Decret 10/2023, de 31 de gener, pel qual s'autoritza la
El Consultor Jurídic

sumari

La Llei 1/2022, de 27 de desembre, del Pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andaluca per a l'any 2023, estableix a l'article 37.1 la possibilitat d'emetre deute públic amortitzable, o concertar operacions de crèdit, qualsevol que se la formi a la que es documentin, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, incrementant el deute de la Comunitat Autònoma amb la limitació que el seu saldo viu a 31 de desembre de 2023 no superi el saldo corresponent a 1 de gener de 2023 en ms de set-cents vuitanta-un milions cent nou mil set-cents setanta-quatre euros (781.109.774 €), llevat de l'increment de deute que es faci amb càrrec a les autoritzacions d'endeutament conferides per les lleis del pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia d'exercicis anteriors .

Així mateix, s'estableix que aquest límit sigui automàticament revisat:

 • a) Per l'import necessari per finançar l'adquisició d'actius financers amb destinació a persones físiques o jurídiques no compreses a l'article 2.1.b) de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • b) Per les importacions de les operacions d'endeutament a llarg termini formalitzades o amortitzades pels ens classificats al subsector Administració Regional del sector Administracions Públiques, d'acord amb la definició i la delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea.
 • c) Pels imports derivats de l'adhesió de la Comunitat Autnoma d'Andaluca a qualsevol mecanisme de liquidació que s'implanti o prorrogui pendent l'exercici, a fi de permetre a les Comunitats Autnomes atendre les seves necessitats financeres en els termes i condicions que s'estableixin al efecte.
 • d) Pels importations que modifiquin el límit de deute de la Comunity Autnoma d'Andalusia derivats de la quantificació del seu objectiu de deute o de qualsevol altre acord complementari del Consell de Política Fiscal i Financera o de l'Administració General de l'Estat en matèria d'endeutament .

Aquestes revisions incrementaran o reduiran el límit establert segons suposin un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la comunitat autònoma.

L'emissió o, si escau, la formalització de les operacions de crèdit previstes en el precepte esmentat es pot fer íntegrament o fraccionadament en els exercicis de 2023 i següents.

Compleix amb la disposició final catorzena de l'esmentada Llei 1/2022, de 27 de desembre, totes les disposicions i disposicions tendents a vigència exclusiva per a l'any 2023, excepte les disposicions addicionals vint-i-tresena i vint-i-sisena i les disposicions finals primera a dotzena, que tendeixen a vigència indefinida.

Aquest decret preveu l'autorització d'operacions d'endeutament fins a un màxim de 5.435.400.000 euros, destinada a la cobertura de necessitats de finançament de l'exercici 2023, 4.652.840.000 euros dels quals corresponen a venciments de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, 223.28. 000 euros es destinen a finançar la devolució de les liquidacions negatives del sistema de finançament autonòmic de 2008 i 2009 i 559.280.000 euros a finançar el dèficit estimat del 2023 concedit amb l'import de referència del 0,3% establert per a les comunitats autònomes aprovat mitjançant Acord del Consell de Ministres de 26 de juliol de 2022.

D'altra banda, d'acord amb la redacció de l'article 28.5 de la Llei 1/2022, de 27 de desembre, els expedients de despeses derivats de les operacions d'endeutament l'emissió o concertació dels quals es tramiten davant del Consell de Govern d'acord amb allò previst a l'article 37 de la dita Llei, són autoritzats, si escau, pel Consell de Govern simultàniament amb l'autorització prevista en el precepte esmentat. Això no obstant, la fiscalització de la despesa per part de la Intervenció General de la Junta d'Andalusia i la seva aprovació, que correspon a l'òrgan competent per raó de la matèria, es realitzarà en el moment previ a la posada en circulació de l'emissió oa la formalització de loperació dendeutament.

Per tot això, en virtut de les autoritzacions esmentades, a proposta de la consellera dEconoma, Hisenda i Fons Europeus, i prèvia deliberació del Consell de Govern en la reunió del dia 31 de gener de 2023,

DISPONIBLE

Article 1 Operacions d'endeutament

S'acorda la concertació d'operacions d'endeutament fins a una importació màxima de 5.435.400.000 euros, fent ús de l'autorització concedida al Consell de Govern per l'article 37.1 de la Llei 1/2022, de 27 de desembre, del Pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia per a l'agost del 2023.

Així mateix, sautoritzen els expedients de despeses derivades daquestes operacions, dacord amb el que disposa larticle 28.5 de la Llei 1/2022, de 27 de desembre.

Article 2 Característiques de les operacions d'endeutament

Les operacions d'endeutament que autoritza aquest decret tenen les característiques següents:

 • 1. Importació: fins a un màxim de 5.435.400.000 euros.
 • 2. Moneda: Euro o qualsevol altra divisa.
 • 3. Tipus dinterès: Fix o variable.
 • 4. Termini: Fins a un màxim de 40 anys.
 • 5. Modalitats dendeutament. Les operacions es poden fer:
  • – Mitjançar la formalització d'operacions de crèdit a càrrec del Fons de Finançament a comunitats autònomes a través de qualsevol dels seus compartiments.
  • – Mitjançant qualsevol altra tipologia d'operació d'endeutament qualsevol que sigui la forma en què es documenti, tant a l'interior com a l'exterior.

Disposició addicional dautorització per a lexecució

està autoritzada per ser la persona titular de la Direcció General de Tresorera i Deute Públic, de conformitat amb les condicions i característiques establertes en el present decret i en la resta normativa que li sigui aplicable, a determinar l'instrument i la modalitat concreta per canalitzar les operacions d'endeutament aprovades en aquest decret diferents de les reflectides en el paràgraf següent, com per concretar-ne les condicions financeres.

Les operacions de crèdit que es formalitzin amb càrrec al Fons de Finançament a comunitats autònomes mitjançant la definició dels compartiments esmentats amplien les característiques i condicions financeres que siguin aplicables a les ciutats compartimentàries.

PROVISIONS FINALS

Disposició final primera habilitació

S'autoritza la persona titular de la consellera d'Economa, Hisenda i Fons Europeus per a la signatura dels contractes i altres documents annexos i complementaris que siguin necessaris per dur a terme les operacions d'endeutament que preveu aquest decret.

Disposició final segona segona Efectes

Aquest decret entra en vigor el dia de la seva aprovació pel Consell de Govern.