Indiqui l'import de l'rendiment net previ obtingut com a treballador en actiu discapacitat

El rendiment Net és aquell que es calcula restant-li als ingressos íntegres obtinguts durant l'exercici laboral, el valor corresponent a les despeses deduïbles que s'hagin suportat.

Entre les despeses deduïbles s'han de tenir en compte, les cotitzacions de la Seguretat Social, quotes de sindicats i col·legis professionals quan la col·legiació resulta de caràcter obligatori.

Com es calcula el rendiment net?

El rendiment net, es calcula per la diferència entre els ingressos comptables i les despeses deduïbles, aplicant les respectives normatives establertes de l'Impost de Societats (IS).

Com funciona l'IVA d'importació i exportació

Indiqueu com és el mporte de rendiment net previ obtingut com a treballador en actiu discapacitat

Aquest import de rendiment net com a actiu discapacitat es basa en el valor brut de la feina calculat a mitja jornada descomptant les despeses deduïbles entre els quals es troben les cotitzacions de la Seguretat Social. Aquest import de l'Rendiment net, s'ha d'indicar en la planilla que s'obté via online a través de la casella amb el mateix nom i tot seguit, en la mateixa línia de les dades fiscals o en les nòmines apareixen les respectives deduccions.

Quin és el límit net previ com a treballador actiu discapacitat?

Primer de tot, la persona ha de tenir coneixement de l'percentatge de discapacitat que presenta, i un cop obtinguda aquesta informació, a través d'aquest camp s'activarà la casella corresponent i s'haurà de marcar l'indicador de "Treballador Actiu".

En el cas d'aquells treballadors actius amb més d'un rendiment de treball, l'import de l' increment de les despeses presentat per un treballador actiu es limita a la valor o import de l'rendiment net previ de la feina que dóna dret a aquesta despesa.

Si per contra, no tots els rendiments de la feina li donin el dret a l'respectiu despesa, llavors el rendiment net previ que generi el dret convenient és inferior als tres mil cinc-cents (3.500) euros. Aquest percentatge es dóna en el cas, on el grau de la minusvalidesa sigui igual o superior a l'33% i inferior a l'65%, i de set mil set-cents cinquanta (7.750) euros, si el grau de minusvalidesa presentat és igual o superior a l' el 65% o en el cas molt particular que autoritzin la necessitat de l'ajuda de terceres persones o una mobilitat reduïda, tot i no arribar al 65% de les discapacitat. Si es presenten aquests casos exposats, serà de gran importància informar en el nou camp el "Límit rendiment net previ com a treballador actiu discapacitat" el respectiu import d'aquest rendiment net previ.

En el cas de presentar-se una Incapacitat laboral transitòria la situació exonera de l'obligació de treballar, i per tant, no es mostra una prestació efectiva dels serveis retribuïts. És a dir, com a conseqüència de l'aplicació de les deduccions, el saldo no pot ser negatiu.

A partir d'l'Article 72 de l'RIRPF, s'estima que el grau de minusvalidesa s'ha d'acreditar mitjançant un certificat o resolució expedida per l'IMSERSO o través d'l'òrgan competent pel que fa a les comunitats autònomes. En aquests casos, també es considera acreditada una minusvalidesa o discapacitat igual o superior a l'33%.

També es prenen en consideració, els següents aspectes:

  1. Els Pensionistes de la Seguretat Social que tinguin avalada una pensió d'incapacitat permanent en la condició d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  2. També es troba acreditat un grau de minusvalidesa igual o superior a 65% quan es tracti de discapacitats la incapacitat sigui declarada judicialment, tot i no assolir el grau de discapacitat de l'65%.

Acreditació de la necessitat d'ajuda de terceres persones per desplaçar-se al seu lloc de treball o per exercir-lo, o la mobilitat reduïda per utilitzar mitjans de transport col·lectius.

Aquestes acreditacions seran emeses a través d'un certificat o mitjançant la resolució de l'Institut de Migracions i Serveis Socials o per mitjà de l'òrgan competent referent a les comunitats autònomes pel que fa a matèria de valoració de minusvalidesa, basant-se en el dictamen emès pels equips de valoració i Orientació dependent de les mateixes.