Ordre de 31 de gener de 2023, perquè l'Ordre de


sumari

A l'acord tretzè de l'Ordre de la Consellera d'Hisenda i Administració Pública, de 30 d'abril de 2018, per la qual es dicten actes d'execució del Decretoley 1/2018, de 27 de març, de mesures per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER Andaluca 2014-2020 i altres de carcter financer, a la redacció donada per l'acord primer de les ordres de les 19 de març de 2019, de 29 de juny i de 26 d'octubre de 2020 i de 29 de setembre de 2022, per les quals es modifica aquesta ordre, es designen les vuit vocals del Consell d'Inversió Financera del Fons Públic Andalús per al Finançament Empresarial i el Desenvolupament Econòmic, en compliment del que disposa l'article 4.2.f) de l'esmentat decret - llei.

Després de l'aprovació de la Llei 1/2022, de 27 de desembre, del Pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia per a l'any 2023, que ha modificat a la seva disposició final novena l'article 4.2 del Decret llei 1/2018, de 27 de març, és necessari modificar l'acord tretzè de l'Ordre de 30 d'abril de 2018, per adaptar les vocals del Consell d'Inversió Financera del Fons a la nova estructura, composició i funcions d'aquelles.

De conformitat amb tot allò que antecedeix i en virtut de les competències atribuïdes per l'article 4.2.f) del Decret llei 1/2018, de 27 de març,

ACORD

Primer. Modificació de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administració Pública, de 30 d'abril del 2018, per la qual es dicten actes d'execució del Decret llei 1/2018, del 27 de març, de mesures per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER Andaluca 2014-2020 i altres de carcter financer.

L'acord tretzè de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administració Pública, de 30 d'abril de 2018, per la qual es dicten actes d'execució del Decret llei 1/2018, de 27 de març, queda redactat en els termes següents:

Tretzè. Designar les quatre vocals del Consell d'Inversió Financera a què fa referència el paràgraf f) de l'article 4.2 del decret llei.

Es designen per ocupar les quatre vocals del Consell d'Inversió Financera a què es refereix el paràgraf f) de l'article 4.2 del decret llei a les persones dels titulars dels òrgans següents:

  • a) De la Secretaria General d'Empresa i Treball Autònom de la Consellera d'Ocupació, Empresa i Treball Autònom, i de la Direcció General de Treball Autònom i Economia Social, com a suplent.
  • b) De la Secretaria General de Recerca i Innovació de la Consellera dUniversitat, Recerca i Innovació, i de la Direcció General de Foment de la Innovació, com a suplent.
  • c) De la Secretaria General d'Indústria i Mines de la Consellera de Política Industrial i Energia, i de la Direcció General de Mines, com a suplent.
  • d) De la Secretaria General de Pressuposts, Despeses i Finançament Europeu de la Consellera d'Economia, Hisenda i Fons Europeus, i de la Direcció General de Pressuposts, com a suplent.

Segon. efectes

Aquesta modificació serà efectiva a partir del proper document ia partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia.