglamentària que va ser establerta al Reial Decret 773/2014, de 12 de setembre, modificada mitjançant el Reial Decret 638/2021, de 27 de juliol, pel qual el Reial Decret 773/2014, de 12 de setembre, modificat per les diferents normes reguladores del transvasament de l'aqüeducte Tajo-Segura. Aquest Reial decret indica els valors llindars mensuals de reserves conjuntes als embassaments d'Entrepees i Buenda que defineix el nivell 3 i estableix que, en tractar-se d'una situació hidrolgica excepcional, l'òrgan competent ha de motivar els volums que discrecionalment decideixi autoritzar fins al límit màxim de 20 hm3/mes.

L'òrgan de competència es defineix a l'apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol. Com, quan concorrin les condicions del nivell 3, autoritzar els transvasaments el ministre o ministra que tingui atribuïdes les competències en matèria d'aigua, amb l'informe previ de la Comissió Central d'Explotació de l'Aqüeducte Tajo-Segura, creada pel Reial Decret 1982/1978, de 26 de juliol, modificada, en qualsevol composició que fos pel Reial decret 2529/1980, de 14 de novembre.

D'acord amb l'article 14.2 del Reial decret 2/2020, de 13 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, correspon al Ministeri per a la Transici Ecològica i el Repte Democrfic la proposta i execució de la política de l'aigua com a bé públic bàsic. Per tant, correspon al titular d'aquest departament autoritzar els transvasaments per l'aqüeducte Tajo-Segura en situació de nivell 3.

D'altra banda, i tal com estableix la Disposició General 5. de l'Ordre TED/533/2021, de 20 de maig, sobre delegació de competències al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, la ministra delega al titular de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient l'autorització dels transvasaments a través de l'Aqüeducte Tajo-Segura, quan concorrin les condicions hidrològiques del Nivell 3, de conformitat amb allò establert a l'apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.

En reunió de la Comissió Central d'Explotació de l'Aqüeducte Tajo-Segura, celebrada el 19 de desembre de 2022, es va constatar una situació hidrològica excepcional, nivell 3, i es va fer un reforçament tècnic de la situació.

Segons recull a l'informe realitzat pel CEDEX per a aquest mes de desembre, d'acord amb la informació facilitada per la Confederació Hidrogràfica del Tajo, l'existència efectiva en el conjunt d'embassaments de Entrepeas-Buenda el dia 1 de desembre de 2022 és de 466 hm3, sent aquest valor inferior al de referència de 605 hm3 de pas entre els nivells 2 i 3 fixat al Reial Decret 773/2014 per al mes de desembre i superior al llindar de 400 hm3 de reserves no transvasables, per la qual cosa es va notar la situació hidrològica excepcional, nivell 3.

Dacord amb el mètode previst per a situacions hidrològiques excepcionals, el transvasament resultant per al mes de desembre podrà arribar a un màxim de 20 hm3. Així mateix, i partint de la situació registrada a principis de desembre, l'aplicació trimestral de la regla d'explotació realitzada a l'informe del CEDEX indica que el sistema es contraurà en situació hidrològica excepcional (nivell 3) durant tot el trimestre. Addicionalment, en aquest informe s'ha procedit a aplicar la regla semestralment amb el nic propsit de disposar d'una finestra de pronstic major que permeti anticipaci per a la possible tendència en la seva evoluci i tenir alguna ms de perspectiva, concloent que, si es confirmessin les aportacions de càlcul suposades, corresponents al percentil del 20%, el sistema es mantindrà al nivell 3 el restaurant del semestre.

L'esmentat informe recull també la informació enviada per la Confederació Hidrogràfica del Segura sobre els volums d'aigua transvasada disponible a 1 de desembre, per a proveïment i regats a la conca, que són de 21,87 hm3 i 3,69 hm3, respectivament, que suposa un total volum de 25,56 hm3. A aquest volum cal afegir el volum autoritzat no transvasat per a proveïment de 15 hm3. Aquests volums d‟aigua constitueixen una reserva d‟aigua ja transvasada o autoritzada l‟objectiu de la qual és atendre les necessitats de subministrament que sorgeixin en el futur de forma simultània amb els transvasaments posteriors.

La Comissi Central d'Explotaci de l'Aqüeducte Tajo-Segura, en la reunió de 19 de desembre de 2022 ia la vista de l'informe del CEDEX, acorda informar, d'acord amb la previsi legal per a aquest cas, que es pot realitzar un volum mxim de 20 autoritzat .0 hm3. per a desembre de 2022.

Atesa la situació hidrològica excepcional existent als embassaments de capçalera, és raonable prendre en consideració les reserves existents del transvasament a la conca receptora i els volums autoritzats pendents de transvasar. El volum actual de reserves a la conca del Segura procedent del transvasament i els volums autoritzats pendents de transvasar suposen 40,56 hm3. Atès que la previsió recollida a l'informe del CEDEX és que el sistema es troba al nivell 3 corresponent a una situació hidrolgica excepcional penjant els propers 3 mesos i tenint en compte els consums d'abastament i regat estimats per als propers mesos, les reserves de proveïment s'esgotaran en menys de 3 mesos i les reserves per a regat en les properes setmanes.

considerant tot allò exposat anteriorment:

  • 1) Es va constatar que al tancament de l'1 de desembre del 2022 la situació del sistema és la corresponent al Nivell 3, referit a situacions hidrològiques excepcionals.
  • 2) Es pren nota de la previsió per al trimestre, que indica que el sistema es manté en una situació hidrològica excepcional.
  • 3) Tingueu en compte que, a 1 de desembre de 2022, hi ha un volum d'aigua transvasada disponible a la conca del Segura de 21,87 hm3 per a proveïments i 3,69 hm3 per a regats i un volum autoritzat pendent de transvasar per a reducció de 15 hm3.
  • 4) S'adverteix de la proposta de la Comissió Central d'Explotació de l'Aqüeducte Tajo-Segura celebrada el 19 de desembre del 2022 que, a la vista de l'informe del CEDEX, es va concloure que s'autoritzarà un volum màxim de 20,0 hm3 per al desembre del 2022 .
  • 5) Pren en consideració que d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual canvia la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes, els volums el transvasament dels quals hagi estat autoritzat es distribuiran entre proveïments i regats, assegurant sempre almenys 7,5 hm3/mes per als proveïments urbans.

Per això, en aplicaci dels principis de prevenci i precauci que han de presidir l'acci de les Administracions Pbliques, notant que la seva aplicaci en les autoritzacions precedents ha contribuït que a l'1 de desembre s'hagin estabilitzat i fins i tot hagin començat a sous els volums de aigua emmagatzemats als embassaments d'Entrepees i Buenda, considerant la previsió d'increment d'aportacions per als propers mesos, les reserves de volums d'aigua transvasada disponibles a la conca del Segura a data 1 de desembre i els autoritzats volums pendents de transvasar a data 1 de desembre, els consums futurs estimats de proveïment i regat i l'aplicació de la regla per als propers 6 mesos realitzats a l'informe del CEDEX, autoritzo un transvasament des dels embassaments de Entrepeas-Buena a través de l'aqüeducte Tajo-Segura de 15 hm3 Per al mes de desembre de 2022, dels quals es destinaran 7.5 hm3 per a abastaments urbans.