DECRET 22/2023, de 7 de febrer, de modificació del Decret
El Consultor Jurídic

sumari

El Decret 47/2022, del 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia fixa l'estructura departamental i determina les competències de les unitats que formen part del Departament fins al nivell de secció.

El Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modifica la denominació del Departament de Justícia, que passa a anomenar-se Departament de Justícia, Drets i Memòria, i n'estableix les competències.

El present decret fa alguns canvis a l'estructura del Departament amb l'objectiu de fer-la més eficient.

Per això, d'acord amb el que disposen l'article 23.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, i dacord amb el Govern,

Decret:

article 1

Es va modificar l'article 1.2 del Decret 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia, queda redactat de la manera següent:

1.2 Adscrit al Departament de Justícia, Drets i Memòria:

  • 1.2.1 Mitjançant la Secretaria General, el Centre dEstudis Jurídics i Formació Especialitzada.
  • 1.2.2 Mitjana la Direcció General de Memòria Democràtica:
    • a) El Memorial Democràtic.
    • b) El Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME).
    • c) El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).
  • 1.2.3 Mitjançant la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

LE0000722182_20230209Anar a Norma Afectada

Article 2

Es modifica l'article 38.2 del Decret 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia, queda redactat de la manera següent:

38.2 El director o directora del Centre d'Història Contemporània de Catalunya és personal eventual, d'acord amb allò que estableix el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat.

Sense perjudici del que s'ha establert anteriorment, en el cas que està vacant la plaça de director o director del Centre, la persona titular del Departament pot atribuir, temporalment, una persona membre del Consell Assessor del Centre d'Història Contempornia de Catalunya , the functions of fer el seguiment de les actuacions pròpies del Centre o que l'afectin, i assessorar en matèries pròpies del Centre. Aquesta persona pot exercir aquestes funcions amb la denominació de director o directora. Aquesta atribució de funcions no suposa la creació de cap nou lloc de treball dins de l'Administració de la Generalitat ni dóna lloc a percebre cap retribució.

LE0000722182_20230209Anar a Norma Afectada

PROVISIONS FINALS

Disposició final segona Entrada en vigor

Aquest decret va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.